Förordning (1989:677) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

SFS nr
1989:677
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-06-21

Lagen (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt
Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv
och gåva skall träda i kraft den 14 juli 1989. Lagen tillämpas
beträffande arvsskatt på kvarlåtenskap efter person som avlider efter
den 17 mars 1986 och beträffande gåvoskatt på gåva för vilken
skattskyldighet uppkommer efter den 17 mars 1986.

Övergångsbestämmelser

1989:677

1. Denna förordning träder i kraft den 14 juli 1989.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1981:766) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och
Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva.

3. I fall då större skattelättnad skulle ha medgivits enligt bestämmelse
i avtalet innan avtalet ändrades genom det den 21 december 1987
undertecknade protokollet, skall sådan bestämmelse i den upphävda
förordningen tillämpas beträffande skattskyldighet som uppkommit före
ikraftträdandet av lagen (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på
kvarlåtenskap, arv och gåva.