Förordning (1989:624) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga

SFS nr
1989:624
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:458

1 § I denna förordning finns bestämmelser om verkställigheten av lagen
(1989:402) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga.

2 § Värnpliktiga som omfattas av försöken med förkortad grundutbildning
skall tjänstgöra

— 360 dagar om de är kompanibefäl vid armén,

— 227 dagar om de är gruppbefäl eller meniga kategori E vid armén,

— 290 dagar om de är gruppbefäl i flygbasjägarförband vid flygvapnet
samt

— 150 dagar om de är meniga kategori G eller F vid armén, marinen eller
flygvapnet. Förordning (1991:458).

3 § Värnpliktiga kategori G och F som omfattas av försöken med förkortad
grundutbildning skall ha rätt till utryckningsbidrag enligt 15 §
värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008). Vid tillämpningen av nämnda
bestämmelser skall vad som där sägs om 180 dagar i stället avse 135
dagar.

Övergångsbestämmelser

1990:838

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990. För värnpliktiga,
som omfattas av försöken med förkortad grundutbildning och har inkallats
eller påbörjat sin grundutbildning före den 1 juli 1990, gäller dock
förordningen i sin äldre lydelse.