Aktiekontolag (1989:827)

SFS nr
1989:827
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1989-11-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1479
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:723

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § För avstämningsbolag som avses i aktiebolagslagen (1975:1385),
försäkringsrörelselagen (1982:713) och bankaktiebolagslagen (1987:618)
skall finnas register enligt denna lag (avstämningsregister).

Avstämningsregistren förs av Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
(värdepapperscentralen) med hjälp av automatisk databehandling. I fall
som anges i 4 kap. vidtas registreringsåtgärder även av kontoförande
institut på värdepapperscentralens vägnar.

2 § I avstämningsregister skall registreras aktier i avstämningsbolag.

Bestämmelserna i denna lag om aktier tillämpas också på följande
rättigheter i avstämningsbolag, nämligen

1. företrädesrätt att delta i emission som avses i 4 kap.
aktiebolagslagen (1975:1385), 4 kap. försäkringsrörelselagen
(1982:713) och 4 kap. bankaktiebolagslagen (1987:618),

2. rätt på grund av teckning av aktier vid nyemission enligt 4 kap.
aktiebolagslagen, 4 kap. försäkringsrörelselagen och 4 kap.
bankaktiebolagslagen, samt

3. rätt på grund av nyteckning av aktier enligt 5 kap.
aktiebolagslagen och 5 kap. bankaktiebolagslagen.

I 9 kap. finns bestämmelser om registrering i avstämningsregister
av ensidiga skuldförbindelser avsedda för allmän omsättning och
andra finansiella instrument. Lag (1994:505).

3 § För rättigheter som skall registreras enligt denna lag får inte
utfärdas aktiebrev, emissionsbevis, interimsbevis eller optionsbevis som
avses i aktiebolagslagen (1975:1385), försäkringsrörelselagen (1982:713)
eller bankaktiebolagslagen (1987:618). Har en sådan handling utfärdats,
gäller inte bestämmelserna i dessa lagar för handlingen.

För sådana ensidiga skuldförbindelser avsedda för allmän omsättning som
registreras enligt denna lag får inte utfärdas skuldebrev.

4 § Bankinspektionen skall övervaka att denna lag följs.

5 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om registerföring
enligt denna lag. Lag (1996:179).

2 kap. Avstämningsregister

1 § För varje avstämningsbolag skall finnas ett avstämningsregister.

Avstämningsregister består av en daglig journal och de aktiekonton i
bolaget som avses i 2 § och 8 kap. 2 §.

2 § Varje aktieägare skall för sina aktier i ett avstämningsbolag ha ett
eller flera aktiekonton, om inte aktierna är förvaltarregistrerade
enligt 8 kap. Kontona skall öppnas av ett eller flera kontoförande
institut. Aktieägaren eller, i fall som avses i 4 kap. 2 §, det
emitterande bolaget bestämmer vilket eller vilka instititut som skall
anlitas.

3 § I ett aktiekonto som avses i 2 § skall anges

1. aktieägarens namn, personnummer eller annat identifierings-
nummer samt postadress,

2. namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt
post-adress för panthavare och för den som har en rättighet på
grund av sådan inskränkning i rätten att fritt förfoga över
aktien som avses i 11,

3. det antal aktier som kontot omfattar med uppgift om
aktiernas nominella belopp och för varje aktie huruvida full
betalning har erlagts för aktien till avstämningsbolaget,

4. till vilket slag varje aktie hör, om aktier av olika slag
kan finnas enligt bolagsordningen,

5. i förekommande fall att aktie av visst slag kan omvandlas
till en aktie av annat slag,

6. förbehåll att aktieägare eller annan skall vara berättigad
att lösa aktie som övergår till ny ägare,

7. utbetalning som görs vid inlösen av en aktie eller minskning
av aktiens nominella belopp eller vid skifte av bolagets
tillgångar,

