Lag (1989:853) med tillfälliga bestämmelser om pälsdjursuppfödares investeringsreserv;

SFS nr
1989:853
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1989-11-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:486
Upphävd
1997-01-01

Tillägg enligt 13 § första stycket lagen (1979:610) om allmän
investeringsreserv skall inte göras på belopp som återförs enligt 11 §
första stycket a samma lag om det återförda beloppet är hänförligt till
en förvärvskälla vari den skattskyldige det beskattningsår då
avsättningen gjordes har redovisat intäkt, som till övervägande delen
avser yrkesmässig uppfödning av mink, räv eller iller, och om hans
intäkt av sådan verksamhet under det år då återföring sker understiger
motsvarande intäkt under något av de två föregående åren.

Övergångsbestämmelser

1989:853

Denna lag träder i kraft den 1 december 1989 och tillämpas endast vid
1991 års taxering.

1996:486

Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1991 års taxering.