Lag (1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827)

SFS nr
1989:828
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1989-11-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1479
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:206

Inledande bestämmelser

1 § Aktiekontolagen (1989:827) samt denna lag träder i kraft den dag
regeringen bestämmer. Regeringen får bestämma att lagen skall träda i
kraft vid skilda tidpunkter för olika emittenter och rättigheter.

2 § Bestämmelser i lag eller annan författning om rättigheter som
representeras av värdepapper skall tillämpas även i fråga om rättigheter
som registreras enligt aktiekontolagen (1989:827).

3 § Aktiekontolagen (1989:827) tillämpas även beträffande aktiebolag som
har blivit avstämningsbolag före ikraftträdandet.

Aktier i avstämningsbolag

4 § När aktiekontolagen (1989:827) blir tillämplig på ett befintligt
avstämningsbolag skall de uppgifter om bolagets aktier som enligt den
nämnda lagen skall finnas på aktiekonto vara införda på sådana konton
genom Värdepapperscentralen VPC Aktiebolags (värdepapperscentralen)
försorg.

Beträffande överlåtelse av en aktie som har ägt rum före ikraftträdandet
av aktiekontolagen och som då var gällande mot tredje man tillämpas 6
kap. 2 § i den lagen trots att någon anmälan om förvärvet inte har
registrerats. Detta tillämpas på motsvarande sätt i fråga om
pantsättning.

Aktier i bolag som övergår till att bli avstämningsbolag

5 § I fråga om aktiebolag som efter ikraftträdandet av aktiekontolagen
(1989:827) övergår till att bli avstämningsbolag gäller följande.
Behörighet att första gången antecknas som aktieägare eller förvaltare
enligt 8 kap. aktiekontolagen på ett aktiekonto enligt nämnda lag
tillkommer den som visar upp ett aktiebrev och enligt 3 kap. 6 §
aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 6 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) respektive 3 kap. 6 § bankaktiebolagslagen (1987:618) eller
på annat sätt styrker sitt förvärv. Aktiebrevet skall makuleras på
betryggande sätt av det kontoförande institut som vidtar
registreringsåtgärden.

Interimsbevis och emissionsbevis m. m.

6 § Om ett interimsbevis eller emissionsbevis har utfärdats av ett
aktiebolag innan aktiekontolagen (1989:827) blev tillämplig på bolaget,
gäller följande i fråga om den rättighet som beviset representerar.
Behörighet att första gången antecknas som innehavare eller förvaltare
enligt 8 kap. aktiekontolagen av rättigheten på ett aktiekonto enligt
nämnda lag tillkommer den som visar upp beviset och enligt 3 kap. 6 §
aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 6 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) respektive 3 kap. 6 § bankaktiebolagslagen (1987:618) eller
på annat sätt styrker sitt förvärv. Beviset skall makuleras på
betryggande sätt av det kontoförande institut som vidtar
registreringsåtgärden.

Om det i annat fall än som anges i första stycket är fråga om en
rättighet enligt 1 kap. 2 § andra stycket aktiekontolagen som har
utfärdats av ett aktiebolag innan den nämnda lagen blev tillämplig på
bolaget, är den som styrker sitt förvärv behörig att första gången
antecknas som innehavare eller förvaltare enligt 8 kap. aktiekontolagen
av rättigheten på ett aktiekonto.

Skuldebrev

7 § Om ett skuldebrev har utfärdats för en skuldförbindelse innan
aktiekontolagen (1989:827) blev tillämplig på förbindelsen gäller
följande. Behörighet att första gången antecknas som borgenär eller
förvaltare enligt 8 kap. aktiekontolagen av förbindelsen på ett konto
för skuldförbindelser enligt nämnda lag tillkommer den som enligt
reglerna i lagen (1936:81) om skuldebrev är behörig att som ägare
förfoga över skuldebrevet. Skuldebrevet skall makuleras på betryggande
sätt av det kontoförande institut som vidtar registreringsåtgärden.

Om ett emissionsbevis eller optionsbevis har utfärdats för en rättighet
som avses i 9 kap. 1 § andra stycket 1 eller 2 aktiekontolagen innan
nämnda lag blev tillämplig på rättigheten, gäller följande. Behörighet
att första gången antecknas som innehavare eller förvaltare enligt 8
kap. aktiekontolagen av rättigheten på ett konto för skuldförbindelser
enligt nämnda lag tillkommer den som företer beviset och enligt 3 kap. 6
§ aktiebolagslagen (1975:1385) respektive 3 kap. 6 §
bankaktiebolagslagen (1987:618) eller på annat sätt styrker sitt
förvärv. Beviset skall makuleras på betryggande sätt av det kontoförande
institut som vidtar registreringsåtgärden.

Om det i annat fall än som anges i första och andra styckena är fråga om
en rättighet som avses i 9 kap. 1 § aktiekontolagen, är den som styrker
sitt förvärv behörig att första gången antecknas som innehavare eller
förvaltare enligt 8 kap. aktiekontolagen av rättigheten på konto för
skuldförbindelser.

8 § */-k/ Innehavaren av ett skuldebrev som har utfärdats innan
aktiekontolagen (1989:827) blev tillämplig på skuldförbindelsen har
inte, när det gäller därefter förfallen betalning, rätt till betalning
förrän innehavet har registrerats på konto för skuldförbindelser. Med
betalning jämställs andra ekonomiska rättigheter gentemot utfärdaren som
följer med skuldebrevet. I samband med att skuldförbindelsen första
gången registreras på kontot får värdepapperscentralen fastställa
avstämningsdag för ränta och kapitalbelopp.

Bestämmelserna om skuldebrev i första stycket gäller även då det är
fråga om ett bevis om aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning
förvarar aktier i ett utländskt bolag (depåbevis). Med betalning
jämställs därvid utdelning och andra ekonomiska rättigheter som följer
med de utländska aktierna.

Innehavaren av en inköpsrätt som avses i 9 kap. 1 § andra stycket 4
aktiekontolagen och som har utfärdats innan aktiekontolagen blev
tillämplig på denna, har inte rätt att därefter göra inköpsrätten
gällande mot utfärdaren förrän inköpsrätten har registrerats på konto
för skuldförbindelser. Lag (1991:206).

Panthavares rätt

9 § En panthavare är behörig att påkalla att bestämmelserna i 5–7 §§
tillämpas. Kravet på uppvisande av ett aktiebrev eller annan handling
anses därvid uppfyllt om panthavaren visar upp handlingen.

Arkivering

10 § En handling som har makulerats enligt denna lag skall förvaras av
värdepapperscentralen i original eller kopia i minst tio år.

Övergångsbestämmelser

1990:971

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen får
bestämma att lagen skall träda i kraft vid skilda tidpunkter för olika
emittenter och rättigheter.