Kammarkollegiets föreskrifter (1989:672) om beräkning av pastoratens andelar i prästlönefondsfastigheter och boställsskog;

SFS nr
1989:672
Departement/myndighet
Kammarkollegiet
Utfärdad
1989-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1467
Upphävd
1995-01-01

Beräkning av andelar i prästlönefondsfastigheter

1 § Pastoratens andelar i en prästlönefondsfastighet skall bestämmas så,
att de inbördes förhåller sig på samma sätt som pastoratens tillskott av
medel för förvärvet förhåller sig till varandra.

2 § Om medel ur en prästlönefond har tillskjutits efter förvärvet för
att betala ett lån eller någon annan utgift som hänför sig till inköpet
av prästlönefondsfastigheten, skall pastoratens andelar i fastigheten
bestämmas på nytt.

3 § När andelar skall bestämmas enligt 2 §, skall följande iakttas.

1. Summan av de tidigare andelarna skall förhålla sig till summan av de
nya andelarna på samma sätt som nettovärdet av prästlönefondsfastigheten
omedelbart före det nya tillskottet förhåller sig till nettovärdet av
det nya tillskottet.

2. De andelar som grundas på tidigare tillskott skall förhålla sig till
varandra på samma sätt som före det nya tillskottet.

3. På de andelar som grundas på det nya tillskottet skall bestämmelsen i
1 § tillämpas.

4 § Om delar av en prästlönefondsfastighet har förvärvats vid olika
tillfällen och andelarna enligt 1 och 3 §§ inte är desamma i samtliga
fastighetsdelar, skall andelarna räknas om så att varje pastorat får en
enhetlig andel i hela fastigheten.

Vid omräkningen skall summan av andelarna i en fastighetsdel förhålla
sig till summan av andelarna i en annan fastighetsdel på samma sätt som
nettovärdet av fastighetsdelarna.

5 § När ett sådant nettovärde som avses i 3 § eller 4 § andra stycket
skall bestämmas, skall hänsyn tas till

1. värdet av prästlönefondsfastigheten, beräknat enligt gällande normer
för fastighetstaxering,

2. värdet av tillgångar som härrör från driften av
prästlönefondsfastigheter,

3. värdet av övriga tillgångar samt de skulder och andra förpliktelser
som hänför sig till prästlönefondsfastigheten eller driften av denna.

/r3/ Beräkning av andelar i boställsskog

6 § I värdet av boställsskog inräknas värdet av

— bostäder och andra byggnader på skogsmarken,

— upplåtelse av skogsmark för annat ändamål än skogsavverkning eller
rätt till fiske eller naturtillgång.

7 § Pastoratets andel i boställsskog skall bestämmas så att den
förhåller sig till samtliga andelar i sådan skog i stiftet på samma sätt
som värdet av pastoratets skogsmark med växande skog och de övriga
tillgångar som avses i 6 § förhåller sig till det sammanlagda värdet av
motsvarande tillgångar för de pastorat i stiftet som har andel i
boställsskog.

Värdet av de tillgångar som avses i första stycket skall beräknas per
den 1 januari 1972 enligt då gällande normer för fastighetstaxering.

8 § Varje pastorats andel i boställsskogen i stiftet skall bestämmas på
nytt när ett pastorats innehav av boställsskog förändras genom

1. köp, försäljning eller byte av jord,

2. expropriation,

3. fastighetsreglering eller liknande åtgärd som berör löneboställe
eller del därav,

4. dispositionsändring enligt 16–18 §§ lagen (1988:183) om
förvaltningen av kyrklig jord beträffande löneboställe eller del därav.
Detsamma gäller vid sådan annan värdebeständig rationalisering som
bekostats av pastorat genom tillskott av medel ur pastorats
prästlönefond eller på annat sätt.

9 § När andelar i boställsskogen skall bestämmas på grund av köp av
skogsmark, skall följande iakttas

1. Summan av andelarna i stiftets boställsskog skall förhålla sig till
andelarna i den nyköpta skogsmarken på samma sätt som nettovärdet av
boställsskogen förhåller sig till värdet av den nyköpta skogsmarken med
växande skog och de övriga tillgångar som avses i 5 §.

2. De andelar som grundas på innehav av boställsskog före köpet skall
inbördes förhålla sig oförändrade.

10 § Vid bestämmande av nettovärde enligt 9 § skall 3 § tillämpas.

Sådant värde av nyköpt skogsmark med växande skog och vissa andra
tillgångar som avses i 9 § skall bestämmas enligt de normer för
fastighetstaxering som gällde före köpet.

11 § När andelar i boställsskogen skall bestämmas på grund av
försäljning av ett pastorats boställsskog eller någon del av denna skog,
skall andel inte beräknas för det säljande pastoratet, om nettovärdet av
den sålda boställsskogen uppgår till eller överstiger värdet av
pastoratets andel av nettovärdet i boställsskogen i stiftet före
försäljningen.

Vid bestämmande av andelar på grund av försäljning i annat fall än som
avses i första stycket skall 9 och 10 §§ tillämpas.

12 § När andelar skall bestämmas på grund av värdebeständig
rationalisering, skall bestämmelserna i 9–11 §§ tillämpas. Därvid skall
bestämmelserna om nyköpt skogsmark eller om nyköpt skogsmark med växande
skog och andra tillgångar som avses i 6 § avse tillskottet från
pastoratet.

/r3/ Gemensamma bestämmelser för andelsberäkning

13 § Andel i prästlönefondsfastighet eller boställsskog bestäms av
egendomsnämnden.

14 § Om andelar i en prästlönefondsfastighet eller någon del av den
eller i boställsskogen i stiftet skall bestämmas under löpande
räkenskapsår med utgångspunkt i fastigheternas nettovärde, skall
nettovärdet inte anses ha undergått andra förändringar efter utgången av
föregående räkenskapsår än sådana som föranleder omräkning av andelstal.

15 § Värdet av tillgångar i kronor skall avrundas till tal som är jämnt
delbart med 1 000. Krontal under 500 avrundas nedåt och annat krontal
uppåt.

16 § Om ett pastorats andel i en prästlönefondsfastighet eller i
boställsskogen i stiftet ändras under löpande räkenskapsår, får
pastoratets andel i vinsten eller förlusten på förvaltningen bestämmas
efter vad som är skäligt inom ramen för den högsta och den lägsta andel
som pastoratet under räkenskapsåret haft i prästlönefondsfastigheten
eller i boställsskogen.