Lag (1989:8) om kyrkomusiken i svenska kyrkan

SFS nr
1989:8
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1989-01-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:301
Upphävd
1993-01-01

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om den kyrkomusikaliska
verksamheten i svenska kyrkans territoriella församlingar. Regeringen
får föreskriva att lagen skall tillämpas också på icke-territoriella
församlingar.

I lagen avses med

*/k/ kyrkomusikalisk verksamhet */-k/ musikverksamheten hos svenska
kyrkans församlingar,

*/k/ kyrkomusiker */-k/ den som är behörig att anställas på en tjänst
som kantor eller organist.

/r3/ Pastoratets ansvar

2 § Pastoraten skall svara för den kyrkomusikaliska verksamheten.

3 § I den kyrkomusikaliska verksamheten ingår bl. a.

1. orgelspel vid gudstjänster och övriga kyrkliga handlingar enligt den
ordning som gäller för svenska kyrkan,

2. främjande av kyrkosången,

3. fri musikundervisning med inriktning på kyrkans musikverksamhet samt

4. vård av de orglar som finns hos församlingarna.

4 § För sådan verksamhet som anges i 3 § skall pastoratet förordna en
eller flera kyrkomusiker.

Domkapitlet får dock, när det finns särskilda skäl, medge att pastoratet
förordnar någon annan. Medgivandet får begränsas till att gälla en viss
gudstjänstlokal eller en viss kyrkomusikalisk uppgift.

/r3/ Tjänsteorganisation

5 § Tjänster som kyrkomusiker i ett pastorat är tjänster som organist
eller som kantor.

6 § I varje pastorat skall det finnas minst en tjänst som organist, om
inte domkapitlet medger något annat.

Domkapitlet får lämna medgivande enligt första stycket, om de
kyrkomusikaliska arbetsuppgifterna är av liten omfattning eller om det
av organisatoriska skäl inte är lämpligt att anställa någon organist.
Domkapitlet får begränsa medgivandet till att avse en viss tid.

7 § I det pastorat där stiftets domkyrka är belägen skall det finnas en
tjänst som domkyrkoorganist.

/r3/ Behörighet

8 § Behörig att anställas på en tjänst som organist är den som har
avlagt högskoleexamen på kyrkomusikerlinjen eller motsvarande examen i
Danmark, Finland, Island eller Norge. Lag (1991:365).

9 § Behörig att anställas på en tjänst som kantor är

1. den som har avlagt kantorsexamen,

2. den som har avlagt högskoleexamen för musiklärare med
kyrkomusikaliskt tillval samt

3. den som är behörig att anställas som organist.

Med examen som avses i första stycket 1 eller 2 jämställs motsvarande
examen i Danmark, Finland, Island eller Norge. Lag (1991:365).

10 § Domkapitlet kan förklara en sökande som inte uppfyller villkoren i
8 och 9 §§ behörig att anställas på en tjänst som organist eller kantor,
om han med hänsyn till sin utbildning och yrkeserfarenhet är att anse
som jämställd med den som uppfyller dessa villkor.

/r3/ Tjänstetillsättningar

11 § Tjänster som kyrkomusiker tillsätts i ett enförsamlingspastorat av
kyrkorådet och i ett flerförsamlingspastorat av den tillsättningsnämnd
som anges i 7 § prästanställningslagen (1988:184).

12 § Innan en tjänst som kyrkomusiker tillsätts, skall domkapitlet pröva
vilka sökande som är behöriga samt yttra sig över deras kyrkomusikaliska
skicklighet.

/r3/ Reglemente

13 § Församlingsdelegerade eller kyrkofullmäktige skall fastställa ett
reglemente för den kyrkomusikaliska verksamheten.

Av reglementet skall framgå hur de uppgifter som anges i 3 § skall
tillgodoses. Utförs sådana uppgifter av flera, skall reglementet ange
hur uppgifterna är fördelade mellan dem.

14 § Innan reglementet fastställs, skall yttrande inhämtas från
församlingarna i pastoratet och domkapitlet. Av domkapitlets yttrande
skall särskilt framgå huruvida förslaget till reglemente står i
överensstämmelse med vad som har bestämts om gudstjänster i
församlingarna.

/r3/ Orgelvård

15 § Den som enligt reglementet har att svara för vården av en orgel
skall till pastoratet anmäla sådana brister som han inte lämpligen själv
kan avhjälpa.

16 § Innan pastoratet tillåter någon annan än den som är förordnad
enligt 4 § att använda en orgel, skall yttrande inhämtas från den som
enligt reglementet har att svara för vården av orgeln.

/r3/ Fyllnadstjänstgöring

17 § Innehavaren av en tjänst som kyrkomusiker är skyldig att fullgöra
fyllnadstjänstgöring hos en annan arbetsgivare i den omfattning som
följer av anställningsavtalet.

/r3/ Musiksakkunniga

18 § Vid handläggningen av ärenden enligt denna lag får domkapitlet
biträdas av en eller flera musiksakkunniga.

Behörig att vara musiksakkunnig i domkapitlet är domkyrkoorganisten
eller någon annan som är behörig att anställas på en tjänst som
organist.

Stiftsstyrelsen skall förordna en eller flera musiksakkunniga efter
yttrande av domkapitlet.

/r3/ Överklagande

19 § Domkapitlets beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

Domkapitlets beslut enligt 4 § andra stycket och 6 § andra stycket får
överklagas endast av pastoratet.

Övergångsbestämmelser

1989:8

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

2. Genom lagen upphävs lagen (1947:275) om kyrkomusiker samt
kyrkomusikerförordningen (1950:375).

3. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en
föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, skall i
stället den nya föreskriften tillämpas.

4. Den som har avlagt de examina och kunskapsprov som enligt äldre
föreskrifter krävts för behörighet till en tjänst som organist eller
kyrkokantor skall anses vara behörig till motsvarande tjänst även efter
ikraftträdandet av de nya föreskrifterna.

Detsamma gäller den som enligt äldre föreskrifter eller beslut är
behörig till en tjänst som organist eller kyrkokantor.

Den som enligt äldre föreskrifter är behörig till en tjänst som extra
kyrkokantor och som i minst fem år innehaft en tjänst som kyrkomusiker
med minst 40 procent av heltidsanställning skall anses vara behörig till
tjänst som kantor.

5. Den som vid ikraftträdandet är anställd på en kyrkomusikertjänst med
fullmakt eller konstitutorial eller med förordnande för en bestämd tid
som ännu löper är skyldig att utöva sin tjänst genom att utföra i
huvudsak samma arbetsuppgifter som tidigare hos pastoratet.

6. För den som vid utgången av juni 1990 alltjämt innehar en klockar-,
organist- eller kyrkosångarbefattning, som fanns inrättad i församlingen
före den 1 juli 1947, skall andra stycket 1 övergångsbestämmelserna till
lagen (1947:275) om kyrkomusiker fortfarande tillämpas, så länge
innehavaren kvarstår på befattningen.