Prästanställningsförordning (1989:84)

SFS nr
1989:84
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1989-03-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:997
Upphävd
1993-01-01

Inledande bestämmelser

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om prästtjänster i svenska kyrkan finns
i lagen (1982:942) om svenska kyrkan och i prästanställningslagen
(1988:184).

Innehåll

2 § I förordningen finns föreskrifter om

1. behörighet till prästtjänster m.m. (6–10 §§),

2. befordringsgrunder (11 och 12 §§),

3. förfarandet vid tillsättning av prästtjänster (13–31 §§),

4. tjänstgöringsföreskrifter (32–34 §§),

5. skyldighet att utöva andra tjänster (35 §),

6. beslut om ledighet för vissa präster (36 §),

7. partiell tjänstebefrielse (38 §),

8. löneavdrag som disciplinpåföljd (39 §),

9. bevisupptagning (40 §),

10. läkarundersökning (41–45 §§),

11. tjänstgöringsintyg (46 §),

12. tjänstebiträden (54 §),

13. praktiktjänstgöring för blivande präster (55–57 §§),

14. överklagande (58 §). Förordning (1991:1781).

Tillämpningsområde

3 § Denna förordning tillämpas på biskopar, biträdande biskop och andra
präster i svenska kyrkan som har anställning i territoriella pastorat
eller stiftssamfälligheter.

Bestämmelserna i 32, 33, 35 och 38–46 §§ skall tillämpas också på
sådana präster i svenska kyrkan som har anställning i andra
icke-territoriella p astorat än hovförsamlingen. Förordning
(1990:905) .

Definitioner

4 § I förordningen avses med

långtidsvikariat: ett vikariat som omfattar minst 40 procent av
heltidstjänstgöring på en lönetjänst och som beräknas vara minst sex
månader i följd, däri inräknat den tid för tillsättningsförfarandet som
infaller efter det att vikariatet blivit ledigt,

korttidsvikariat: ett annat vikariat än långtidsvikariat.

Vad som avses med lönetjänst och arvodestjänst framgår
av kollektivavtal om tjänstetyper och tjänsteförening.

När det gäller att enligt förordningen bestämma vilken av två tjänster
som är högst, tillämpas de föreskrifter om jämförelse mellan olika
tjänster som enligt kollektivavtal gäller för prästtjänster i allmänhet.
Förordning (1991:1781)

5 § har upphävts genom förordning (1991:1781)

Behörighet till prästtjänster m.m.

6 § En tjänst som domprost eller kyrkoherde får tillsättas bara med den
som har fyllt 30 år och som har tjänstgjort som präst i svenska kyrkan i
minst tre år. Domkapitlet får dock medge undantag från kravet på 30 års
ålder om det finns särskilda skäl.

7 § En tjänst som komminister, kontraktsadjunkt eller stiftsadjunkt får
tillsättas bara med den som har tjänstgjort som pastorsadjunkt i minst
ett år.

Domkapitlet får dock förklara en sådan präst behörig som har

1. tjänstgjort som pastorsadjunkt i minst nio månader, om det kan antas
att prästen vid tidpunkten för tillträdet till den sökta tjänsten har
tjänstgjort som pastorsadjunkt i minst ett år,

2. tjänstgjort som präst i svenska kyrkan i minst ett år, om prästen har
gått igenom religionsvetenskaplig linje enligt högskoleförordningen
(1977:263) och fått utbildningsbevis eller har avlagt teologie
kandidatexamen, eller

3. tjänstgjort som präst i en utländsk evangelisk-luthersk kyrka i minst
ett år. Förordning (1991:1781).

8 § Behörig till en prästtjänst vars innehavare skall svara för
gudstjänster och andra kyrkliga handlingar på finska eller samiska
språket, är bara den som har tillräckliga kunskaper i respektive språk.

De sökande till en sådan tjänst skall styrka sin behörighet på det sätt
som domkapitlet bestämmer.

9 § Långtidsvikariat får tillsättas bara med den som är behörig att
inneha tjänsten.

10 § Korttidsvikariat får tillsättas bara med den som är behörig att
utöva det kyrkliga ämbetet som präst och som inte är skyldig att
tjänstgöra i någon annan anställning under den tid som vikariatet varar.
Förordning (1991:1781).

Befordringsgrunder

11 § Av 20 § prästanställningslagen (1988:184) följer att prästtjänster
skall tillsättas på grundval främst av skickligheten, om det inte finns
särskilda skäl för något annat.