8. i förekommande fall att aktieägaren har förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av
aktierna eller att aktierna företräds av en förvaltare som
förordnats enligt 7 kap. 14 a § bank-rörelselagen (1987:617), 5
kap. 15 a § lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet, 6
kap. 3 g § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 11 kap. 2 h §
lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller 3 kap.
2 e § försäkringsrörelselagen (1982:713),

9. pantsättning avseende en aktie,

10. konkurs avseende aktieägaren samt utmätning, kvarstad eller
betalningssäkring avseende en aktie eller panträtt i aktien,

11. inskränkning i rätten att fritt förfoga över en aktie som
avses i 3 kap. 12 och 15 §§ aktiebolagslagen (1975:1385), 3
kap. 12 och 15 §§ försäkringsrörelselagen (1982:713) eller 3
kap. 13 och 16 §§ bankaktiebolagslagen (1987:618),

12. inskränkning enligt 13 kap. 19 § andra stycket eller 14
kap. 21 § andra stycket föräldrabalken.

Har utan återbetalning en aktie dragits in eller det nominella
beloppet ändrats, skall detta anges i aktiekontot så snart det
kan ske. Lag (1998:262).

4 § För varje anteckning i ett aktiekonto anges den dag då denna
anteckning samt motsvarande anteckning i den dagliga journalen skedde.

5 § Genom värdepapperscentralens försorg skall en aktie på ett
aktiekonto förses med ett nummer eller annat kännetecken, om det finns
behov av att särskilja aktien från andra aktier på samma konto.

6 § Värdepapperscentralen skall ansvara för att
avstämningsregistren förs på ett sådant sätt som föreskrivs i
denna lag eller annan författning.

Värdepapperscentralen är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av
personuppgifter som sker i avstämningsregistren.

En personuppgift i avstämningsregister får lämnas ut för att
användas i automatisk databehandling i utlandet endast under de
förutsättningar som anges i 34 § personuppgiftslagen
(1998:204). Lag (1998:723).

3 kap. Kontoförande institut

1 § Riksbanken och Riksgäldskontoret har rätt att vara
kontoförande institut. I övrigt avgör Värdepapperscentralen vem
som har rätt att vara kontoförande institut. Sådan rätt får
medges juridiska personer som har en betryggande kapitalstyrka
och teknisk och juridisk sakkunskap samt i övrigt är lämpliga
att delta i kontoföringen hos centralen.

Värdepapperscentralen skall vid sin prövning tillämpa
principerna om

– fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de
krav som ställs i denna lag och av centralen får delta i
kontoföringen, och

– neutralitet, som innebär att av centralen uppställda regler
utformas och tillämpas på ett likformigt sätt.

Av de kontoförande instituten skall minst ett vara helägt
dotteraktiebolag till Värdepapperscentralen.
Lag (1998:262).

2 § Ett kontoförande institut får vidta registreringsåtgärder
hos Värdepapperscentralen för egen räkning.
Värdepapperscentralen får medge svenska och utländska
clearingorganisationer eller centrala värdepappersförvarare,
Riksbanken samt sådana institut och företag som avses i 3 kap.
1 a § 1 och 2 lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
rätt att vidta registreringsåtgärder för annans räkning.

Om ett företag inom en koncern vidtar registreringsåtgärder
uteslutande för egen eller för andra koncernföretags räkning
skall, vid tillämpning av första stycket, åtgärderna anses
vidtagna för egen räkning.

Med koncern skall vid tillämpning av andra stycket förstås
detsamma som i 1 kap. 5 och 6 §§ aktiebolagslagen (1975:1385),
varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra
juridiska personer än aktiebolag. Lag (1998:262).

3 § Om någon begär att få öppna aktiekonto genom ett kontoförande
institut som är helägt dotteraktiebolag till värdepapperscentralen, får
institutet inte avslå en sådan begäran annat än om grund för avslag
föreligger enligt denna lag eller annan författning. Lag (1996:179).

3 § har upphävts genom lag (1996:179).

