Förordning (1989:759) med instruktion för Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd

SFS nr
1989:759
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1989-08-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:625
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1230

Uppgifter

1 § Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd har till uppgift att pröva
överklaganden som avses i

1. 29 § värnpliktslagen (1941:967),

2. 22 § första stycket lagen (1966:413) om vapenfri tjänst samt 13 §
andra stycket, 17 § andra stycket och 18 § tredje stycket
kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria
tjänstepliktiga,

3. 32 § andra stycket civilförsvarskungörelsen (1960:377) och 15 §
tredje stycket förordningen (1977:577) om grundutbildning och
övning inom civilförsvaret,

4. 3 och 3 a §§ förordningen (1986:616) om beredskapspolisen,

5. 4 § förordningen (1989:447) om förmåner m. m. till viss hälso-
och sjukvårdspersonal vid tjänstgöring inom Försvarsmakten,

6. 10 § förordningen (1989:457) om uttagning av
civilförsvarspliktiga till särskilda civila sjukvårdsenheter,

7. 8 § förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till
värnpliktiga m. fl.,

8. 13 § tredje stycket förordningen (1981:642) om tjänsteplikt för
hälso- och sjukvårdspersonal m. m.,

9. 40 § andra stycket värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008),

10. 17 § andra stycket förordningen (1976:1011) om förmåner till
civilförsvarspliktiga. Förordning (1994:1230).

2 § har upphävts genom förordning (1993:534).

Sammansättning

3 § Nämnden består av ordförande och högst sex andra ledamöter. I den
utsträckning det behövs skall det finnas ersättare för ledamöterna.
Ordföranden och ersättare för honom skall vara eller ha varit ordinarie
domare.

Organisation

4 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en direktör.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på nämnden:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

I administrativa ärenden tillämpas också reglerna om överklagande i 30 §
verksförordningen. Förordning (1993:1169).

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7, 9, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter
är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt
samtliga ledamöter vara närvarande.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas
föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.
Förordning (1992:1020).

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller direktören att avgöra ärenden

1. som avses i 1 § när överklagandet har återkallats,

2. som är administrativa och som inte behöver prövas av nämnden.

9 § Ordföranden eller direktören får avgöra frågor om utlämnande av
handlingar.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning eller efter muntlig förhandling.
I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att
ärenden som avgörs enligt 8 eller 9 § inte behöver föredras.

11 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få avvikande mening antecknad.

Tjänstetillsättningar m. m.

12 § Regeringen utser ledamöter för en bestämd tid.

Ordförande och ersättare för honom utses av regeringen. Förordnandena
ges för en bestämd tid.

13 § Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen. Andra tjänster
tillsätts av nämnden.

14 § har upphävts genom förordning (1994:873).