Hänsyn skall tas också till den förtjänst som har förvärvats genom
tidigare tjänstgöring i offentlig eller privat anställning eller genom
egen verksamhet.

12 § Vid tillämpningen av 11 § andra stycket räknas anställningstiden
vid ledighet från en anställning till godo som förtjänst i den mån tiden
vid varje särskilt tillfälle uppgår till högst tre månader. Tid räknas
dock alltid till godo för ledighet för semester, sjukdom eller fackliga
uppdrag enligt 6 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning
på arbetsplatsen. Särskilda föreskrifter finns också i förordningen
(1985:335) om tillgodoräknande av tid för föräldraledighet vid
tillsättningen av statligt reglerade tjänster.

Deltidstjänstgöring som omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring
räknas som heltidstjänstgöring, om det inte finns särskilda skäl för
något annat.

Fullgjord forskarutbildning räknas till godo som förtjänst med högst
fyra år, i den mån utbildningen inte räknas som tjänstgöring i
anställning eller som egen verksamhet.

Förfarandet vid tillsättning av prästtjänster

Kungörelser om lediga prästtjänster m.m.

13 § Bestämmelserna i 21 § första stycket prästanställningslagen
(1988:184) att prästtjänster och vikariat på sådana tjänster skall
kungöras lediga till ansökan tillämpas inte på tjänster som det finns
särskilda skäl att tillsätta utan ledigkungörande. Förordning
(1991:1781) .

14 § Kungörelser om lediga prästtjänster och vikariat på sådana tjänster
skall införas i Post- och Inrikes Tidningar. I kungörelsen skall anges
att ansökningstiden är tre veckor räknat från dagen för införandet i
tidningen.

I kungörelsen skall också anges vem som tillsätter tjänsten eller
vikariatet.

Kungörelsen skall anslås på domkapitlets anslagstavla. Den skall också
sändas till den myndighet som tillsätter tjänsten.

Ansökan

15 § Till en ansökan om en prästtjänst eller om ett vikariat på en sådan
tjänst skall fogas en styrkt meritförteckning. Personbevis skall lämnas
efter anmodan.

16 § De sökande som inte lyder under domkapitlet i det stift där
tjänsten finns, skall till ansökan foga ett betyg över sin förvaltning
av prästämbetet. Ett sådant betyg skall vara utfärdat inom sex månader
före ansökningstidens utgång.

Betyget skall utfärdas av det domkapitel som prästen lyder under enligt
16 § lagen (1982:942) om svenska kyrkan.

17 § Om prästen söker eller får en annan prästtjänst före tillsättningen
skall prästen genast underrätta domkapitlet.

18 § När en prästtjänst kungörs ledig på nytt, skall den som har sökt
tjänsten vid det föregående tillfället anses stå kvar som sökande, om
ansökan inte har återkallats.

Behörighetsprövningen m.m.

19 § När ansökningstiden har gått ut skall domkapitlet så snart som
möjligt pröva de sökandes behörighet.

Behörighetsprövningen skall grundas på förhållandena vid
ansökningstidens utgång. Förordning (1991:1781).

20 § Om domkapitlet finner att en sökande inte är behörig till tjänsten,
skall domkapitlet genast underrätta den sökande om beslutet och om
skälen för det.

21 § Till sitt yttrande över ansökningarna från de behöriga sökandena
skall domkapitlet foga en förteckning med ett kort sammandrag av deras
meriter.

Yttranden i tillsättningsärenden

22 § Om kyrkorådet i sitt yttrande till domkapitlet enligt 8 §
prästanställningslagen (1988:184) förordar en av de sökande till
tjänsten som kyrkoherde, bör kyrkorådet även ange vilka sökande som bör
komma i fråga i andra och tredje rummen.

23 § Innan man tillsätter en prästtjänst vars innehavare huvudsakligen
skall tjänstgöra vid ett sjukhus, skall ledningen för sjukhuset ges
tillfälle att yttra sig över de behöriga sökandena.

24 § Innan man tillsätter en prästtjänst vars innehavare huvudsakligen
skall tjänstgöra vid militära förband, skall militärbefälhavaren ges
tillfälle att yttra sig över de behöriga sökandena.

24 a § Innan man tillsätter en prästtjänst vars innehavare
huvudsakligen skall svara för församlingsarbete bland teckenspråkiga,
skall de dövas intresseorganisationer som är verksamma i stiftet ges
tillfälle att yttra sig över de behöriga sökandena. Förordning
(1990:305).