4 § Ett kontoförande institut skall lämna Värdepapperscentralen de
upplysningar som behövs för att centralen skall kunna fullgöra sina
uppgifter enligt denna lag och andra författningar. Lag (1996:179).

5 § Om ett kontoförande institut inte längre uppfyller de krav som
anges i 1 § första stycket, skall Värdepapperscentralen besluta att
institutet inte skall ha rätt att vara kontoförande institut.

Värdepapperscentralen får meddela ett beslut som avses i första
stycket, om ett kontoförande institut trots uppmaning från centralen
underlåter att fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt 4 §.
Lag (1996:179).

6 § Kontoförande institut som inte står under Finansinspektionens
tillsyn eller motsvarande tillsyn i hemlandet är skyldiga att lämna
inspektionen de uppgifter den begär som rör verksamheten som
kontoförande institut.

Om ett kontoförande institut inte fullgör sin skyldighet enligt
första stycket, får Finansinspektionen förelägga institutet att lämna
de begärda uppgifterna. Föreläggandet får förenas med vite.
Lag (1996:179).

4 kap. Registreringsåtgärder

1 § Kontoförande institut som har öppnat ett aktiekonto skall vidta
registreringsåtgärder såvitt avser det kontot. Även andra kontoförande
institut får vidta registreringsåtgärder beträffande kontot, om åtgärden
är till fördel för aktieägaren eller denne har lämnat fullmakt till
institutet.

2 § Vid emission av aktier eller andra rättigheter som avses i 1 kap.
2 § andra stycket skall det emitterande avstämningsbolaget bestämma
vilket eller vilka kontoförande institut som skall vidta de
registreringsåtgärder som föranleds av emissionen och på vilka konton
registrering skall ske.

3 § Värdepapperscentralen skall vidta registreringsåtgärder med
anledning av anmälningar från statliga myndigheter.

4 § Om ett förhållande som skall registreras anmäls till behörigt
kontoförande institut eller till värdepapperscentralen, skall den
registreringsåtgärd som anmälan föranleder genast vidtas.

5 § En registreringsåtgärd vidtas genom anteckning i den dagliga
journalen och, sedan samtliga villkor för registrering har uppfyllts,
genom anteckning på ett aktiekonto.

6 § Om en anmälan som avses i 4 § är ofullständig men bristen går att
avhjälpa, skall en registreringsåtgärd vidtas genom anteckning i den
dagliga journalen. Samtidigt skall anmälaren föreläggas att inom en
vecka komplettera sin anmälan. Om komplettering inte sker, är
registreringsåtgärden utan verkan. Detta skall anges i journalen.

7 § Om det finns särskilda skäl, får det kontoförande institutet vidta
en registreringsåtgärd genom anteckning i den dagliga journalen och
samtidigt för avgörande underställa värdepapperscentralen frågan om en
registreringsåtgärd även skall ske genom anteckning på ett aktiekonto.

8 § En begäran om registreringsåtgärd skall avslås, om förutsättningar
för registrering saknas och det inte är fråga om fall som avses i 6
eller 7 §.

9 § Om ett kontoförande institut som har vidtagit en registreringsåtgärd
genom anteckning i den dagliga journalen finner att anteckningen är
oriktig, får institutet rätta anteckningen till dess att den har förts
in på ett aktiekonto.

10 § Värdepapperscentralen skall på begäran av sökanden eller annan som
berörs av en registreringsåtgärd ompröva beslut om åtgärden som ett
kontoförande institut har fattat.

11 § En anteckning på ett aktiekonto skall rättas av den som har
vidtagit registreringsåtgärden, om anteckningen innehåller någon
uppenbar oriktighet till följd av att den som vidtagit
registreringsåtgärden eller någon annan har gjort sig skyldig till
skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av
något tekniskt fel. Tillfälle att yttra sig skall lämnas den vars
rätt berörs, om inte rättelsen är till förmån för denne eller
yttrande annars är uppenbart obehövligt. Lag (1996:179).

