/r1/ Förordning (1989:791) om statsbidrag till specialpedagogiska insatser för vissa förskolebarn;

SFS nr
1989:791
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-09-28
Författningen har upphävts genom
SFS1992:1206
Upphävd
1993-01-01

1 § Statsbidrag lämnas enligt denna förordning till landstingskommuner
för specialpedagogiska insatser som görs för förskolebarn som tillhör
eller kan antas komma att tillhöra den personkrets som omfattas av lagen
(1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.

De specialpedagogiska insatserna görs av förskolekonsulenter,
talpedagoger, logopeder eller andra liknande yrkesutövare inom
omsorgsverksamheten eller den samordnade barnhabiliteringen.

Vad som i denna förordning sägs om en landstingskommun gäller också en
kommun som inte ingår i en landstingskommun samt en kommun som med stöd
av 12 § lagen om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.
har övertagit uppgiften att svara för de särskilda omsorgerna rådgivning
och annat personligt stöd enligt 4 § första stycket 1 samma lag.

2 § Statsbidrag beräknas för ett kalenderår enligt följande. Det belopp
som riksdagen har anvisat som anslag till specialpedagogiska insatser
för det budgetår som börjar den 1 juli under kalenderåret, delas med det
antal förskolebarn som enligt samtliga ansökningar om statsbidrag för
kalenderåret har fått del av bidragsgrundande specialpedagogiska
insatser. Det tal som därvid erhålls multipliceras med det antal
förskolebarn som enligt landstingskommunens ansökan har fått del av
sådana insatser under kalenderåret. Produkten, avrundad till närmast
lägre hundratal, utgör statsbidraget.

3 § Statsbidraget beviljas och betalas ut av socialstyrelsen. Bidraget
betalas ut i efterskott för kalenderår.

4 § Ansökan om statsbidrag ges in till socialstyrelsen senast den 31
mars året efter bidragsåret. Till ansökan skall fogas de uppgifter som
behövs om barnen och de specialpedagogiska insatserna.

På socialstyrelsens eller riksrevisionsverkets begäran är
landstingskommunen skyldig att tillhandhålla det underlag som behövs för
dessa myndigheters granskning.

5 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

6 § Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.