Lag (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand

SFS nr
1989:676
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-06-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1334

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra
skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Thailand
undertecknade den 19 oktober 1988 skall, tillsammans med det protokoll
som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla för
Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till
denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom
medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25
punkt 1 i avtalet.

4 § Har upphävts genom lag (2011:1334).