12 § Ett kontoförande institut som har fattat ett beslut som avses i
6–8 §§ skall skriftligen underrätta anmälaren om beslutet, om skälen
för detta och om möjligheten att begära omprövning enligt 10 § eller att
få frågan prövad av aktiekontonämnden enligt 10 kap. Motsvarande
underrättelse skall, i fall som avses i 9 och 11 §§, lämnas till den
vars rätt berörs.

Första stycket tillämpas även när ett kontoförande institut i annat fall
vidtar en åtgärd eller fattar ett beslut som går innehavaren av ett
aktiekonto eller någon annan emot.

Har omprövning skett enligt 10 §, skall värdepapperscentralen
skriftligen underrätta den som har begärt omprövningen om beslutet,
om skälen för detta och om möjligheten att få frågan prövad av
aktiekontonämnden enligt 10 kap.

13 § Värdepapperscentralen får ur ett avstämningsregister avföra
uppgifter som uppenbarligen saknar betydelse. De avförda uppgifterna
skall bevaras i minst tio år.

5 kap. Insyn och sekretess

1 § När en registreringsåtgärd har verkställts genom anteckning på
ett aktiekonto skall Värdepapperscentralen utan dröjsmål underrätta
alla som är registrerade på kontot enligt 2 kap. 3 § första stycket 1
eller 2 eller 8 kap. 3 § 1, i den mån de berörs av åtgärden.

Var och en som är registrerad på ett aktiekonto enligt 2 kap. 3 §
första stycket 1 eller 2 eller 8 kap. 3 § 1 har rätt att på begäran
få besked från Värdepapperscentralen om kontots innehåll i den mån
innehållet berör hans rätt. I ett sådant besked skall på begäran även
anges vilka rättsverkningar som enligt denna lag är knutna till
uppgifterna på kontot.

Värdepapperscentralen skall varje år före utgången av januari lämna
innehavaren av ett aktiekonto besked om kontots innehåll per den 31
december föregående år. Om innehavaren begär det, skall beskedet ange
de förändringar på kontot som har ägt rum under det sistnämnda året.

Underrättelser och besked enligt denna paragraf skall lämnas utan
kostnad. Lag (1996:179).

2 § Ett kontoförande institut som är behörigt att vidta en
registreringsåtgärd genom anteckning på ett aktiekonto har rätt till
insyn i den dagliga journalen och det nämnda kontot endast i den mån det
behövs för att institutet skall kunna fullgöra ett uppdrag inom ramen
för sin behörighet.

3 § Värdepapperscentralen får bereda en innehavare av aktiekonton
möjlighet att med hjälp av egna terminaler ta del av uppgifter om sina
konton.

4 § Den som är eller varit anställd vid värdepapperscentralen eller ett
kontoförande institut får inte obehörigen röja uppgifter som har
registrerats i ett avstämningsregister eller som har lämnats enligt 8
kap. 8 § eller 9 kap. 10 §.

5 § Om Finansinspektionen eller åklagare finner anledning att anta att
brott enligt 7 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument har begåtts eller att en bestämmelse i insiderlagen
(1990:1342) har överträtts, skall Värdepapperscentralen på begäran
lämna inspektionen eller åklagare besked om ett avstämningsregisters
innehåll i den omfattning det har anknytning till överträdelsen.
Besked skall lämnas utan avgift. Regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om hur
skyldigheten att lämna sådana besked till inspektionen skall
fullgöras.

Regeringen får föreskriva att Finansinspektionen skall ha
terminalåtkomst till avstämningsregistren för inhämtande av uppgifter
som avses i första stycket och som har anknytning till ett ärende hos
inspektionen.

Uppgifter som skall anmälas enligt 9 § insiderlagen får genom
automatisk databehandling utlämnas till insiderregistret som förs
enligt 16 § samma lag. Lag (1996:1018).

6 kap. Rättsverkan av registrering

1 § Den som är antecknad på ett aktiekonto som ägare till en aktie är,
med de begränsningar som framgår av kontot, behörig att förfoga över
aktien.

