Kammarkollegiets föreskrifter (1989:673) om uppgifter som egendomsnämndens förteckning över den kyrkliga jorden och pastoratens prästlönefonder skall innehålla;

SFS nr
1989:673
Departement/myndighet
Kammarkollegiet
Utfärdad
1989-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1467
Upphävd
1995-01-01

Förteckning över den kyrkliga jorden

1 § För varje fastighet skall i förteckningen anges dels det slag av
kyrklig jord till vilken fastigheten skall hänföras, dels fastighetens
beteckning, storlek och läge.

2 § För varje löneboställe skall, i den mån det är möjligt, i
förteckningen anges i vad mån medel ur en prästlönefond eller
ersättning, som avses i 23 § lagen (1988:183) om förvaltningen av
kyrklig jord eller motsvarande äldre bestämmelse, har använts för att
täcka kostnader för förvärv, amortering av lån ur kyrkofonden eller
värdebeständig rationalisering. Vidare skall anges från vilken fastighet
använda fondmedel eller ersättning kommer.

3 § För varje prästlönefondsfastighet skall, i den mån det är möjligt, i
förteckningen anges ur vilka prästlönefonder medel för inköpet har
tillskjutits och från vilka fastigheter dessa fondmedel i sin tur
kommer.

4 § För varje prästgård skall i förteckningen anges om den utgör en
särpräglad miljö eller omfattar någon byggnad som har särskilt värde som
exempel på en viss tids byggnadsskick. För en prästgård som utgör sådan
miljö eller omfattar sådan byggnad skall dessutom anges de särskilda
bestämmelser för vården och användningen av en sådan prästgård eller
byggnad som egendomsnämnden har meddelat. Detta gäller även för varje
tidigare prästgård som enligt 1 § andra stycket lagen (1988:183) om
förvaltningen av kyrklig jord har blivit löneboställe.

/r3/ Förteckning över pastoratens prästlönefonder

5 § I förteckningen skall, i den mån det är möjligt, anges från vilken
fastighet fonderat belopp härrör och för varje utbetalning av fonderat
belopp dels från vilken fastighet beloppet härrör, dels för vilket
ändamål utbetalningen sker.

6 § Det åligger varje pastorat att lämna egendomsnämnden de uppgifter
som nämnden behöver för att föra förteckningen.