Riksbankens föreskrifter (1989:716) om utgivande av sedlar på femhundra kronor;

SFS nr
1989:716
Departement/myndighet
Utfärdad
1989-07-27

Fullmäktige i riksbanken ger till känna att sedlar på femhundra kronor
kommer att från riksbanken lämnas ut i allmänna rörelsen från och med
den 4 september 1989.

Sedeln har följande storlek, beskaffenhet och utseende.

Storlek

Sedeln är 150 mm lång och 82 mm bred.

Tryck

Sedelns framsida

I sedelns högra del avbildas kung Carl XI i halvprofil med ansiktet vänt
åt vänster. Hans namn och levnadsår, CARL XI 1655–1697, är angivna
längs motivets högra kant. Till vänster om porträttet avbildas det gamla
riksbankshuset vid Järntorget i Stockholm med folkliv. Under husets
högra del framträder en del av riksbankens ursprungliga sigill. Över och
till vänster om riksbankshuset återges texten på en sedel från år 1665 i
en ljus färg.

Sedelns högra del innehåller konstgraverade mönster i form av
koncentriska cirklar, vari texten HINC ROBUR ET SECURITAS upprepas.

Sedelns vänstra sida, omfattande ungefär en fjärdedel av sedelns yta, är
täckt av ett tryck i lätt ton som avslutas längst till vänster med en
rand i konstgravyr som löper längs sedelns kortsida och är försedd med
texten SVERIGES RIKSBANK.

Valörsiffran 500 återfinns i sedelns övre vänstra samt i sedelns nedre
högra hörn. Texten FEM HUNDRA KRONOR återfinns längs sedelns övre kant.
Sedelns nummer är angivet i nedre vänstra hörnet.

Huvudmotivet är tryckt i röd färg, den äldre sedelns text är i gulvit
färg, som i ultraviolett ljus har starkt återsken. Trycket på sedelns
mittparti är i rödlila, turkos och violett färg som avslutas i sedelns
vänstra kant i ett brungrått färgat band.

De konstgraverade cirklarna till höger om porträttet är tryckta i ockra
och turkos samt rött. Numret är tryckt i en svart färg, som i
ultraviolett ljus har återsken. Hela sedelns framsida är täckt av tryck.

Sedelns baksida

Denna sida upptar till höger en talong med valörsiffran 500 nedtill och
två namnteckningar i faksimil längs sedelns högra sida men är för övrigt
ej tryckt. Huvudmotivet är en bild av Christopher Polhem i halvfigur.
Texten CHR. POLHEM 1661–1751 återfinns i högra nedre delen av
porträttet.

Till vänster om porträttet finns en avbildning av Falu koppargruva. Till
höger om porträttet finns inlagd en handskrift av Polhem i faksimil.
Bakom porträttet är inlagt ett s. k. spärrhjul, utfyllt med konstgravyr.

Valörsiffran 500 återfinns även i sedelns övre vänstra hörn, samt texten
FEM HUNDRA KRONOR i sedelns nedre kant.

Porträttet samt valörangivelserna och handskriften är tryckta i röd
färg, bilden av Falu koppargruva i grön färg samt spärrhjulet i violett
och ockra. De fyra marginalerna har ej tryck.

Papper

Papperet är till färgen benvitt och är på framsidans vänstra sida
försett med ett vattenmärke föreställande Carl XI i halvprofil med
ansiktet vänt åt vänster.

I papperet är inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd, vilken framträder
i genomfallande ljus som en mörk linje med två raka kanter.