Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

SFS nr
1989:698
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1989-07-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:507

1 § Den överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt
administrativt bistånd i tullfrågor som har undertecknats den 27
december 1988 skall gälla här i riket.

Överenskommelsen i spansk och svensk text bifogas denna förordning som
bilaga.

2 § Tullverket får meddela föreskrifter som avses i artikel 13
första stycket andra meningen i överenskommelsen.
Förordning (1999:507).

Bilaga

ÖVERENSKOMMELSE OM ÖMSESIDIGT ADMINISTRATIVT BISTÅND I TULLFRÅGOR MELLAN
KONUNGARIKET SVERIGE OCH KONUNGARIKET SPANIEN

KONUNGARIKET SVERIGE OCH KONUNGARIKET SPANIEN,

SOM BEAKTAR att överträdelser av tullagarna skadar deras respektive
länders ekonomiska, fiskala och sociala intressen samt handelns,
industrins och jordbrukets berättigade intressen,

SOM BEAKTAR vikten av att säkerställa ett riktigt fastställande av
tullar, andra skatter och avgifter på import eller export liksom en
korrekt tillämpning av bestämmelser om förbud, restriktioner och
kontroll,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att bemödanden för att förhindra, utreda och beivra
överträdelser av tullagarna och bemödanden för att säkerställa en riktig
uppbörd av tullar, andra skatter och avgifter på import eller export kan
göras mera effektiva genom samarbete mellan deras tullmyndigheter,

SOM UPPMÄRKSAMMAR tullsamarbetsrådets rekommendation om ömsesidigt
administrativt bistånd av den 5 december 1953,

HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE:

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
ARTIKEL 1

1. De avtalsslutande parterna kommer överens om att deras
tullmyndigheter skall lämna varandra ömsesidigt bistånd, i enlighet med
de i denna överenskommelse angivna villkoren, i syfte att

a) säkerställa att tullar, andra skatter och avgifter på import eller
export uppbärs noggrant,

b) förhindra, utreda och beivra överträdelser av tullagarna.

2. Det i punkt 1 angivna administrativa biståndet avser inte indrivning
av tullar, skatter, avgifter, böter och andra belopp för den andra
statens räkning.

3. Det bistånd som omfattas av denna överenskommelse lämnas inom ramen
för den anmodade statens lagstiftning och dess tullmyndighets behörighet
och resurser.

DEFINITIONER
ARTIKEL 2

I denna överenskommelse avses med

a) “tullagar” alla de bestämmelser i lag eller annan författning som av
tullmyndigheterna kan tillämpas på import, export eller transitering av
varor, kapital eller betalningsmedel, vare sig det gäller uppbörd av
eller garanti för skatter och avgifter eller tillämpning av förbud,
restriktioner eller kontrollbestämmelser.

b) “tullbrott” varje överträdelse av tullagarna liksom varje försök till
sådan överträdelse,

c) “tullmyndighet” i Konungariket Sverige generaltullstyrelsen och i
Konungariket Spanien Direccion General de Aduanas e Impuestos
Especiales del Ministerio de Economia y Hacienda.

UTBYTE AV UPPLYSNINGAR
ARTIKEL 3

1. På anmodan skall tullmyndigheterna lämna varandra alla upplysningar
som kan bidra till att säkerställa noggrannhet i tillämpningen av
tullagarna och särskilt upplysningar som kan underlätta

— tillämpningen av förbud och restriktioner rörande import och export,

— tillämpningen av nationella ursprungsregler som inte omfattas av
andra arrangemang.

2. Om den anmodade myndigheten inte har de efterfrågade upplysningarna,
skall den inleda efterforskningar i enlighet med föreskrifterna i sina
tullagar.

3. Den anmodade myndigheten skall bedriva dessa efterforskningar som om
den handlade för egen räkning.

ARTIKEL 4

På anmodan skall tullmyndigheterna lämna varandra upplysningar på
följande punkter:

1. import till den anmodade statens territorium av varor som exporterats
från den anmodande statens territorium, främst när dessa varor, när de
lämnar den statens territorium, har kommit i åtnjutande av
förmånsbehandling på grund av denna destination;

2. export från den anmodade staten av varor som importerats till den
anmodande statens territorium.

Handlingar och akter i original skall efterfrågas enbart i de fall då
vederbörligen bestyrkta kopior inte är tillfyllest.

Dessa handlingar och akter skall snarast möjligt återlämnas.

ARTIKEL 5

Tullmyndigheterna skall självmant eller på anmodan lämna varandra alla
de upplysningar som de förfogar över rörande

a) ovanliga handlingar som begåtts eller planerats och som är, eller
förefaller vara, av brottslig art enligt den andra statens tullagar,

b) personer som är misstänkta för att begå tullbrott i den andra staten,

c) transportmedel som befaras bli använda vid tullbrott i den andra
staten,

d) nya förfaranden eller metoder som används vid tullbrott,

e) varor som uppges vara föremål för illegal trafik mellan de båda
staterna.

ÖVERVAKNING AV PERSONER, VAROR OCH TRANSPORTMEDEL
ARTIKEL 6

Självmant eller på anmodan skall tullmyndigheterna inom ramen för sin
behörighet och sina resurser särskilt övervaka

— resor, särskilt inresor till och utresor från sitt territorium, som
företas av personer som i den anmodande staten misstänks för att
yrkesmässigt eller regelmässigt ägna sig åt brott mot tullagarna,

— misstänkta varurörelser, som av den anmodande staten uppgetts vara
föremål för en betydande trafik till eller från dess territorium,

— transportmedel som den anmodande staten har orsak befara kan användas
för att begå tullbrott inom dess territorium.

