Förordning (1989:774) med instruktion för Byggnadsstyrelsen

SFS nr
1989:774
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1989-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1021
Upphävd
1993-10-01

Uppgifter

1 § Byggnadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för civila
statliga myndigheter i frågor om lokalförsörjning, fastighetsförvaltning
och byggproduktion.

2 § Byggnadsstyrelsen skall särskilt

1. med syfte att åstadkomma en från samhällsekonomiska utgångspunkter
effektiv statlig lokalförsörjning utreda behovet av, anskaffa och
upplåta lokaler för statsmyndigheterna i den mån dessa uppgifter inte
ankommer på annan myndighet,

2. förvalta fastigheter som ägs av staten på ett företagsekonomiskt
effektivt sätt,

3. efter uppdrag från regeringen utföra byggnadsföretag för statens
räkning,

4. med utgångspunkt i samordningsbehovet svara för ortsvis planering av
generella lokaler för samtliga statliga myndigheter inklusive
affärsverken och totalförsvaret.

3 § Verksamheten i fred skall bedriva så, att även de krav som
totalförsvaret i krig uppställer i största möjliga utsträckning kan
tillgodoses. Under höjd beredskap skall Byggnadsstyrelsen
främst tillgodose totalförsvarets krav. Förordning (1993:278).

4 § Har genom Byggnadsstyrelsens verksamhet skada tillfogats någon
person, som inte är anställd hos myndigheten, eller egendom, som inte
står under myndighetens förvaltning, får Byggnadsstyrelsen betala
skäligt skadestånd, dock inte med mera betydande belopp.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1987:1100) med undantag av 30 § skall tillämpas
på Byggnadsstyrelsen.

Myndighetens ledning

6 § Byggnadsstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

7 § Byggnadsstyrelsens styrelse består av högst elva personer,
generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är
vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

8 § Inom myndigheten finns tre huvudområden, ett för lokalförsörjning,
ett för fastighetsförvaltning och ett för byggproduktion. Varje
huvudområde leds av en chef.

Verksledningen består av generaldirektören samt cheferna för
huvudområdena.

Vidare finns inom myndigheten en regional förvaltningsorganisation.

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Byggnadsstyrelsen.

Personalansvarsnämnden

10 § Byggnadsstyrelsens personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av de i 8 § första stycket
angivna cheferna.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är
närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i viktigare frågor om samordning med
Fortifikationsförvaltningen och andra lokalhållare inom totalförsvaret
samt med andra myndigheter med lokalförsörjningsuppgifter inom stat och
kommun.

Tjänstetillsättning m.m.

12 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

De i 8 § första stycket angivna chefstjänsterna tillsätts av regeringen
efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av Byggnadsstyrelsen.

13 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

14 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Styrelsen utser vice
ordförande.

Bisysslor

15 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av Byggnadsstyrelsen även i
fråga om de i 8 § första stycket angivna cheferna.

Överklagande

16 § Byggnadsstyrelsens beslut i personalärenden får överklagas hos
regeringen, om inte annat följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Byggnadsstyrelsens beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är
särskilt föreskrivet.