Förordning (1989:851) om försöksverksamhet vid Göteborgs tingsrätt med delegering av vissa arbetsuppgifter

SFS nr
1989:851
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1989-11-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:381
Upphävd
1996-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:14

1 § Försöksverksamhet enligt denna förordning skall bedrivas vid
Göteborgs tingsrätt. Förordningen gäller vid sidan av förordningen
(1979:572) med tingsrättsinstruktion.

2 § Tingsrätten får förordna domstolsbiträden som har
tillräcklig kunskap och erfarenhet att på eget ansvar

1. ta emot fullföljdsinlagor när talan förs mot tingsrättens domar
eller slutliga beslut och pröva om talan har fullföljts på föreskrivet
sätt och inom rätt tid,

2. bestämma grundavgift och procentsats efter vilken tilläggsavgift
skall betalas samt högsta belopp för tilläggsavgift enligt 15 §
rättshjälpslagen (1972:429). Förordning (1993:14).

3 § Domstolsbiträden får inte avvisa vade- eller besvärstalan.

4 § Förordnanden enligt 2 § får inte avse frågor som är av vidlyftig
eller svår beskaffenhet.