Förordning (1989:824) om statligt stöd till fartygsfinansiering

SFS nr
1989:824
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1989-11-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:862

Allmänna bestämmelser för stöd

1 § För att utjämna skillnaderna i konkurrensvillkor mellan svenska och
utländska varvsföretag kan statligt stöd till fartygsfinansiering lämnas
enligt denna förordning.

2 § Stöd får endast avse fartyg som har eller avses få en
bruttodräktighet av minst 200 och som är byggda eller byggs för att få
högsta klass i klassificeringssällskap som godkänns av statens
industriverk, eller för att uppfylla motsvarande krav.

Till fartyg räknas även dess tillbehör.

3 § Stöd får lämnas för fartyg under byggnad (nybyggnad) eller för
större ombyggnad av fartyg.

Med större ombyggnad av fartyg avses arbete för att förändra, förbättra
eller modernisera ett fartyg, om priset för ombyggnaden uppgår till
minst 1,5 miljoner kronor.

Stöd får inte lämnas för beställning av plattform som skall användas
till havs inom oljeindustrin eller för liknande havstekniska
anläggningar.

4 § Stöd får lämnas endast om varvsföretagets självkostnader för
nybyggnaden eller ombyggnaden täcks av priset eller, i fråga om
beställning som ger underskott, underskottet kan täckas av överskott på
andra beställningar.

5 § Stöd skall förenas med de villkor som behövs med hänsyn till syftet
med stödet.

6 § Stöd får göras beroende av att varvsföretaget eller beställaren till
industridepartementet, riksgäldskontoret eller statens industriverk
lämnar uppgifter om förhållanden av betydelse för stödet.

7 § Stöd lämnas i form av kontantstöd. Då sådant stöd lämnas får under
fartygets byggnadstid även kreditgaranti utfärdas enligt vad som närmare
anges i 12 §.

Kontantstöd

8 § Kontantstöd får lämnas som kontant bidrag till beställare av
nybyggnad eller större ombyggnad av fartyg vid ett svenskt varvsföretag.

9 § Kontantstöd förutsätter att varvsföretaget inte påtagit sig
betalningsansvar i någon form för lån som beställaren tagit upp för att
finansiera beställningen.

10 § Storleken av ett kontantstöd skall bestämmas med utgångspunkt i en
kredit enligt de överenskommelser som Sverige har biträtt inom ramen för
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt i
överensstämmelse med andra internationella överenskommelser om
begränsning av stöd till varvsindustrin som Sverige kan komma att
biträda.

Ett kontantstöd skall utbetalas med ett engångsbelopp efter leverans av
fartyget. Förordning (1990:199).

11 § Ingen del av ett kontantstöd får betalas ut innan beställaren helt
fullgjort sin betalning till varvsföretaget för fartygsbeställningen.

Kreditgaranti

12 § Under förutsättning att kontantstöd beviljats får statlig garanti
(kreditgaranti) utfärdas för lån som svenska varvsföretag tar upp för
att finansiera beställda nybyggnader eller större ombyggnader
(fartygsbyggnadslån). I fråga om större ombyggnad för vilken priset
understiger 7,5 miljoner kronor får dock garanti för fartygsbyggnadslån
endast utfärdas om det finns särskilda skäl.

13 § Kreditgaranti får utfärdas tidigast tolv månader eller, när det är
fråga om ett fartyg med särskilt lång byggnadstid, tjugofyra månader
före avsett leveransdatum.

Garanti för fartygsbyggnadslån som avser en större ombyggnad får
utfärdas endast om ombyggnadstiden överstiger sex månader och tidigast
fyra månader före avsett leveransdatum.

14 § Kreditgaranti får utfärdas endast i överensstämmelse med de
överenskommelser som avses i 10 § första stycket.

15 § Kreditgaranti som avser annat lån än lån av svensk bank eller
svenskt kreditaktiebolag får utfärdas endast om långivaren godkänns av
riksgäldskontoret.