Tillsättning av tjänster i en samarbetskyrka

25 § Tjänster som komminister i en samarbetskyrka mellan svenska kyrkan
och något annat samfund eller liknande tillsätts av domkapitlet i det
stift där kyrkan finns.

Innan domkapitlet tillsätter en sådan tjänst skall parterna i
samarbetskyrkan ges tillfälle att yttra sig över de behöriga sökandena.

Placering av pastorsadjunkter

26 § Domkapitlet beslutar i vilket pastorat en pastorsadjunkt skall vara
placerad.

Anslag om tillsatta prästtjänster

27 § Bestämmelser om anslag av stiftsstyrelsens, kyrkorådets eller
tillsättningsnämndens beslut finns i församlingslagen (1988:180).

28 § Domkapitlets beslut att tillsätta eller inte tillsätta en
prästtjänst skall genast tillkännages genom ett anslag på myndighetens
anslagstavla med uppgift om den dag då anslaget sattes upp.

Anslaget skall innehålla upplysningar om hur beslutet överklagas och om
avvikande meningar som har antecknats i ärendet.

Underrättelser om tillsatta prästtjänster m.m.

29 § Om en prästtjänst tillsätts med någon som innehar en prästtjänst i
ett annat stift, skall domkapitlet och stiftsstyrelsen där underrättas
om beslutet.

Om den som har fått tjänsten innehar en tjänst i ett pastorat, skall
kyrkorådet där underrättas om beslutet.

30 § När ett tillsättningsbeslut har vunnit laga kraft skall
ansökningshandlingarna skickas tillbaka till dem som har sökt men inte
fått tjänsten.

31 § När ett tillsättningsbeslut har vunnit laga kraft skall prästen få
ett skriftligt bevis på anställningen. I anställningsbeviset skall anges
den tid som förordnandet gäller.

Av anställningsbeviset skall framgå vilka föreskrifter i lagen
(1976:600) om offentlig anställning som gäller för anställningen.

Tjänstgöringsföreskrifter

32 § Domkapitlet skall meddela tjänstgöringsföreskrifter för präster som
är anställda i stiftet. Detta gäller inte för biskopen i stiftet eller
för den biträdande biskopen i Uppsala stift. Förordning (1990:905).

33 § Innan domkapitlet meddelar tjänstgöringsföreskrifter för
kyrkoherdar och komministrar skall domkapitlet ge berörda kyrkoråd och
präster tillfälle att yttra sig.

34 § Innan domkapitlet meddelar tjänstgöringsföreskrifter för stifts-
och kontraktsadjunkter skall domkapitlet ge stiftsstyrelsen och berörda
präster tillfälle att yttra sig. I fråga om präster som skall tjänstgöra
vid militära förband skall samråd även ske med militärbefälhavaren.

Skyldighet att utöva andra tjänster

35 § Den som innehar en annan lönetjänst som präst än som biskop eller
biträdande biskop är skyldig att efter ett beslut av stiftsstyrelsen i
stället utöva en annan sådan tjänst inom samma stift. En deltidsanställd
präst är dock inte skyldig att tjänstgöra i större omfattning än i sin
egen tjänst.

En präst är dock inte skyldig att utöva en högre tjänst under längre tid
än sammanlagt tre månader av samma kalenderår.

Dessutom får stiftsstyrelsen ålägga en präst

1. som är anställd i ett pastorat att jämsides med sin tjänst utöva en
annan prästtjänst i samma eller i ett närbeläget pastorat inom samma
stift, om tjänstgöringen varar i högst tre månader under samma
kalenderår,

2. att i stället för eller jämsides med sin tjänst sköta en sådan
prästtjänst inom samma stift som inrättas i ett pastorat med tillfällig
befolkningsökning under en del av året. Förordning (1990:905).

Beslut om ledighet för vissa präster

36 § En biskop och en biträdande biskop beslutar själv om sin semester.
Biskopen och biträdande biskopen beslutar även om annan ledighet för sig
själv, dock under högst 30 dagar varje år. Förordning (1990:905).

37 § har upphävts genom förordning (1990:305).

Partiell tjänstebefrielse

38 § Präster får helt eller delvis befrias från övriga uppgifter i
tjänsten under en viss tid, om detta är nödvändigt för att de skall
kunna

1. handlägga ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, eller

2. fullgöra någon särskild skyldighet i tjänsten.

Domkapitlet beslutar om tjänstebefrielse för domprosten, övriga
kyrkoherdar samt komministrar och pastorsadjunkter.