2 § Om en aktie har överlåtits och anmälan om förvärvet har
registrerats, får aktien därefter inte tas i anspråk av överlåtarens
borgenärer för andra rättigheter än sådana som var registrerade när
överlåtelsen registrerades. Lag (1991:205).

3 § Har samma aktie överlåtits till flera var för sig, har det förvärv
företräde som registrerades först.

Registreringen ger dock inte en överlåtelse företräde framför en
tidigare överlåtelse, om förvärvaren vid förvärvet kände till eller
borde ha känt till den tidigare överlåtelsen. Detta gäller ej, om
förvärvaren i sin tur har överlåtit aktien till någon annan och denne
vid sitt förvärv varken kände till eller borde ha känt till den första
överlåtelsen.

Bestämmelserna i denna paragraf skall även tillämpas på förvärv genom
bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärvssätt när
fråga uppkommer om företrädet mellan ett sådant förvärv och en senare
överlåtelse.

4 § Har en aktie i annat fall än som avses i 3 § förvärvats genom
överlåtelse från någon som inte ägde den, blir förvärvet giltigt om
överlåtaren vid tidpunkten för förvärvet var antecknad på aktiekonto som
ägare till aktien samt förvärvet har registrerats och förvärvaren vid
sitt förvärv varken kände till eller borde ha känt till att överlåtaren
inte ägde aktien. Vad nu sagts tillämpas även vid förvärv från den som
ägde aktien men som på grund av ett förvärvsvillkor eller bestämmelser i
lag saknade rätt att förfoga över aktien genom överlåtelse.

5 § Rättsverkan av en registrering enligt 2–4 §§ inträder då förvärvet
registreras genom anteckning i den dagliga journalen, under
förutsättning att förvärvet därefter även registreras genom anteckning
på aktiekontot.

6 § Bestämmelserna i 1–5 §§ tillämpas även vid pantsättning.

7 kap. Rätt till ersättning

1 § Om till följd av 6 kap. 4 § ett förvärv av en aktie, beträffande
vilken äganderätten grundas på en handling som är förfalskad, gäller
mot den som ägde den eller mot någon till vars förmån en
rådighetsinskränkning gäller, har denne rätt till ersättning av
Värdepapperscentralen för sin skada till följd av förvärvet.

Första stycket tillämpas också, om till följd av 6 kap. 6 § en
pantsättning av aktier gäller mot den som äger aktierna eller mot
någon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller.
Lag (1996:179).

2 § För skada till följd av en oriktig eller missvisande uppgift i
ett avstämningsregister eller i annat fall genom fel i samband med
uppläggning eller förande av ett sådant register svarar
Värdepapperscentralen eller, om felaktigheten kan hänföras till ett
kontoförande institut, institutet. Skadeståndsansvar föreligger dock
inte, om Värdepapperscentralen respektive institutet visar att
felaktigheten beror på en omständighet utanför dess kontroll vars
följder centralen eller institutet inte skäligen kunde ha undvikit
eller övervunnit. Motsvarande gäller om felaktigheten beror på någon
som har anlitats av centralen respektive institutet.

För skada som kan hänföras till ett kontoförande institut svarar
Värdepapperscentralen solidariskt med institutet. Centralens ansvar
är dock i sådant fall begränsat till fem miljoner kronor för varje
skadefall. Centralen har rätt till ersättning av institutet för vad
den har betalat till följd av det solidariska ansvaret. Lag (1996:179).

3 § Om någon tillfogas skada genom beslut om omprövning enligt 4 kap. 10
§ eller beslut om rättelse har han rätt till ersättning av
värdepapperscentralen, om han inte insåg eller med hänsyn till arten av
felet eller andra omständigheter borde ha insett att fel förekommit.

4 § Ersättning enligt 1–3 §§ kan efter skälighet sättas ned eller helt
falla bort, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till
skadan.

