/r1/ Förordning (1989:719) om gemensam nordisk arbetsmarknad för vissa lärarkategorier;

SFS nr
1989:719
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-08-10
Författningen har upphävts genom
SFS1990:1215
Upphävd
1991-01-01

/r3/ Inledande föreskrift

1 § Denna förordning innehåller vissa föreskrifter om anställning av
lärare från andra nordiska länder på tjänster som lärare i grundskolan
och gymnasieskolan med anledning av

1. överenskommelsen den 3 mars 1982 mellan Sverige, Danmark, Finland,
Island och Norge om gemensam nordisk arbetsmarknad för klasslärare i
grundskolan,

2. avtalet den 29 september 1986 mellan Danmark, Finland, Island, Norge
och Sverige om gemensam arbetsmarknad för ämneslärare, lärare i
praktisk-estetiska ämnen och speciallärare i grundskolan,

3. avtalet den 29 september 1986 mellan Danmark, Finland, Island, Norge
och Sverige om gemensam arbetsmarknad för ämneslärare och lärare i
praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan (gymnasiet och
yrkesläroanstalterna).

/r3/ Klasslärare

2 § Den som har en för grundskolan officiellt godkänd
klasslärarutbildning om minst tre år i ett annat nordiskt land än
Sverige med kompetens att undervisa på såväl lågstadiet som
mellanstadiet får anställas på tjänst som lärare 1 eller 2, om villkoren
i andra stycket är uppfyllda.

Läraren skall

a. uppfylla de allmänna behörighetsvillkoren i 14 kap. 8 §
skolförordningen (1971:235) och

b. ha tillräckliga kunskaper i det svenska språket.

Om klasslärarutbildningen ger kompetens att undervisa enbart på
lågstadiet, får endast anställning på tjänst som lärare 1 komma i fråga.

Om klasslärarutbildningen ger kompetens att undervisa enbart på
mellanstadiet, får endast anställning på tjänst som lärare 2 komma i
fråga.

3 § Den som har en officiellt godkänd klasslärarutbildning med kompetens
att undervisa i grundskolans tre eller fyra första årskurser i ett annat
nordiskt land än Sverige får anställas på tjänst som lärare 1 eller för
tjänstgöring i årskurs 4, på tjänst som lärare 2, om villkoren i 2 §
andra stycket är uppfyllda.

Den som har en sådan klasslärarutbildning och som uppfyller villkoren i
2 § andra stycket får efter särskild prövning av skolöverstyrelsen
eller, efter bemyndigande av skolöverstyrelsen, länsskolnämnden
anställas på tjänst som lärare 2 för tjänstgöring i högre årskurs på
mellanstadiet än årskurs 4.

4 § Den som uppfyller villkoren i 2 eller 3 §, utom villkoret i 2 §
andra stycket b, och som behärskar det danska eller norska språket får
anställas på tjänst som lärare 1 eller 2 under högst två år.

Som villkor för fortsatt anställning efter utgången av denna tid gäller
att läraren avlägger prov i svenska språket och godkänns i provet.
Läraren får inte undervisa i ämnet svenska, innan läraren har godkänts i
ett sådant prov.

Sådan fortsatt anställning får ske utan att tjänsten anmäls ledig.

/r3/ Speciallärare

5 § Den som har en för grundskolan officiellt godkänd
klasslärarutbildning och speciallärarutbildning med kompetens att
undervisa på respektive stadium i grundskolan i ett annat nordiskt land
än Sverige, får anställas på tjänst som lärare 3 eller 4, om

a. utbildningen har en inriktning som i stort motsvarar den i Sverige
föreskrivna utbildningens inriktning och

b. villkoren i 2 § andra stycket är uppfyllda.

/r3/ Ämneslärare

6 § Den som har en för grundskolan eller gymnasieskolan officiellt
godkänd ämneslärarutbildning om minst fyra år som ger behörighet till
tjänst som lärare på grundskolans högstadium eller i gymnasieskolan i
teoretiska ämnen i ett annat nordiskt land än Sverige får anställas på
tjänst som ämneslärare i sådana ämnen i grundskolan respektive
gymnasieskolan, om

a. utbildningen i undervisningsämnena i stort motsvarar samma utbildning
i Sverige och

b. villkoren i 2 § andra stycket är uppfyllda.

/r3/ Lärare i praktisk-estetiska ämnen

7 § Den som har en för grundskolan eller gymnasieskolan officiellt
godkänd lärarutbildning om minst tre år som ger behörighet till tjänst
som lärare i praktisk-estetiska ämnen i grundskolan eller
gymnasieskolan, exempelvis hemkunskap, idrott, musik, slöjd, bild och
textilkunskap, i ett annat nordiskt land än Sverige får anställas på
tjänst i sådant ämne i grundskolan respektive gymnasieskolan, om

a. utbildningen i undervisningsämnet i stort motsvarar utbildningen i
ämnet i Sverige och

b. villkoren i 2 § andra stycket är uppfyllda.

8 § För den som har en kortare lärarutbildning i praktisk-estetiska
ämnen än tre år gäller följande.

Länsskolnämnden får medge befrielse från kravet på lärarutbildning i 7
§, om det finns särskilda skäl. Föreskrifter om sådant medgivande finns
i 15 kap. 20 § och 16 kap. 31 § skolförordningen (1971:235).

Skolöverstyrelsen får meddela behörighetsförklaring enligt
föreskrifterna i 15 kap. 21 § och 16 kap. 32 § skolförordningen.

/r3/ Övriga föreskrifter

9 § Tjänstgöring som en lärare som anställs på en tjänst enligt denna
förordning dessförinnan har fullgjort i ett annat nordiskt land än
Sverige likställs med motsvarande tjänstgöring fullgjord i Sverige.

10 § Skolöverstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.