Förordning (1989:67) om plan för stomjärnvägar

SFS nr
1989:67
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1989-02-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:236
Upphävd
2009-04-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:171

1 § Banverket skall upprätta en banhållningsplan till ledning
vid fördelning av medel för investeringar, drift och underhåll
av stomjärnvägar, sektorsåtgärder samt vissa statsbidrag.
Planen skall upprättas främst utifrån övergripande behov av
järnvägstransporter för hela landet.

Banhållningsplanen skall fastställas av regeringen.
Förordning (2002:74).

2 § Med stomjärnvägar avses i denna förordning sådana järnvägar som
enligt regeringens beslut är stomjärnvägar samt järnvägar som banverket
föreslår skall bli stomjärnvägar.

3 § Planen skall avse tolv år. Planen skall ange

1. den inriktning på investeringar som är nödvändig för att nå
de transportpolitiska målen,

2. inriktningen på drifts- och underhållsåtgärder på
stomjärnvägsnätet,

3. inriktningen på åtgärder för förbättrad miljö för vilka
Banverket är ansvarigt,

4. inriktningen på sektorsåtgärder,

5. inriktningen på investeringar i sådana anläggningar och
rullande materiel som avses i 2 § 2, 3 och 9 förordningen
(1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m.,

6. en bedömning som innefattar redovisning av inverkan på de
transportpolitiska målen.

Planen skall redovisa strategiska överväganden när det gäller
vad som anges i första stycket 1-3. Förordning (2002:74).

4 § Planen skall innehålla uppgifter om förväntad
medelstilldelning till respektive stråk på stomjärnvägsnätet
och en särskild uppgift om förväntat statsbidrag. Vidare skall
det framgå vilka nyinvesteringsobjekt som behöver utföras under
planperioden för att uppnå den fastlagda inriktningen för
respektive stråk samt kostnaderna för dessa objekt.
Förordning (2002:74).

5 § Banverket upprättar planen efter att ha hört Statens
järnvägar och övriga berörda trafikutövare,
Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Försvarsmakten, andra
berörda centrala verk samt berörda länsstyrelser och
organisationer.

Innan en länsstyrelse yttrar sig över planförslaget skall
länsstyrelsen höra trafikhuvudmännen och kommunerna i länet.
Förordning (2002:74).

6 § När stomjärnvägar byggs eller byggs om skall den i planen fastställda
inriktningen på medelstilldelning till respektive stråk i huvudsak följas.
Förordning (1994:13).

7 § Planen skall förnyas vart fjärde år om inte regeringen föreskriver
annat. Förordning (1995:1030).

8 § Om en väsentlig avvikelse behöver göras från planen,
skall Banverket lämna ett förslag till ändrad plan till
regeringen för beslut.

Innan Banverket lämnar ett förslag till ändrad plan skall
Banverket höra berörda trafikutövare och berörda
länsstyrelser. Länsstyrelsen skall därvid höra
trafikhuvudmännen och kommunerna i länet. Banverket skall
också samråda med andra berörda myndigheter. Förordning (1997:260).

8 a § Ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om
samverkansorgan i länen, som har till uppgift att besluta om
prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur m.m. vid
upprättande av länsplaner för regional infrastruktur, skall ges
tillfälle att yttra sig över planförslag och förslag till
ändring av plan enligt denna förordning.

I de fall ett regionalt självstyrelseorgan enligt lagen
(1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning har övertagit ansvaret från länsstyrelsen för
frågor om länsplaner för regional transportinfrastruktur skall
även det regionala självstyrelseorganet ges tillfälle att yttra
sig över planförslag och förslag till ändring av plan enligt
denna förordning. Förordning (2002:846).

9 § Sedan regeringen fastställt planen ska Banverket sända
en kopia av planen och av beslut om ändring av densamma till

1. Försvarsmakten,

2. Statens järnvägar,

3. Vägverket,

4. Boverket,

5. Riksantikvarieämbetet,

6. Tillväxtverket,

7. Naturvårdsverket,

8. länsstyrelserna,

9. samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan,

10. regionala självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om
försöksverk­samhet med ändrad regional ansvarsfördelning,

11. berörda kommuner,

12. trafikhuvudmännen,

13. andra berörda trafikutövare.
Förordning (2009:171).

10 § Banverket skall i verkets författningssamling föra in meddelande
om beslut om fastställelse av planen och om ändring av denna.

11 § har upphävts genom förordning (1994:13).

Övergångsbestämmelser

1994:13

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1994, utom i fråga
om 5 § andra stycket som träder i kraft den 1 juli 1994.

2002:74

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002 och tillämpas
första gången på den banhållningsplan som upprättas och
fastställs för åren 2004 – 2015.