5 § I fall som avses i 1 eller 3 § har Värdepapperscentralen rätt
att kräva tillbaka utbetald ersättning från den som genom vållande
har medverkat till skadan, i den mån det är skäligt med hänsyn till
skadans orsak och omständigheterna i övrigt. Lag (1996:179).

8 kap. Förvaltarregistrering m.m.

1 § Finansinspektionen skall pröva frågor om tillstånd att
registreras som förvaltare enligt 9 kap. 5 § denna lag, 3 kap. 10 §
andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 10 § andra stycket
försäkringsrörelselagen (1982:713), 3 kap. 11 § första stycket
bankaktiebolagslagen (1987:618) och 31 § lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder.

Ett tillstånd att registreras som förvaltare får förenas med
särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen.
Ett tillstånd skall återkallas av Finansinspektionen, om ett villkor
för tillståndet har åsidosatts och avvikelsen är betydande eller om
annars förutsättningarna för tillståndet inte längre finns.

Beslut i frågor om tillstånd får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Beslutet skall verkställas även om det har
överklagats, om inte domstolen förordnar annat.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1996:179).

2 § Den som har tillstånd att registreras som förvaltare skall ha
ett eller flera aktiekonton för de aktier i varje avstämningsbolag
som han förvaltar (förvaltarregistrerade aktier). Kontona skall
öppnas av ett eller flera kontoförande institut som avses i 3 kap.
Förvaltaren eller, i fall som avses i 4 kap. 2 §, det emitterande
bolaget bestämmer vilket eller vilka institut som skall anlitas.
Lag (1996:179).

3 § Ett aktiekonto för förvaltarregistrerade aktier skall innehålla

1. förvaltarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer
samt postadress,

2. anmärkning att aktierna förvaltas för annans räkning,

3. de uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 3-7 samt andra
och tredje styckena. Lag (1996:179).

4 § Om den som äger förvaltarregistrerade aktier vill delta i en
bolagsstämma, skall han på begäran tillfälligt föras in i aktieboken.
När bolagsstämman har ägt rum, skall aktieägaren föras av från
aktieboken. Lag (1996:179).

5 § För förvaltarregistrerade aktier tillämpas 6 kap.

Vad som sägs i 6 kap. 1 och 4 §§ om den som är antecknad på ett
aktiekonto som ägare till en aktie skall dock i stället avse
förvaltaren.

Underrättas förvaltaren om att en förvaltarregistrerad aktie har
överlåtits eller pantsatts, inträder samma rättsverkningar som om
överlåtelsen eller pantsättningen hade registrerats i
avstämningsregister. Lag (1996:179).

6 § En pantsatt eller utmätt aktie får inte förvaltarregistreras utan
panthavarens respektive kronofogdemyndighetens samtycke.

7 § Om en aktieägare anmäler till förvaltaren att en aktie inte
längre skall vara förvaltarregistrerad, skall förvaltaren genast
anmäla sådana förhållanden som avses i 2 kap. 3 § till det av
aktieägaren utsedda kontoförande institutet. Lag (1996:179).

8 § På begäran av Värdepapperscentralen skall en förvaltare lämna
uppgifter till Värdepapperscentralen om de aktieägare vars aktier han
förvaltar. Uppgifterna skall avse aktieägarnas namn, personnummer
eller annat identifieringsnummer samt postadress. Förvaltaren skall
dessutom uppge det antal aktier av olika slag som varje aktieägare
äger. Uppgifterna skall avse förhållandena vid den tidpunkt som
Värdepapperscentralen bestämmer.

Värdepapperscentralen skall på begäran av ett avstämningsbolag kräva
in sådana uppgifter beträffande bolagets aktieägare som avses i
första stycket.

Avstämningsbolag har rätt att hos Värdepapperscentralen få tillgång
till de uppgifter som har lämnats beträffande bolagets aktieägare.
Lag (1996:179).

