Förordning (1989:813) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien

SFS nr
1989:813
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-10-19

1 § Lagen (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Indonesien skall träda i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas på
inkomst som förvärvas denna dag eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 27 september 1989.

2 § Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst
som enligt bestämmelserna i artikel 19 punkterna 1 och 2 i avtalet
beskattas endast i Indonesien eller enligt bestämmelserna i artikel 23
punkt 1 b skall undantas från svensk skatt.

Sådan inkomst tas inte med vid taxering i Sverige.

Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst
skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt
som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats
endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda
uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken
skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på
den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas
endast om detta leder till högre skatt.