16 § För kreditgaranti skall den säkerhet ställas som statens
industriverk godkänner. Godkännande kan lämnas tidigast i samband med
att kontrakt tecknas.

Om inte särskilda skäl föranleder annat skall beträffande säkerheten
följande gälla.

Säkerheten skall så långt möjligt vara hänförlig till det fartyg för
vilket garanti skall utfärdas.

Riksgäldskontoret eller statens industriverk får begära att säkerhet
skall ställas utöver vad som anges i föregående stycke.

17 § Kreditgaranti för vilken säkerhet lämnas i form av panträtt i ett
fartyg under byggnad eller fartyg får utfärdas endast om detta är
försäkrat på ett betryggande sätt.

18 § Kreditgaranti får utfärdas endast om sådan svensk bank eller sådant
svenskt kreditinstitut som riksgäldskontoret godkänner, åtar sig att
enligt anvisningar av kontoret förvara ställda säkerheter och bevaka
statens intresse som garantigivare.

19 § Kreditgaranti får utfärdas för lån i svensk eller utländsk valuta
och kan avse kapitalbelopp, ränta och kostnader.

20 § För garanti som utfärdas skall låntagare årsvis i förskott till
riksgäldskontoret betala avgift med 1.25 procent på utestående
garantibelopp.

Förfarandet i stödärenden

21 § Frågor om kontantstöd prövas av statens industriverk.

Frågor om kreditgaranti prövas av riksgäldskontoret, om inte annat
anges.

22 § Statens industriverk kan lämna utfästelse om att kreditgaranti
kommer att utfärdas vid en senare tidpunkt mot viss säkerhet och på de
villkor i övrigt som riksgäldskontoret då bestämmer.

I ett beslut om utfästelse skall erinras om att utfästelsen endast
gäller om förutsättningarna inte väsentligen förändrats när garantin
skall utfärdas.

23 § Beslut av statens industriverk får överklagas till regeringen.
Beslut i fråga om säkerhet får dock inte överklagas.

Om överklagande av riksgäldskontorets beslut finns bestämmelser i 16 §
förordningen (1989:248) med instruktion för riksgäldskontoret. Beslut i
fråga om säkerhet får dock inte överklagas.

24 § Ansökan om stöd eller utfästelse skall ges in till den myndighet
som skall pröva ansökan. Om ansökan grundas på en utfästelse enligt 22 §
och om förutsättningarna har ändrats sedan utfästelsen beslutades skall
de ändrade förutsättningarna anges i ansökan.

25 § Statens industriverk skall på begäran av riksgäldskontoret yttra
sig i ärenden om kreditgaranti.

26 § Om det i ett visst fall är oklart om stödet står i överensstämmelse
med stödgivningens syfte, får riksgäldskontoret eller statens
industriverk hänskjuta ärendet till regeringen för prövning.

27 § Om ett varvsföretag försätts i konkurs eller får till stånd
offentligt ackord och om inte fartyget levereras till beställare, får
riksgäldskontoret avstå från att rikta krav mot beställaren på grund av
förskottsväxlar som utgör säkerhet för lämnad kreditgaranti. Sådant
avstående från krav får utfästas när kreditgaranti tidigast kan
beviljas.

Övergångsbestämmelser

1989:824

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990 och gäller
till utgången av år 1992.

Efter utgången av år 1992 gäller förordningen i fråga om
ansökningar om stöd till fartygsfinansiering som kommit in till
prövningsmyndigheten före den 15 januari 1993 och som avser
beställningskontrakt som tecknats före den 1 januari 1993.

Genom förordningen upphävs förordningen (1986:553) om statligt
stöd till fartygsfinansiering. Äldre bestämmelser gäller dock
till och med utgången av år 2001 i fråga om stöd som beviljats
före den 1 januari 1990. Förordning (2001:862).

1990:199

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om kontantstöd som har beviljats före
ikraftträdandet.