9 § Hos Värdepapperscentralen skall för varje avstämningsbolag
finnas en sammanställning över aktieägare med mer än femhundra
förvaltarregistrerade aktier i bolaget. Sammanställningen skall
innehålla de uppgifter som anges i 8 § första stycket. En utskrift av
sammanställningen skall hållas tillgänglig för var och en på bolagets
huvudkontor och hos Värdepapperscentralen. Utskriften får inte vara
äldre än sex månader. Var och en har rätt att mot ersättning för
kostnaderna få en utskrift av sammanställningen från
Värdepapperscentralen. Lag (1996:179).

10 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter villkor som har
meddelats med stöd av 1 § andra stycket skall dömas till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Den som åsidosätter 8 eller 9 § skall dömas till böter.

9 kap. Skuldförbindelser m.m.

1 § På begäran av svensk fysisk eller juridisk person som vill
utfärda eller har utfärdat ensidiga skuldförbindelser avsedda för
allmän omsättning skall värdepapperscentralen besluta att
skuldförbindelserna skall registreras i ett avstämningsregister enligt
bestämmelserna i detta kapitel.

Bestämmelserna i detta kapitel om skuldförbindelser skall i
tillämpliga delar även gälla

1. företrädesrätt att delta i emission som avses i 5 kap.
aktiebolagslagen (1975:1385) och 5 kap. bankaktiebolagslagen
(1987:618), samt

2. konverteringsrätt och optionsrätt till nyteckning som avses i 5
kap. aktiebolagslagen och 5 kap. bankaktiebolagslagen.

Värdepapperscentralen får besluta att även andra finansiella
instrument än sådana som avses i första eller andra stycket eller 1
kap. 2 § första eller andra stycket skall registreras i ett
avstämningsregister. Bestämmelserna i detta kapitel om
skuldförbindelser skall i tillämpliga delar gälla även i fråga om
sådana finansiella instrument. Lag (1994:505).

2 § För skuldförbindelser enligt detta kapitel tillämpas 2-7 kap. samt
8 kap. 1-3 §§, 5-7 §§ och 10 § första stycket, dock med de avvikelser
som anges nedan i detta kapitel.

3 § Ett avstämningsregister skall bestå av en daglig journal och konton
för de skuldförbindelser som omfattas av registret.

4 § I ett konto för skuldförbindelser som inte är förvaltarregistrerade
skall anges

1. namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress
för borgenär, panthavare och den som har en rättighet på grund av sådan
inskränkning i rätten att fritt förfoga över skuldförbindelsen so m
avses i 7,

2. skuldbelopp och lånevillkor samt, i förekommande fall, antalet
skuldförbindelser och dessas nominella belopp,

3. vid konvertibel fordran och optionsrätt till nyteckning enligt 5 kap.
aktiebolagslagen (1975:1385) huruvida utbytes- eller teckningsrätten
avser bunden eller fri aktie,

4. verkställd utbetalning av kapitalbelopp eller ränta,

5. huruvida utbyte skett av konvertibel fordran enligt 5 kap.
aktiebolagslagen eller 5 kap. bankaktiebolagslagen (1987:618),

6. huruvida utnyttjande skett av optionsrätt vid nyteckning på grund
av fordran som är förenad med optionsrätt vid nyteckning enligt 5 kap.
aktiebolagslagen eller 5 kap. bankaktiebolagslagen,

7. andra inskränkningar för borgenären att ta emot betalning eller att
i övrigt göra betalningsutfästelsen gällande. Kontot skall dessutom
innehålla sådana uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 8–10
och 12. Lag (1992:1244).

5 § Har en borgenär lämnat skuldförbindelser till någon annan för
förvaltning, kan denne på borgenärens uppdrag föras in i
avstämningsregistret i stället för borgenären, om han fått tillstånd
till registrering som förvaltare.

Ett konto för skuldförbindelser som är förvaltarregistrerade skall
utöver vad som anges i 4 § 2-6 innehålla de uppgifter som avses i 8
kap. 3 § 1 och 2. Lag (1996:179).

