Förordning (1989:757) med instruktion för vapenfristyrelsen

SFS nr
1989:757
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1989-08-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:648
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1170

Uppgifter

1 § Vapenfristyrelsen har till uppgift att pröva ärenden om tillstånd
till vapenfri tjänst enligt 10 § lagen (1966:413) om vapenfri tjänst.

Vapenfristyrelsen skall också svara för uttagning till tjänstgöring,
registrering och redovisning av vapenfria tjänstepliktiga.
Vapenfristyrelsen har vidare ansvaret för att vapenfria tjänstepliktiga
utbildas och krigsplaceras. Förordning (1991:1386).

Verksförordningens tillämpning

2 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på myndigheten med
undantag av 19, 21, 23, 24 och 30 §§. Förordning (1993:1170).

Myndighetens ledning

3 § Vapenfristyrelsens överdirektör är chef för myndigheten. När
överdirektören inte är i tjänst, sköts hans uppgifter av den tjänsteman
som han bestämmer.

Styrelsen

4 § Vapenfristyrelsens styrelse består av högst tio personer,
överdirektören medräknad. Överdirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

5 § Inom vapenfristyrelsen finns en tillståndsenhet för ärenden om
tillstånd till vapenfri tjänst.

Inom vapenfristyrelsen finns i övrigt de enheter som myndigheten
bestämmer.

6 § har upphävts genom Förordning (1991:721).

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen fatta beslut

1. om vilka myndigheter som skall svara för de vapenfria
tjänstepliktigas utbildning,

2. i sådana frågor som avses i 19 § verksförordningen.

Ärendenas handläggning

8 § Ärenden om tillstånd till vapenfri tjänst skall avgöras av
överdirektören. Denne får uppdra åt chefen för tillståndsenheten eller,
vid förfall för denne, åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana
ärenden.

Överdirektören skall avgöra övriga ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen.

Om sådana ärenden som avses i andra stycket inte behöver prövas av
överdirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Tredje stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (1991:721).

Tjänstetillsättningar m. m.

9 § Överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänsten som chef för tillståndsenheten tillsätts av regeringen efter
anmälan av överdirektören.

Andra tjänster tillsätts av vapenfristyrelsen.

10 § Andra styrelseledamöter än överdirektören utses av regeringen för
en bestämd tid. Förordning (1991:721).

Bisysslor

11 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av vapenfristyrelsen även i
fråga om chefen för tillståndsenheten.

Överklagande

12 § Utbildningsanordnares beslut i ärenden om utbildning av vapenfria
tjänstepliktiga får överklagas hos vapenfristyrelsen. Vapenfristyrelsens
beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.

13 § Vapenfristyrelsens beslut får överklagas hos totalförsvarets
tjänstepliktsnämnd

— enligt 22 § lagen (1966:413) om vapenfri tjänst i frågor som rör
uttagning, tjänstgöring eller tillstånd till vapenfri tjänst,

— enligt 13 och 17 §§ kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om
vapenfria tjänstepliktiga i frågor som rör anstånd med eller ledighet
från vapenfri tjänstgöring,

— enligt 8 § förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till
värnpliktiga m. fl. i frågor som rör ekonomisk hjälp och
flyttningsbidrag till de vapenfria tjänstepliktiga. Förordning
(1991:1386).

14 § Vapenfristyrelsens beslut i övriga ärenden får överklagas hos
regeringen om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.