UTREDNINGAR
ARTIKEL 7

1. På anmodan vidtar tullmyndigheterna alla nödvändiga åtgärder och
föranstaltar särskilt om undersökningar för att säkerställa utredning
och beivrande av brott. Den anmodade myndigheten underrättar den
anmodande myndigheten om resultatet av dessa åtgärder.

2. Undersökningarna företas i enlighet med den anmodade statens
rättsregler.

Den anmodade myndigheten skall gå till väga som om den handlade för egen
räkning.

3. Den anmodade statens tullmyndighet kan tillåta representanter för den
anmodande myndigheten att närvara vid dessa undersökningar.

VITTNESMÅL FRÅN TULLTJÄNSTEMÄN
ARTIKEL 8

På anmodan av endera statens domstolar, hos vilka mål eller ärenden
rörande tullbrott anhängiggjorts, kan den andra statens tullmyndighet
bemyndiga sina tjänstemän att inför dessa domstolar avlägga vittnesmål i
egenskap av vittnen eller sakkunniga. I framställning om inställelse
skall klart anges i vilket ärende och i vilken egenskap tjänstemannen
skall höras.

ANVÄNDNING AV UPPLYSNINGAR OCH HANDLINGAR
ARTIKEL 9

1. Upplysningar, handlingar och övrig information som erhållits genom
tillämpning av denna överenskommelse får användas endast för denna
överenskommelses syften. De får användas för andra ändamål endast om den
tullmyndighet som lämnat dem uttryckligen samtycker härtill. Detta
förbehåll gäller inte upplysningar, handlingar och övrig information som
avser brott som har att göra med narkotika och psykotropa ämnen.

2. För upplysningar, handlingar och annan information, som den ena
statens tullmyndighet förfogar över med tillämpning av denna
överenskommelse, gäller den sekretess som enligt statens nationella
lagstiftning gäller för handlingar och upplysningar av samma slag.

3. Tullmyndighterna kan, såväl i sina protokoll, rapporter och
vittnesmål som i samband med förfaranden och talan vid den andra statens
administrativa och rättsliga myndigheter, som bevis lämna de
upplysningar och handlingar som erhållits under de i denna
överenskommelse avsedda förutsättningarna. Rätten att åberopa dessa
upplysningar i rättsliga sammanhang samt det bevisvärde de bör tillmätas
är beroende av den nationella lagstiftningen.

DELGIVNING
ARTIKEL 10

På begäran av endera tullmyndigheten skall den andra tullmyndigheten
delge eller genom behöriga myndigheter låta delge dem som berörs och är
bosatta, etablerade eller annars vistas på dess territorium alla
handlingar och beslut som följer av tillämpningen av tullagarna.
Delgivning skall ske enligt gällande bestämmelser i den anmodade staten.

UNDANTAG FRÅN BISTÅNDSSKYLDIGHETEN
ARTIKEL 11

1. Om det kan anses att beviljandet av det begärda biståndet skulle
inkräkta på den anmodade partens suveränitet, säkerhet, allmänna
rättsprinciper (ordre public) eller andra väsentliga intressen, eller om
det enligt denna parts åsikt skulle innebära en kränkning av
industriell, kommersiell eller yrkesmässig hemlighet, kan
tullmyndigheten vägra att lämna bistånd, lämna det endast delvis eller
lämna det på vissa villkor eller med vissa förbehåll.

2. När en framställning om bistånd inte kan efterkommas, skall den
anmodande tullmyndigheten underrättas därom utan dröjsmål. Skälen till
vägran att lämna bistånd skall anges.

3. När en tullmyndighet som gör en framställning om bistånd inte själv
kan efterkomma en framställning av samma slag från den andra
tullmyndigheten, skall myndigheten uppge detta i sin framställning. I
sådant fall skall den anmodade myndigheten ha handlingsfrihet att
bestämma om hur framställningen skall handläggas.

KOSTNADER
ARTIKEL 12

De avtalsslutande parterna avstår från att kräva ersättning för
kostnader som föranletts av tillämpningen av denna överenskommelse, utom
vad avser den gottgörelse som utgått till vittnen, sakkunniga och
tolkar.

UTBYTE AV BISTÅND
ARTIKEL 13

1. Bistånd inom ramen för denna överenskommelse skall utbytas direkt
mellan de båda staternas tullmyndigheter. Tillämpningsbestämmelser
fastställs av de båda staternas tullmyndigheter efter samråd dem
emellan.

2. De båda staternas tullmyndigheter skall vidta åtgärder för att deras
tjänstemän med särskilt eller huvudsakligt ansvar för att bekämpa
tullbrott skall ha personlig och direkt förbindelse med varandra för att
utbyta information.

GILTIGHETSOMRÅDE
ARTIKEL 14

Denna överenskommelses giltighetsområde omfattar de båda staternas
nationella territorier.

IKRAFTTRÄDANDE OCH UPPSÄGNING

1. Var och en av de båda staterna skall skriftligen notifiera den andra
när de konstitutionella förfaranden som är nödvändiga för
ikraftträdandet av överenskommelsen har uppfyllts.

Överenskommelsen träder i kraft 60 dagar efter dagen för den sista
notifikationen.

2. Denna överenskommelse träffas för obegränsad tid. Var och en av de
avtalsslutande staterna kan när som helst säga upp den genom skriftlig
notifikation på diplomatisk väg till den andra avtalsslutande staten.
Överenskommelsen upphör att gälla sex månader efter dagen för denna
notifikation.

Upprättad i Madrid den 27 december 1988 i två exemplar på svenska och
spanska språken, vilka båda texter har lika giltighet.

För Konungariket Sveriges regering
Karl-Anders Wollter

För Konungariket Spaniens regering
Francisco Fernandez Ordonez