Förordning (1989:844) om ikraftträdande av aktiekontolagen (1989:827) m.m.

SFS nr
1989:844
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1989-11-23

1 § Följande lagar skall träda i kraft den 8 december 1989, nämligen

1. aktiekontolagen (1989:827),

2. lagen (1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827),

3. lagen (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag,

4. lagen (1989:830) om upphörande av lagen (1987:623) om förenklad
aktiehantering,

5. lagen (1989:831) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), utom i
fråga om 11 kap. 9 §,

6. lagen (1989:832) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
utom i fråga om 11 kap. 11 §,

7. lagen (1989:833) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618),

8. lagen (1989:834) om ändring i bankrörelselagen (1987:617), utom i
fråga om 4 kap. 9 §,

9. lagen (1989:835) om ändring i lagen (1914:45) om kommission,
handelsagentur och handelsresande,

10. lagen (1989:836) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs
värdehandlingar,

11. lagen (1989:837) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av
förkommen handling,

12. lagen (1989:838) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa
utfästelser om gåva,

13. lagen (1989:839) om ändring i föräldrabalken,

14. lagen (1989:840) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),

15. lagen (1989:842) om ändring i utsökningsbalken, och

16. lagen (1989:843) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar, utom i fråga om 9 kap. 9 §.

2 § Under tiden fram till den 1 januari 1991 skall de nya bestämmelserna
som avses i 1 § 1–8 samt 16 och som skall träda i kraft den 8 december
1989 dock endast tillämpas för de emittenter och rättigheter som
regeringen bestämmer i särskilda beslut.