Förordning (1989:7) med instruktion för Ansvarsnämnden för biskopar

SFS nr
1989:7
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-01-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:883
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:236

Uppgifter

1 § Ansvarsnämnden för biskopar fullgör de uppgifter som anges i 35 kap.
33 § kyrkolagen (1992:300) eller som enligt någon annan författning
ankommer på nämnden. Förordning (1992:1105).

Sammansättning

2 § Föreskrifter om ansvarsnämndens sammansättning finns i 35 kap. 35 §
kyrkolagen (1992:300).

För ledamöterna finns personliga ersättare. Förordning (1992:1105).

Organisation

3 § Hos nämnden finns en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

30 § om ärendeförteckning och

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:236).

Ärendenas handläggning

5 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter
är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

6 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas
föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i brottmål med
endast lagfarna ledamöter.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få
avvikande mening antecknad.

7 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.
Detsamma gäller om det är uppenbart att avgörandet bör gå ut på att
inte vidta någon åtgärd.

Om ärendet gäller avstängning och det inte lämpligen kan avgöras på detta
sätt, får ordföranden besluta ensam. Ett sådant beslut skall anmälas vid
nästa sammanträde med nämnden.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning.

9 § Ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar
eller yttranden i ärendena.

Ordföranden och sekreteraren får också pröva frågor om utlämnande av allmänna
handlingar och frågor som uppkommer med anledning av överklagande av nämndens
beslut.

10 § Av 35 kap. 30 § kyrkolagen (1992:300) framgår att föreskrifterna i
14 kap. lagen (1976:600) om offentlig anställning skall tillämpas vid
handläggningen av frågor enligt 35 kap. 17–28 §§ kyrkolagen.

Ordföranden utfärdar på nämndens vägnar sådana anmaningar som avses i
14 kap. 1 § lagen om offentlig anställning. Förordning (1992:1105).

11 § Nämnden får bereda dem som kan lämna upplysningar i ett ärende
tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

Den som har närvarit har rätt att av allmänna medel få skälig ersättning
för sina inställelsekostnader. Sådana frågor prövas av nämnden.

Förordnanden

12 § Ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

13 § Sekreterare utses av regeringen.

Överprövning

14 § Föreskrifter om rätt att få vissa beslut överprövade vid tingsrätten
eller arbetsdomstolen finns i 35 kap. kyrkolagen (1992:300) och i lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister. Förordning (1992:1105).

15 § har upphävts genom förordning (1992:1105).

16 § Nämndens beslut enligt 11 § andra stycket får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Förordning (1995:362).

Övergångsbestämmelser

1995:362

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.