Förordning (1989:854) om försäkringsmäklare

SFS nr
1989:854
Departement/myndighet
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1989-11-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:411
Upphävd
2005-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1011

Ansökan

1 § Ansökan om registrering av försäkringsmäklare skall göras
skriftligen hos Finansinspektionen (registreringsmyndigheten).
Förordning (2001:1011).

2 § En ansökan av en juridisk person skall innehålla uppgift om
sökandens firma, organisationsnummer, adress och telefonnummer samt om
namn och personnummer för de fysiska personer som skall förmedla
försäkringar för den juridiska personen.

I ansökan skall också anges för vilket eller vilka slag av försäkring
som registrering söks.

3 § Till en ansökan enligt 2 § skall fogas

1. registreringsbevis för sökanden,

2. utredning som behövs för att klarlägga att sökanden är oberoende av
försäkringsgivarintressen, och

3. bevis om att sökanden har sådan försäkring för skadeståndsskyldighet
som avses i 4 § 1 lagen (1989:508) om försäkringsmäklare.

Bevis enligt första stycket 1 får inte vara äldre än tre månader när
ansökan ges in.

4 § En ansökan av en fysisk person skall innehålla uppgift om sökandens
namn, personnummer, adress och telefonnummer.

I ansökan skall också anges för vilket eller vilka slag av försäkring
som registrering söks.

Om sökanden skall förmedla försäkringar för en juridisk person, som är
registrerad som försäkringsmäklare eller som har ansökt om sådan
registrering, skall uppgift lämnas om den juridiska personens firma,
organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om sökanden inte skall
förmedla försäkringar uteslutande för den juridiska personen, skall det
uppges.

5 § Till en ansökan enligt 4 § skall fogas

1. bevis om att sökanden inte är underårig, i konkurs eller
underkastad näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken,

2. utredning som behövs för att klarlägga att sökanden är oberoende
av försäkringsgivarintressen,

3. bevis om att sökanden har sådan försäkring för
skadeståndsskyldighet som avses i 5 § första stycket 2 lagen
(1989:508) om försäkringsmäklare, om sådan försäkring krävs enligt
den paragrafen, och

4. bevis om att sökanden har sådan utbildning eller kunskap som
avses i 5 § första stycket 4 lagen om försäkringsmäklare.

Bevis enligt första stycket 1 får inte vara äldre än tre månader när
ansökan ges in. FÖrordning (1995:792).

Försäkringsmäklarregister

5 a § Registrering av försäkringsmäklare görs i ett
försäkringsmäklarregister. Registret förs med hjälp av
automatiserad behandling. Registreringsmyndigheten är
personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204)
för den behandling av personuppgifter som sker i registret.

Registret skall hållas tillgängligt hos
registreringsmyndigheten. Förordning (2001:1011).

5 b § Försäkringsmäklarregistret skall ge offentlighet åt den
information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. den tillsyn som Finansinspektionen enligt lagen (1989:508)
om försäkringsmäklare utövar över försäkringsmäklare och

2. information till allmänheten om juridiska och fysiska
personer som registrerats i försäkringsmäklarregistret.
Förordning (2001:1011).

5 c § Registreringsmyndigheten skall se till att det inte
uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga
integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa
syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för
behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:1011).

5 d § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och om skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.
Förordning (2001:1011).

5 e § Att beslut om rättelse eller om avslag på ansökan om
information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a §
förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:1011).

Försäkring för skadeståndsskyldighet

6 § Sådana försäkringar som avses i 4 § 2 och 5 § första stycket 3 lagen
(19 89:508) om försäkringsmäklare skall tecknas hos försäkringsgivare
som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i Sverige eller som har
tillstånd att driva sådan rörelse i någon av de stater som
Finansinspektionen anger i föreskrifter. Inspektionen får i enskilda
fall medge att försäkringen tecknas hos annan försäkringsgivare.

Försäkringsvillkoren skall innebära att

1. försäkringsskyddet gäller för skada som har orsakats under den tid då
försäkringen har varit i kraft,

2. den skadelidande får rikta krav på ersättning enligt
försäkringsavtalet direkt mot försäkringsgivaren, i den mån han inte har
fått ersättning av den försäkrade,

3. ersättningen skall betalas ut till den skadelidande utan avdrag för
självrisk,

4. försäkringsskyddet kan upphöra tidigast en månad efter det att
Finansinspektionen har underrättats om upphörandet, och

5. försäkringsskyddet i övrigt är tillfredsställande i de avseenden som
är av betydelse för den skadelidandes rätt.

Den högsta ersättning som kan utgå vid ett skadefall skall motsvara
minst 200 gå nger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring som gällde när den skadelidande fick kännedom om skadan. Den
högsta ersättning som sammanlagt kan utgå under ett år skall för varje
påbörjat tiotal mäklare som omfattas av försäkringen motsvara minst 2
000 gånger det basbelopp som gäller för det året. Den högsta ersättning
som kan utgå under ett år behöver dock inte motsvara mer än 6 000
basbelopp för varje juridisk person som omfattas av försäkringen.

Om det är påkallat med hänsyn till inriktningen och omfattningen av den
verksamhet som omfattas av försäkringen, får Finansinspektionen bestämma
högre försäkringsbelopp än som sägs i tredje stycket.

I fråga om verksamhet som avser förmedling av skadeförsäkringar till
näringsidkare med fler än tio årsanställda får Finansinspektionen
föreskriva avvikelser frå n bestämmelserna i andra och tredje styckena.
Förordning (1992:1549).

Utbildning

7 § Om inte Finansinspektionen i det särskilda fallet bestämmer
annat, skall den utbildning som avses i 5 § första stycket 4 lagen
(1989:508) om försäkringsmäklare uppfylla de krav som allmänt ställs
på utbildning för fälttjänstemän i försäkringsbolag.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om vad som krävs
för att den som varit verksam som försäkringsmäklare i annat land
skall kunna registreras som försäkringsmäklare utan att ha sådan
utbildning som avses i första stycket. Förordning (1995:792).

Övriga bestämmelser

8 § Försäkringsmäklaren skall utan dröjsmål anmäla till Finans-
inspektionen om det sker förändringar i de förhållanden som
avses i

— 2 § första stycket,

— 3 § första stycket 2,

— 4 § första stycket,

— 4 § tredje stycket andra meningen,

— 5 § första stycket 1 och 2.
Förordning (1993:1438).

8 a § Finansinspektionen skall fastställa formulär som avses i 12 §
lagen (1989:508) om försäkringsmäklare. Förordning (1993:1438).

9 § Om en försäkringsmäklare anmäler att han har upphört med sin
verksamhet eller Finansinspektionen återkallar registreringen,
skall inspektionen avföra mäklaren ur registret.
Förordning (1993:1438).

10 § Finansinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av lagen (1989:508) om försäkringsmäklare.
Förordning (1993:1438).