Förordning (1989:810) om avgift för efterforskning av personer bosatta utomlands

SFS nr
1989:810
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1989-10-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:438
Upphävd
2011-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:14

1 § Med utrikesförvaltningen avses i denna förordning
utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna.

2 § För uppdrag som utrikesförvaltningen utför med att
efterforska personer som är bosatta utomlands betalas avgift
enligt denna förordning.

Avgift beslutas av den myndighet som uppdragsgivaren har vänt
sig till.

Domstolar och andra svenska myndigheter är fria från avgift.
Förordning (1997:14).

3 § För varje person som efterforskas betalas en avgift på 300 kronor.

4 § Den som begär utrikesförvaltningens bistånd med efterforskning skall
även ersätta nödvändiga utlägg i samband med uppdraget såsom porto,
telex, kostnad för införskaffande av handlingar samt eventuell
annonsering.

Om det finns skäl till det, får ersättningen jämkas eller efterges helt.

5 § Avgift enligt 3 § och ersättning enligt 4 § tas ut i efterhand mot
postförskott, om inte betalning sker på annat sätt. Om uppdraget har
lämnats till en utlandsmyndighet och uppdragsgivaren är bosatt i
Sverige, redovisas ärendet genom utrikesdepartementet.

6 § Beslut av en myndighet inom utrikesförvaltningen enligt denna
förordning får inte överklagas.