Förordning (1989:731) om godtagande av byggprodukter som godkänts i annat nordiskt land

SFS nr
1989:731
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-08-17
Författningen har upphävts genom
2011:360
Upphävd
2011-06-01

1 § De organ i övriga nordiska länder som anges i bilaga till denna
förordning skall utgöra sådana organ för godkännande av byggprodukter
som avses i 8 kap. 29 a § första stycket plan- och bygglagen (1987:10).

2 § Plan- och bostadsverket får meddela de föreskrifter om avvikelse
från bestämmelserna om likställdhet av byggprodukter som behövs enligt 8
kap. 29 a § tredje stycket plan- och bygglagen (1987:10).

Bilaga

Förteckning över sådana organ för godkännande av byggprodukter som
avses i 8 kap. 29 a § första stycket plan- och bygglagen (1987:10)

Danmark

Boligministeriets godkendelsessekretariat for materialer og
konstruktioner

Boligministeriets godkendelsessekretariat for vand- og aflbsmateriel

Dansk standardiseringsråd

Finland

Miljöministeriet

Inrikesministeriet

Föreningen för kvalitetskontroll av träkonstruktioner rf

Kvalitetskontroll för betongindustrin rf

Föreningen för kvalitetskontroll av stålkonstruktioner

Statens tekniska forskningscentral (VTT), Betong- och silikattekniska
laboratoriet

Statens tekniska forskningscentral (VTT), Konstruktionstekniska
laboratoriet

Island

Rannsoknarstofnun byggingari&na&arins (Statens byggeforsknings
Institut)

I&ntknistofnun Islands (Islands industriell-tekniska Institut)

Brunamalastofnun rkisins (Statens brandtekniska Institut)

Rafmagnseftirlit rkisins (Statens elektricitets inspektion)

Norge

Statens bygningstekniske etat

Godkjenningsnemnda for bygningselementer

Kontrollrådet for betongprodukter

Direktoratet for brann og eksplosjonsvern

Norges standardiseringsforbund