Lag (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

SFS nr
1989:829
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1989-11-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1479
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:188

1 § Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag (värdepapperscentralen) skall
fullgöra uppgifter för aktiebolag, bankaktiebolag, försäkringsaktiebolag
och andra enligt vad som föreskrivs i aktiebolagslagen (1975:1385),
bankaktiebolagslagen (1987:618), försäkringsrörelselagen (1982:713) och
aktiekontolagen (1989:827).

2 § Aktiebolagslagen (1975:1385) är tillämplig på värdepapperscentralen,
om något annat inte följer av 3 eller 4 §.

3 § Bolagsordningen för värdepapperscentralen skall fastställas av
regeringen och får inte ändras utan regeringens godkännande.

4 § Värdepapperscentralen står under tillsyn av bankinspektionen.

Bankinspektionen kan förelägga vite vid meddelande av föreskrift eller
förbud i samband med tillsynen.

Bankinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

Beslut i frågor som rör tillsynen skall verkställas även om beslutet har
överklagats, såvida inte regeringen förordnar något annat.

Ytterligare bestämmelser om tillsynsverksamheten meddelas av regeringen.

5 § Värdepapperscentralen skall med en årlig avgift bekosta
Finansinspektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter som
regeringen meddelar.

Värdepapperscentralen skall med belopp som Finansinspektionen
bestämmer betala ersättning till en revisor som Finansinspektionen
förordnat enligt bolagsordningen.

Om Finansinspektionen för bedömning av viss fråga vid den löpande
tillsynen behöver anlita någon med särskild fackkunskap, skall
kostnaden för detta betalas av Värdepapperscentralen. Lag (1996:188).

6 § Styrelseledamot, verkställande direktör eller någon annan tjänsteman
hos värdepapperscentralen som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet till
bankinspektionen lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter om
centralen eller dess verksamhet döms till böter eller fängelse i högst
sex månader, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

1989:829

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
Regeringen får därvid bestämma att lagen skall träda i kraft vid
skilda tidpunkter för olika emittenter och rättigheter.

1998:1479

Bestämmelserna i aktiekontolagen och lagen om Värdepapperscentralen
VPC gäller dock fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har
meddelats enligt någon av de lagarna före den 1 januari 1999.