6 § Vid tillämpning av 8 kap. 7 § skall den anmälningsskyldighet som
föreskrivs där gälla även sådana förhållanden som avses i 4 § första
stycket 7.

7 § Behörig att ta emot betalning med anledning av en
skuldförbindelse är den som på förfallodagen eller på fastställd
avstämningsdag är antecknad på ett konto i avstämningsregistret som
borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalningen.

Första stycket gäller inte, om gäldenären insåg eller borde ha insett
att betalningsmottagaren inte var berättigad att ta emot betalning för
skuldförbindelsen. Lag (1991:205).

8 § För skuldförbindelser som avses i detta kapitel tillämpas 15–18 §§
lagen (1936:81) om skuldebrev. Med besittning av eller anteckning på
skuldebrev jämställs därvid motsvarande registrering på konto i
avstämningsregistret.

Vid tillämpning av första stycket likställs pantsättning med
överlåtelse.

9 § Om betalning av kapitalbelopp eller ränta på grund av en
skuldförbindelse som registrerats hos Värdepapperscentralen skall
göras utan förmedling av centralen, har utfärdaren rätt att få de
uppgifter från centralen som behövs för att betalningen skall kunna
fullgöras.

Utfärdaren av en skuldförbindelse som är registrerad hos
Värdepapperscentralen har rätt att få sådana uppgifter även när han
begär att registreringen av skuldförbindelsen skall upphöra eller då
registreringen upphör av någon annan anledning. Lag (1996:179).

10 § har upphävts genom lag (1996:179).

10 kap. Aktiekontonämnden

1 § Hos värdepapperscentralen skall finnas en särskild nämnd,
aktiekontonämnden, vars reglemente godkänns av regeringen.

Nämndens uppgift är att pröva tvister med anledning av beslut som
värdepapperscentralen eller ett kontoförande institut har fattat med
stöd av denna lag. Nämnden skall ge rekommendationer om hur tvisterna
bör lösas.

2 § En tvist får prövas av nämnden endast om det anspråk som tvisten
avser riktar sig mot värdepapperscentralen eller ett kontoförande
institut.

Övergångsbestämmelser

1990:970

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen får
bestämma att lagen skall träda i kraft vid skilda tidpunkter för olika
emittenter och rättigheter.

1995:75

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1996:179

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

2. Ett tillstånd att vara kontoförande institut som gäller vid
ikraftträdandet medför rätt att vara kontoförande institut även efter
ikraftträdandet till dess Värdepapperscentralen har prövat om
institutet uppfyller de krav som anges i 3 kap. 1 § i dess nya
lydelse, dock längst till utgången av september 1996. Under denna tid
gäller fortfarande äldre bestämmelser i 1 kap. 5 § samt 3 kap. 3 och
4 §§.

3. Den som vid lagens ikraftträdande har auktorisation som
förvaltare enligt 8 kap. 1 § skall anses ha fått tillstånd enligt
lagrummets nya lydelse. Den som vid lagens ikraftträdande har
tillstånd enligt 8 kap. 1 § att föras in i aktiebok i stället för en
ägare som är bosatt i utlandet, får fortsätta att vara registrerad
som förvaltare till utgången av 1996 eller, om ansökan om tillstånd
enligt de nya bestämmelserna då har gjorts, till dess ansökan har
prövats slutligt. Under denna tid gäller inte de nya bestämmelserna i
8 kap. 4, 8 och 9 §§.

4. För skuldförbindelser som har registrerats i avstämningsregister
innan ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i 9 kap. 9 och 10 §§.

1998:723

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen
(1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss
behandling av personuppgifter, gäller dock 2 kap. 6 § i dess
äldre lydelse för sådan behandling.

1998:1479

Bestämmelserna i aktiekontolagen och lagen om Värdepapperscentralen VPC
gäller dock fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har
meddelats enligt någon av lagarna före den 1 januari 1999.