/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1989:690) om gällande räntesats för allemanssparandet;

SFS nr
1989:690
Departement/myndighet
Utfärdad
1989-07-01
Författningen har upphävts genom
SFS1989:781
Upphävd
1989-10-01

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890)
om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för
riksgäldskontoret.

På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår under juli 1989
årlig ränta som motsvarar det av riksbanken fastställda, vid varje
tidpunkt gällande diskontot samt från och med den 1 augusti 1989 och
tills vidare årlig ränta med 9,5 procent.

Övergångsbestämmelser

1989:690

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 1989 och tillämpas från
och med den 1 juli 1989.