Kammarkollegiets föreskrifter (1989:671) om biskopsgårds förvaltning, m. m.;

SFS nr
1989:671
Departement/myndighet
Kammarkollegiet
Utfärdad
1989-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1467
Upphävd
1995-01-01

1 § Egendomsnämnden svarar enligt 10 § lagen (1988:183) om förvaltningen
av kyrklig jord för löpande underhåll, skötsel och uppvärmning av
biskopsgården. Därvid har nämnden att fullgöra alla de skyldigheter som
åligger fastighetsägare.

2 § Egendomsnämnden låter utöver den i 7 § förordningen (1989:89) om
tjänstebostäder för präster föreskrivna synen besiktiga biskopsgården
vartannat år.

Egendomsnämnden besiktigar även de möbler och övriga inventarier för
representationsändamål med vilka biskopsgården utrustats.

För besiktning av biskopsgård anlitar egendomsnämnden byggnadsstyrelsens
regionkontor i den region där biskopsgården är belägen eller annan som
kammarkollegiet godkänner.

3 § I protokoll över besiktning antecknas behövliga underhålls- och
ombyggnadsarbeten samt beräknade kostnader för arbetena. Vid besiktning
i anledning av att biskopen avträder tjänstebostaden antecknas också, om
biskopen skäligen bör ersätta brist eller skada på hus, anläggning eller
inventarier.

Egendomsnämnden skall sända avskrift av besiktningsprotokollet till
kammarkollegiet.

Efter prövning av vad som förekommit vid besiktningen vidtar
egendomsnämnden de åtgärder som enligt 10 § lagen (1988:183) och 8 §
förordningen (1989:88) om förvaltningen av kyrklig jord och dessa
föreskrifter ankommer på nämnden. Med stöd av besiktningsprotokollet
fastställer nämnden också det ersättningsbelopp för brist eller skada
som avträdande biskop skall betala.

4 § På grundval av besiktningen upprättar egendomsnämnden en plan med
kostnadsberäkning över behövliga arbeten på biskopsgården jämte möbler
och övriga inventarier. Nämnden omprövar planen vid varje efterföljande
besiktning och annars så snart det finns skäl till det.

Egendomsnämnden skall sända avskrift av planen och av beslut om ändring
i den till kammarkollegiet.

5 § Fråga om arbeten på biskopsgården som överstiger 25 000 kronor per
år skall egendomsnämnden hänskjuta till kammarkollegiet. Vid
framställningen skall nämnden foga kostnadsberäkning och i fråga om
ombyggnadsarbeten tidsplan och ritningar.

6 § Som kontrollant för arbeten på biskopsgård, som beslutas av
kammarkollegiet, skall egendomsnämnden anlita byggnadsstyrelsens
regionkontor. Detta kan på uppdrag av egendomsnämnden även verkställa
upphandling och skall slutbesiktiga arbetet, om kammarkollegiet inte
bestämmer annat.

Egendomsnämnden skall sända avskrift av protokoll över slutbesiktningen
jämte redovisning av anslagna medel till kammarkollegiet.

7 § Egendomsnämnden tillser att fullständiga och aktuella ritningar
finns över biskopsgården. Ett exemplar av ritningarna skall tillställas
kammarkollegiet.

8 § Egendomsnämnden anskaffar efter beslut av kammarkollegiet de möbler
och övriga inventarier för representationsändamål med vilka biskops
tjänstebostad skall vara utrustad.

9 § Egendomsnämnden för en förteckning över de möbler och övriga
inventarier som avses i 8 §. Ett exemplar av förteckningen i aktuell
lydelse skall finnas hos kammarkollegiet.

10 § Dessa bestämmelser gäller samtliga biskopsgårdar med undantag av
biskopsgårdarna i Lunds, Visby och Stockholms stift. För inventarierna i
dessa tre biskopsgårdar gäller i tillämpliga delar 2, 3, 8 och 9 §§.