Förordning (1989:89) om tjänstebostäder för biskopar och präster

SFS nr
1989:89
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-03-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:883
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1372

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller sådana tjänstebostäder för biskopar och präster
som avses i 34 kap. 3 och 4 §§ kyrkolagen (1992:300). Förordning (1992:998).

Tjänstebostäder för biskopar

2 § Biskoparnas tjänstebostäder skall vara försedda med möbler,
telefon och annan utrustning enligt inventarieförteckning som
fastställs av Kyrkofondens styrelse. Förordning (1994:1372).

3 § En biskop är skyldig att helt eller delvis avstå från tjänstebostaden
under den tid och i den omfattning som regeringen bestämmer, om bostaden
behöver tas i anspråk för domkapitlets eller domkyrkans behov. Biskopen är
därvid skyldig att godta en annan bostad, om en sådan anvisas.

4 § En biskop skall upplåta utrymme i tjänstebostaden åt sin efterträdare i
den omfattning som regeringen bestämmer, om något annat inte avtalas. Detsamma
gäller biskopens dödsbo.

5 § En biskop har rätt till skälig ersättning för den skada som biskopen
har lidit till följd av hinder eller men i bostadsförhållandena som inte
kunde förutses när tjänsten tillträddes.

Ersättningen bestäms av regeringen i varje särskilt fall.

6 § Om regeringen inte bestämmer något annat, skall en biskop lämna tjänste-
bostaden senast tre månader efter det att biskopen har avgått från sin tjänst.
Om biskopen avlider, skall dödsboet lämna tjänstebostaden inom samma tid.

7 § När en biskop tillträder eller frånträder en tjänstebostad, skall syn
hållas i den ordning som egendomsnämnden och, i fråga om biskopshuset i Lund,
domkyrkorådet i Lund bestämmer. Detsamma gäller när ett dödsbo frånträder
bostaden.

Vid synen skall föras protokoll.

Tjänstebostäder för kyrkoherdar och komministrar

Allmänna bestämmelser

8 § Föreskrifterna i 12 kap. jordabalken gäller för tjänstebostäder som
innehas av kyrkoherdar och komministrar, om något annat inte följer av
34 kap. 4–8 §§ kyrkolagen (1992:300). Förordning (1992:998).

Uppvärmning

9 § En kyrkoherde eller komminister som innehar en tjänstebostad i ett
hus utan anläggning för centralvärme eller en tjänstebostad i ett en-
eller tvåfamiljshus med en sådan anläggning skall se till att bostaden
eller huset värms upp, om pastoratet inte beslutar något annat.

Skötsel

10 § En kyrkoherde eller komminister som innehar en tjänstebostad i ett
enfamiljshus skall svara för fastighetens skötsel i den omfattning en
sådan skyldighet vanligen vilar på hyresgäster i enfamiljshus på orten,
om pastoratet inte beslutar något annat.

En till huset hörande trädgård av mindre storlek ingår i fastighetens
skötsel.

Pastoratet får bestämma att samma skyldigheter skall gälla för innehavaren
av en tjänstebostad i ett tvåfamiljshus.

Tjänstebostad i prästgård

11 § En tjänstebostad i en prästgård omfattar inte garage.

Syn

12 § När en kyrkoherde eller komminister tillträder eller frånträder
en tjänstebostad skall syn hållas i den ordning som egendomsnämnden
bestämmer.

Vid synen skall föras protokoll.

Skyldighet att betala hyra

13 § Kyrkoherdar eller komministrar som har anvisats en tjänstebostad
skall betala hyra för bostaden.

Hyrans storlek

14 § Hyran för en tjänstebostad skall motsvara hyran för bostäder som
med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga med tjänstebostaden. Hänsyn
skall dock tas till de särskilda förhållanden som betingas av bostadens
karaktär av tjänstebostad.

Om tjänstebostadens lägenhetsyta är större än 100 kvadratmeter skall
inte någon hyra beräknas för den överskjutande ytan.

I hyran skall ingå kostnader för värme och varmvatten.

Betalning av hyra

15 § Hyran för en tjänstebostad skall betalas månadsvis i efterskott genom
avdrag på prästens lön, om något annat inte följer av bestämmelserna i lagen
(1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

Understiger löneavdraget hyresbeloppet, skall prästen före utgången av
nästa månad betala in den resterande delen av hyresbeloppet.

Hyresperiod

16 § Hyran för tjänstebostaden fastställs för en period om ett år i sänder,
nämligen perioden den 1 juli–den 30 juni.

Om hyran inte har beslutats före den 1 juli, skall den gälla från och med
kalendermånaden efter det att beslutet meddelades till och med den 30 juni
följande år.

Fastställelse av hyra m. m.

17 § Av 34 kap. 6 § kyrkolagen (1992:300) framgår att egendomsnämnden fast-
ställer hyran för tjänstebostaden och att hyran tillfaller pastoratet.
Förordning (1992:998).

18 § Egendomsnämnden skall bereda innehavaren tillfälle att yttra sig innan
nämnden första gången fastställer hyran eller därefter beslutar om ändring av
hyran för en anvisad tjänstebostad.

19 § Egendomsnämnden skall pröva frågor om ändring av tjänstebostadshyran,
om innehavaren av tjänstebostaden begär det.

20 § Egendomsnämndens beslut om tjänstebostadshyra gäller omedelbart.

21 § Egendomsnämnden skall hänskjuta frågor om tjänstebostadshyra till
statens tjänstebostadsnämnd, om innehavaren av bostaden skriftligen begär
det inom en månad från den dag då innehavaren fick del av egendomsnämndens
beslut om hyran.

22 § Statens tjänstebostadsnämnds beslut i ärenden enligt denna
förordning får inte överklagas.