Förordning (1989:868) om uppsägning av vissa statslån till bostadsbyggande m.m.

SFS nr
1989:868
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1989-11-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:906
Upphävd
1995-07-01

1 § Sådana statliga lån som anges i en till denna förordning fogad
förteckning (bilaga) skall sägas upp till betalning, om den
fastighet eller tomträtt för vilken lånet är beviljat övergår till ny
ägare eller tomträttshavare. Är lånet beviljat för flera fastigheter
eller tomträtter och övergår inte samtliga fastigheter eller tomträtter,
skall lånet till berörd del sägas upp till betalning.

2 § Innan beslut om uppsägning enligt 1 § meddelas, skall den nye
ägaren eller tomträttshavaren upplysas om möjligheten att få lån
enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för
bostadsändamål och ges skälig tid att ansöka om ett sådant lån.
Förordning (1994:256).

Bilaga

Förteckning över vissa statslån till bostadsbyggande m. m.

1. Bostadslån enligt bostadslånekungörelsen (1962:537).

2. Egnahemslån enligt kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m. m. eller
motsvarande äldre bestämmelser, om lånet i sin helhet är ett
räntebärande amorteringslån.

3. Energisparlån enligt

a) förordningen (1981:590) om lån till energibesparande åtgärder i
kommunala och landstingskommunala byggnader m. m. eller motsvarande
äldre bestämmelser eller

b) förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i bostadshus m. m. eller motsvarande äldre bestämmelser, om
lånet har betalats ut före den 1 juli 1985.

4. Förbättringslån enligt kungörelsen (1962:538) om förbättringslån.

5. Hyresförlustlån enligt kungörelsen (1972:760) om lån till kostnader
för outhyrda lägenheter.

6. Lån enligt kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna
samlingslokaler eller motsvarande äldre bestämmelser, om lånet har
betalats ut före den 1 juli 1985.

7. Reparationslån enligt förordningen (1981:473) om lån för
byggnadstekniska åtgärder i bostadshus, om lånet har betalats ut före
den 1 juli 1985.

8. Räntelån enligt räntelånekungörelsen (1967:553).

9. Särskilda lokallån enligt 3 § förordningen (1982:1272) om statligt
lånestöd till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda
lägenheter, om lånet har betalats ut före den 1 juli 1985.

10. Tertiärlån enligt kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m. m. eller
motsvarande äldre bestämmelser.

11. Tilläggslån för anordnande av studentbostäder som beviljats enligt
bemyndigande av Kungl. Maj:t under åren 1951–1962.

Övergångsbestämmelser

1989:868

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas i fråga
om sådana överlåtelser som sker efter ikraftträdandet.