/r1/ Förordning (1989:640) om lärarresurser i sameskolan;

SFS nr
1989:640
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1060
Upphävd
1991-07-01

/r3/ Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om beräkning, tilldelning
och användning av lärarresurser vid sameskolan.

Förordningen gäller inte i fråga om sådan integrerad samisk undervisning
som anordnas vid en grundskola.

Med redovisningsår avses tiden den 1 juli–den 30 juni följande
kalenderår.

2 § För sameskolan beräknas lärarresurser för

— undervisning som anordnas enligt timplanen,

— undervisning i hemspråk och studiehandledning på hemspråket,

— särskild undervisning enligt 10 kap. 3 § skollagen (1985:1100),

— stödundervisning.

Särskilda resurser beräknas för vissa ändamål enligt 7 §.

/r3/ Beräkning av lärarresurser

3 § För klassundervisning vid varje sameskola beräknas lärarresurser
enligt följande:

Antal elever Antal lärarveckotimmar

–12 29

13–20 36

varje påbörjat ytterligare 3 lärar-
4-tal elever veckotimmar, dock
utöver 20 högst för 40 elever

För annan undervisning beräknas lärarresurser med 2,5 lärarveckotimmar
för varje elev.

/r3/ Tilldelning av lärarresurser

4 § Skolöverstyrelsen skall senast den 15 mars preliminärt fastställa de
totala lärarresurserna för sameskolorna under det kommande
redovisningsåret. Ett sådant preliminärt beslut är inte bindande när
överstyrelsen slutligt fastställer lärarresurserna.

Skolöverstyrelsen skall snarast möjligt fastställa de slutliga
lärarresurserna med hänsyn till antalet elever vid sameskolorna den 15
september under redovisningsåret.

Lärarresurserna skall tilldelas sameskolstyrelsen.

5 § Sameskolstyrelsen skall fördela lärarresurserna efter sameskolornas
behov. Sameskolstyrelsen får hålla inne en viss del av de fastställda
lärarresurserna för att kunna tillgodose oförutsedda behov som kan
uppkomma vid någon sameskola under läsåret.

/r3/ Användning av lärarresurser

6 § Sameskolstyrelsen bestämmer hur de lärarresurser som tilldelas en
sameskola skall användas för dels den undervisning som eleverna skall ha
enligt timplanen, dels övriga ändamål som anges i 2 § första stycket.

/r3/ Särskilda resurser för vissa ändamål

7 § Skolöverstyrelsen skall tilldela sameskolstyrelsen särskilda
resurser för

1. utvecklingen av verksamheten vid sameskolorna i en omfattning som
motsvarar fyra lärarveckotimmar för varje sameskola,

2. kostnader för arvode till skolbibliotekarie samt uppdragstillägg till
tillsynslärare och andra lönetillägg som betalas enligt skolavtalet
(SA-S) för personal som avses i denna förordning,

3. kostnader för nedsättning av undervisningsskyldigheten för
tillsynslärare i en omfattning som beräknas till två lärarveckotimmar
för varje tillsynslärare,

4. kostnader för vikarier för lärare med undantag för dels kostnader i
samband med verksamhet enligt punkt 1, dels kostnader för lärare vars
undervisningsskyldighet har satts ned av någon annan anledning än som
avses i punkt 1.

8 § Sameskolstyrelsen får inom ramen för de resurser som avses i 7 §

1. sätta ned undervisningsskyldigheten för lärare som får merarbete med
utvecklingen av verksamheten,

2. sätta ned undervisningsskyldigheten för lärare som genomgår
utbildning,

3. bevilja lärare behållna avlöningsförmåner i enlighet med skolavtalet
(SA-S) vid tjänstledighet för studier,

4. bevilja lärare resekostnadsersättning, traktamente och ersättning för
logikostnad i enlighet med gällande kollektivavtal i samband med studier
eller om det annars behövs för utvecklingen av verksamheten vid
sameskolorna, och

5. besluta om andra insatser som behövs för att utveckla verksamheten
vid sameskolorna.

9 § Tjänstledighet med lön utan avdrag för studier eller genomgång av
utbildning i tjänsten får endast medges lärare för

1. sådan utbildning och i den omfattning som anges för grundskolan i
bilagan till förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal
skolutveckling m. m.,

2. annan utbildning som skolöverstyrelsen, efter ansökan av
sameskolstyrelsen, godkänner.

/r3/ Övriga föreskrifter

10 § Ansökan om resurser enligt denna förordning görs av
sameskolstyrelsen.

Ansökan skall ha kommit in till skolöverstyrelsen senast den dag
överstyrelsen bestämmer. Till ansökan skall fogas uppgift om antalet
elever som avser att fullgöra skolplikten i sameskolan.

11 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

12 § Skolöverstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.