Aktiekontoförordning (1989:845)

SFS nr
1989:845
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1989-11-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:146
Upphävd
1999-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1297

Bemyndiganden

1 § Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. registerföring enligt aktiekontolagen (1989:827),

2. hur skyldigheten för Värdepapperscentralen att lämna uppgifter
till Finansinspektionen enligt 5 kap. 5 § första stycket samma lag
skall fullgöras. Förordning (1996:1297).

Tillsyn

2 § Finansinspektionen skall övervaka att Värdepapperscentralen VPC
Aktiebolag (värdepapperscentralen) i sin verksamhet följer de
författningar som gäller för verksamheten, bolagsordningen och de beslut
som med stöd av lag eller bolagsordningen har fattats av bolagsstämman
eller styrelsen.

Finansinspektionen skall även i övrigt med uppmärksamhet följa
värdepapperscentralens verksamhet för att hålla sig underrättad om
förhållanden som kan inverka på värdepapperscentralens säkerhet eller i
övrigt är av betydelse för en sund utveckling av verksamheten.

Finansinspektionen är inte skyldig att vaka över att sådana bestämmelser
iakttas som gäller rättigheter och skyldigheter för aktieägare i
värdepapperscentralen i förhållande till värdepapperscentralen eller
till andra aktieägare eller sådana bestämmelser som angår
värdepapperscentralens inre angelägenheter. Förordning (1991:1015).

3 § Finansinspektionen utövar tillsynen med ledning av de handlingar som
värdepapperscentralen enligt bolagsordningen skall skicka in till
inspektionen och upplysningar som inspektionen vid undersökning hos
värdepapperscentralen eller på annat sätt hämtar in.

Undersökning hos värdepapperscentralen skall ske när finansinspektionen
anser det behövligt eller när regeringen beslutar om det. Förordning
(1991:1015).

4 § Om värdepapperscentralen överträtt aktiekontolagen (1989:827), lagen
(1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag eller någon annan
författning av väsentlig betydelse för värdepapperscentralens
verksamhet, skall finansinspektionen anmäla förhållandet till
regeringen.

Om värdepapperscentralen inte följer de föreskrifter och beslut som
anges i 2 § första stycket eller om något annat förhållande råder som
menligt inverkar på värdepapperscentralens säkerhet eller som kan
äventyra en sund utveckling av värdepapperscentralens verksamhet, får
bankinspektionen meddela värdepapperscentralen en skriftlig erinran. En
sådan erinran får förenas med föreläggande om rättelse.

Råder missförhållande hos värdepapperscentralen i andra fall än dessa,
får finansinspektionen i särskilt beslut göra anmärkning om det.
Förordning (1991:1015).

5 § Om värdepapperscentralen har fattat beslut som står i strid med lag
eller bolagsordningen, får finansinspektionen förbjuda att beslutet
verkställs. Har beslutet verkställts, får inspektionen förelägga
värdepapperscentralen att göra rättelse, om det kan ske. Förordning
(1991:1015).

6 § Finansinspektionen får kalla till sammanträde med
värdepapperscentralens styrelse eller begära att styrelsen kallar till
extra bolagsstämma. Har styrelsen inte följt en sådan begäran, får
inspektionen kalla till extra bolagsstämma. Företrädare för inspektionen
får närvara vid styrelsesammanträden som inspektionen har utlyst och vid
bolagsstämmor samt delta i överläggningar. Förordning (1991:1015).

7 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om hur
värdepapperscentralens räkenskaper skall föras och hur värdehandlingar
skall förvaras och inventeras. Förordning (1991:1015).

Information m. m.

8 § Så snart utskrift av aktieboken gjorts eller uppgifter som avses i 8
kap. 9 § aktiekontolagen (1989:827) sammanställts beträffande visst
aktiebolag, skall värdepapperscentralen tillställa bolaget ett exemplar
av utskriften eller sammanställningen.

