Förordning (1989:704) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1990 och höstterminen 1990

SFS nr
1989:704
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-07-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:63
Upphävd
1994-04-01

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller sådana föreskrifter om ersättningsbelopp
i fråga om interkommunal ersättning som avses i 4 kap. 19 § och 5 kap.
19 § skollagen (1985:1100). Beloppen gäller under vårterminen 1990 och
höstterminen 1990. Förordningen skall tillämpas om kommunerna inte
kommer överens om något annat.

Förordningen gäller inte i fråga om interkommunal ersättning för elever
i landstingskommunala gymnasieskolor.

Grundskolan

2 § För elever i grundskolan gäller följande ersättningsbelopp per elev
och termin:

Årskurser Belopp

1–6 9 800 kronor
7–9 11 500 kronor

I beloppen ingår ersättning för fria skolmåltider med 1 300 kronor per
elev och termin.

Gymnasieskolan

3 § I fråga om den interkommunala ersättningen för elever i gymnasieskolan
delas gymnasieskolans linjer in i följande åtta grupper, nämligen

Grupp 1

tvåårig distributions- och kontorslinje,

Grupp 2

tvåårig ekonomisk linje, tvåårig handels- och kontorslinje, tvåårig
social linje, treårig ekonomisk linje, treårig humanistisk linje och
treårig samhällsvetenskaplig linje,

Grupp 3

tvåårig musiklinje, tvåårig teknisk linje, tvåårig vårdlinje och treårig
naturvetenskaplig linje samt fyraårig teknisk linje (årskurserna 1–3),

Grupp 4

tvåårig estetisk-praktisk linje, tvåårig konsumtionslinje och tvåårig
social servicelinje,

Grupp 5

tvåårig beklädnadsteknisk linje, tvåårig drift- och underhållsteknisk
linje, tvåårig el-teleteknisk linje, tvåårig jordbrukslinje och tvåårig
processteknisk linje,

Grupp 6

tvåårig bygg- och anläggningsteknisk linje, tvåårig fordonsteknisk
linje, tvåårig livsmedelsteknisk linje, tvåårig skogsbrukslinje och
tvåårig verkstadsteknisk linje,

Grupp 7

fyraårig teknisk linje (årskurs 4),

Grupp 8

tvåårig träteknisk linje.

4 § För elever i gymnasieskolan gäller följande ersättningsbelopp per
elev och termin:

Grupp Belopp

1 6 100 kronor
2 8 100 kronor
3 8 800 kronor
4 10 100 kronor
5 11 700 kronor
6 14 200 kronor
7 15 300 kronor
8 16 500 kronor

I beloppen ingår ersättning per elev

1. för fria läromedel och annan fri undervisningsmateriel med 1 000 kronor i
grupp 1, 800 kronor i grupp 2, 1 200 kronor i grupp 3, 1 200 kronor i grupp 4,
2 100 kronor i grupp 5, 3 200 kronor i grupp 6, 1 600 kronor i grupp 7 och
3 400 kronor i grupp 8,

2. för fria skolmåltider med 1 400 kronor i samtliga grupper.

5 § Av 4 kap. 3 § förordningen (1986:572) med vissa tillämpningsföreskrifter
till skollagen (1985:1100) följer att skolöverstyrelsen i vissa fall får
fastställa högre ersättningsbelopp än som anges i 4 §.

Sådant tilläggsbelopp, som avses i 4 kap. 9 § nämnda förordning och som
gäller elever på utbildningen för döva och hörselskadade elever i Örebro
kommuns gymnasieskola, skall utgöra 3 500 kronor per elev och termin.

Gemensamma föreskrifter

6 § Ersättning för vårterminen lämnas för den som är elev i grundskolan
eller gymnasieskolan den 15 februari.

Ersättning för höstterminen lämnas för den som är elev i grundskolan
eller gymnasieskolan den 15 september.