/r1/ Förordning (1989:632) om försöksverksamhet i fråga om institutionsstyrelserna m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitet;

SFS nr
1989:632
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1989-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS1992:439

1 § Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas vid Sveriges
lantbruksuniversitet.

2 § Utan hinder av vad som föreskrivs i andra förordningar, andra
regeringsbeslut eller sådana föreskrifter som en myndighet under
regeringen har meddelat, får försöksverksamheten bedrivas i de avseenden
som anges i 3 §.

3 § Om det främjar verksamheten vid en institution får

1. institutionsstyrelsen bestå av prefekt, företrädare för de anställda
vid institutionen och, om det finns särskilda skäl, avdelningschef eller
motsvarande vid institutionen,

2. ledamöter i institutionsstyrelsen utses av de lokala fackliga
organisationerna,

3. flera prefekter utses när en institution är förlagd till två eller
flera platser eller när det finns andra särskilda skäl.

Rektorsämbetet utser ordförande i institutionsstyrelsen vid
institutioner med flera prefekter. Avdelningschef eller motsvarande
utses som ledamot i en institutionsstyrelse av rektorsämbetet.

4 § Lantbruksuniversitetet skall före den 15 januari 1993 till
Jordbruksdepartementet redovisa erfarenheterna av försöksverksamheten.
Förordning (1992:439).