9 § Värdepapperscentralen är skyldig att på begäran av aktieägare mot
ersättning för kostnaderna vidarebefordra meddelanden till samtliga i
aktieboken inregistrerade aktieägare och förvaltare, om meddelandet rör
bolagets angelägenheter.

10 § Den som har tillstånd som förvaltare av aktier skall på
begäran av aktiebolaget eller Värdepapperscentralen mot ersättning
för kostnaderna sända årsredovisningar och andra meddelanden till
aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade hos
förvaltaren. Motsvarande gäller meddelanden enligt 9 §.
Förordning (1996:189).

11 § Aktiebolag som genom beslut på bolagsstämma i bolagsordningen har
infört avstämningsförbehåll skall, sedan beslutet registrerats, anmana
aktieägarna att lämna in sina aktiebrev för makulering.

Anmaningen skall innehålla erinran om innehållet i 3 kap. 14 § andra
stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 14 § andra stycket
försäkringsrörelselagen (1982:713) respektive 3 kap. 15 § andra stycket
bankaktiebolagslagen (1987:618).

Anmaningen skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de
ortstidningar som aktiebolagets styrelse bestämmer samt sändas till
aktieägarna under de adresser som anmälts till bolaget.

12 § Utskrifter av aktieböcker och uppgifter som avses i 3 kap. 11 §
andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 11 § andra stycket
försäkringsrörelselagen (1982:713) respektive 3 kap. 12 § andra stycket
bankaktiebolagslagen (1987:618) får förvaras i fotografisk eller därmed
jämförlig återgivning. Detsamma gäller uppgifter som enligt 4 kap. 13 §
aktiekontolagen (1989:827) avförts ur avstämningsregister.

Avgifter

13 § Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt 8
kap. 1 § aktiekontolagen (1989:827) att registreras som förvaltare.
För avgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 7 tillämpas.
Förordning (1996:189).

Terminalåtkomst till Värdepapperscentralens avstämningsregister

14 § Finansinspektionen får ha terminalåtkomst till
avstämningsregister som förs enligt aktiekontolagen (1989:827) för
inhämtande av uppgifter enligt 5 kap. 5 § samma lag.
Förordning (1996:1297).

15 § Behörig att använda sig av terminalåtkomsten är endast
tjänstemän hos Finansinspektionen som handlägger ärenden enligt
insiderlagen (1990:1342) eller ärenden som gäller brott mot 7 kap. 1 §
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Inspektionen
skall föra en förteckning över vilka tjänstemän som har sådan
behörighet. Förordning (1996:1297).

16 § När någon använder sig av terminalåtkomst hos
Finansinspektionen skall följande uppgifter dokumenteras i en
journal, som inspektionen skall föra med hjälp av automatisk
databehandling:

1. vem som har använt sig av terminalåtkomsten,

2. tidpunkten då terminalåtkomsten har använts, och

3. det ärende till vilket de inhämtade uppgifterna hör.

Finansinspektionen skall kontrollera journalen regelbundet.
Journalen skall bevaras i minst två år. Förordning (1996:1297).

Övergångsbestämmelser

1989:845

Denna förordning träder i kraft den 8 december 1989.

Genom förordningen upphävs förordningen (1970:600) om förenklad
aktiehantering och förordningen (1970:601) om tillsyn över
Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag.

Under tiden fram till den 1 januari 1991 skall aktiekontoförordningen,
med undantag av bestämmelerna om tillsyn (2–7 §§), endast tillämpas för
de emittenter och rättigheter som regeringen bestämmer i särskilda
beslut. Intill dess regeringen meddelat något sådant beslut i fråga om
en emittent skall den upphävda förordningen om förenklad aktiehantering
alltjämt tillämpas för denne.

1991:1015

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. Vad som i 10 § sägs om värdepappersinstitut skall också gälla sådan
fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till
lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt
fondkommissionslagen (1979:748).