Löneavdrag som disciplinpåföljd

39 § När en präst har ålagts löneavdrag enligt 28 §
prästanställningslagen (1988:184), bestäms avdraget per dag enligt
följande tabell.

_____________________________________________________________________
Månadslön, Löneavdrag,
kronor procent av daglönen

— 6 000 16
6 001– 7 900 18
7 901–11 100 20
11 101– 22
______________________________________________________________________

Månadslönen beräknas enligt den för prästen tillämpliga
tjänstetidsklassen eller motsvarande. Daglönen utgör en trettiondel av
månadslönen.

Avdragsbeloppet jämkas till närmast lägre hela krontal.

Bevisupptagning

40 § Kostnaden för bevisupptagning enligt 14 kap. 2 § lagen (1976:600)
om offentlig anställning skall betalas av allmänna medel.

Läkarundersökning

41 § Innan domkapitlet beslutar om läkarundersökning enligt 37 § andra
stycket prästanställningslagen (1988:184), skall domkapitlet inhämta ett
utlåtande från en läkare om huruvida prästen bör undergå
läkarundersökning. När domkapitlet har fått läkarens utlåtande, skall
domkapitlet också inhämta ett yttrande från socialstyrelsen, utom när
det är uppenbart att det inte behövs.

42 § Läkarundersökning utförs av den läkare som socialstyrelsen utser.

43 § Visar intyget över läkarundersökningen att prästen lider av en
sjukdom eller något liknande, får domkapitlet föreskriva att prästen
efter en viss tid skall visa upp ett nytt intyg om sitt hälsotillstånd
av den läkare som har utfärdat det förra intyget eller av någon annan
läkare som socialstyrelsen utser.

44 § Intyg över läkarundersökningar skall utformas enligt det formulär
som socialstyrelsen fastställer. Åberopar prästen ett annat läkarintyg
mot ett sådant intyg, skall domkapitlet inhämta ett yttrande från
socialstyrelsen.

45 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning i frågor
som avses i 41 eller 43 §, tillämpas bestämmelserna i 29 kap.
rättegångsbalken om omröstning i brottmål med endast lagfarna ledamöter.

Tjänstgöringsintyg

46 § Domkapitlet skall på begäran av en präst utfärda intyg om prästens
tjänstgöring i stiftet.

47–53 §§ har upphävts genom förordning (1991:1781) .

Tjänstebiträden

54 § Till tjänstebiträden åt präster får domkapitlet förordna icke
prästvigda personer som har fått biskopens skriftliga tillstånd att
predika.

Tjänstebiträden skall förordnas på arvodestjänster.

Praktiktjänstgöring för blivande präster

55 § För att bereda en studerande som avser att bli präst erfarenheter
inom det praktisk-teologiska området, får domkapitlet förordna en sådan
studerande att under högst tre månader vara praktikant i ett pastorat.
Om det finns särskilda skäl, får förordnandet förlängas med högst tre
månader.

Praktikanter skall förordnas på arvodestjänster.

56 § Domkapitlet skall förordna en kyrkoherde eller komminister att vara
handledare för praktikanten.

57 § Domkapitlet får meddela ytterligare föreskrifter för
praktiktjänstgöringen.

Överklagande

58 § En myndighets beslut i frågor som i kollektivavtal har lämnats till
arbetsgivarens avgörande får överklagas hos statens arbetsgivarverk.
Arbetsgivarverkets beslut får inte överklagas.

Hur andra beslut överklagas framgår av särskilda föreskrifter.

Övergångsbestämmelser

1989:84

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fullmaktstjänster som
kyrkoherde i svenska församlingar i utlandet och prästtjänster i
icke-territoriella pastorat.

4. Den som enligt äldre föreskrifter är behörig till en tjänst som präst
inom svenska kyrkan och som vid utgången av juni 1989 är anställd på en
sådan tjänst, skall anses vara behörig att inneha motsvarande tjänst
även efter ikraftträdandet av denna förordning.

1990:305

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

2. När en prästtjänst för teckenspråkiga, som har inrättats före den 1
juli 1991, skall tillsättas första gången behöver den inte kungöras
ledig till ansökan enligt bestämmelserna i 21 § första stycket
prästanställningslagen (1988:184).

1991:1781

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

2. Den som vid utgången av år 1991 har tjänstgjort som präst i svenska
kyrkan i minst ett år skall utan hinder av 7 § i dess nya lydelse anses
behörig att tillsättas på en tjänst som komminister, kontraktsadjunkt
eller stiftsadjunkt.