Förordning (1989:814) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand

SFS nr
1989:814
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-10-19

1 § Lagen (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Thailand skall träda i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas
beträffande kupongskatt på aktieutdelning som betalas eller överförs
till person med hemvist i Thailand den 1 januari 1990 eller senare och
beträffande andra skatter på inkomst, för beskattningsår eller
räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 1990 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 26 september 1989.

2 § Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst
som enligt bestämmelserna i artikel 18 punkt 1 eller 2 i avtalet
beskattas endast i Thailand eller enligt bestämmelserna i artikel 23
punkt 3 b i avtalet skall undantas från svensk skatt.

Sådan inkomst tas inte med vid taxering i Sverige.

Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst
skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt
som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats
endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda
uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken
skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på
den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas
endast om detta leder till högre skatt.