Förordning (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

SFS nr
1989:891
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1989-11-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:361

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till byggande och drift av enskilda vägar samt för
förrättningskostnader för fastställande av nya grunder för
fördelning av kostnaderna för vissa gemensamhetsanläggningar.

Till enskilda vägar räknas färjleder som drivs av enskilda.
Förordning (2001:136).

Bidragsberättigande vägar m.m.

2 § Bidrag lämnas för enskilda vägar som inte är av obetydlig
längd och som tillgodoser ett kommunikationsbehov för de fast boende,
näringslivet eller det rörliga friluftslivet. Bidrag lämnas också för
vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som
uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse.

Bidrag lämnas endast för sådana vägar som är ändamålsenliga med
hänsyn till övriga vägar och om kostnaderna är skäliga med hänsyn
till nyttan. Förordning (1995:1653).

3 § Bidrag lämnas inte till vägar inom områden med detaljplan
enligt plan- och bygglagen (2010:900) där en kommun är
väghållare enligt 5 § väglagen (1971:948).
Förordning (2011:361).

3 a § Bidrag lämnas till samfällighetsföreningar för
förrättningskostnader för att enligt anläggningslagen
(1973:1149) fastställa nya grunder för fördelning av
kostnaderna för en gemensamhetsanläggning, om

1. föreningen utgjort en vägförening enligt lagen (1939:608) om
enskilda vägar, och

2. sådant fastställande skall ske enligt 2 § andra stycket
lagen (1997:620) om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda
vägar.

För bidrag enligt första stycket gäller inte 2 och 3 §§.
Förordning (2001:136).

Ansvariga myndigheter och ansökan om bidrag

4 § Har upphävts genom förordning (2009:238).

5 § Frågor om bidrag för byggande prövas av Trafikverkets
region efter skriftlig ansökan. Vid prövningen ska verket
samråda med samverkansorgan i län där sådana bildats och med
berört landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län. I övriga län ska verket samråda
med länsstyrelsen.

Frågor om driftbidrag prövas av Trafikverkets region efter
skriftlig ansökan.

Bidragen betalas ut av Trafikverket. Förordning (2010:1760).

5 a § Frågor om bidrag för förrättningskostnader enligt 3 a §
prövas av Lantmäteriet efter skriftlig ansökan. Bidraget
betalas ut av Lantmäteriet. Förordning (2008:707).

Planer för byggande av enskilda vägar

6 § Trafikverkets region ska på grundval av inkomna ansökningar
om byggnadsbidrag för varje län inom regionen upprätta en
kommunindelad plan för byggande av sådana enskilda vägar för
vilka statsbidrag kan lämnas enligt denna förordning.

Planen ska ligga till grund för fördelningen av medel och
bidrag. Förordning (2010:129).

7 § Planen skall avse fem år och redovisa alla vägbyggnadsföretag som
beräknas bli utförda under planens giltighetstid under förutsättning att
anslag och bidrag beviljas.

Förslagen skall anges i angelägenhetsordning.

8 § Varje företag som redovisas i planen skall innehålla uppgifter om
beräknade kostnader och bidrag.

Vidare skall det anges när arbetena kan beräknas bli utförda.

9 § Trafikverket fastställer planen sedan yttrande inhämtats
från

1. det kommunala samverkansorganet i de län där sådana
bildats, i Skåne län och i Västra Götalands län från
landstinget och i övriga län från länsstyrelsen, och

2. kommunerna i länet. Förordning (2010:129).

9 a § Bestämmelserna i 6–9 §§ om upprättande och
fastställande av en plan ska inte tillämpas för åtgärder som
ingår i närtidssatsningen enligt budgetpropositionen för 2009
och som beräknas byggstartas under 2009.
Förordning (2009:238).

10 § Planen skall förnyas vart fjärde år, om inte Trafikverket
i ett särskilt fall beslutar annat. Förordning (2010:129).

11 § Trafikverket ska sända en kopia av den fastställda planen
till

1. den som ansökt om byggnadsbidrag,

2. det kommunala samverkansorganet i de län där sådana
bildats, i Skåne län och i Västra Götalands län till
landstinget samt i övriga län till länsstyrelsen,

3. kommunerna i länet. Förordning (2010:129).

Byggnadsbidrag

12 § Byggnadsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel med
högst 75 procent av kostnaderna.

Har det i totalförsvarets intresse beslutats en viss åtgärd i
fråga om ett vägobjekt, ska staten ersätta hela kostnaden för
den. Förordning (2009:238).

13 § I de byggnadskostnader som ska ligga till grund för
beräkningen av bidrag ingår kostnader för

1. anläggande av en ny väg,

2. omläggning av en väg i ny sträckning,

3. ombyggnad av en väg,

4. förrättning, projektering och kontroll.

Om det finns synnerliga skäl, får Trafikverkets region medge att
också ersättningar som ska utges för mark och intrång ska
räknas in i byggkostnaderna. Förordning (2010:129).

14 § Byggnadsbidrag får inte lämnas för kostnader som har
uppkommit innan bidraget har beviljats, såvida inte
Trafikverkets region i ett enskilt fall medger undantag.

Byggnadsbidrag som avser kostnader för sådan projektering som
avses i 13 § 4 får lämnas endast om projekteringshandlingarna
godkänts av Trafikverkets region. Förordning (2010:129).

Driftbidrag

15 § Driftbidrag lämnas i mån av tillgång på medel som

1. årliga driftbidrag,

2. särskilda driftbidrag. Förordning (1995:1653).

16 § Årliga driftbidrag till vägar lämnas för skäliga
kostnader för sådana arbeten och verksamheter som avses i 45 §
och 46 § första stycket vägkungörelsen (1971:954). Bidragets
andel av kostnaderna bestäms av vägens angelägenhetsgrad.
Särskild hänsyn får därvid tas till färjleder.

Driftbidrag lämnas endast om vägen är i tillfredsställande
skick för sitt ändamål och väghållningen är ordnad genom en
förrättning som har vunnit laga kraft eller genom en
överenskommelse som har godkänts av Trafikverkets region.

Särskilt driftbidrag kan lämnas för att rusta upp vägar som
inte är i tillfredsställande skick om kostnaden är skälig.
Förordning (2010:129).

17 § Årliga driftbidrag får lämnas med högst följande procent
av kostnaderna för driften, nämligen

1. till färjleder 85 procent,

2. till genomfartsvägar 80 procent,

3. till vägar som tillgodoser ett kommunikationsbehov för fast
boende utanför bebyggelseområdet eller är av väsentlig
betydelse för näringslivet eller det rörliga friluftslivet 70
procent,

4. till övriga vägar 40 procent. Förordning (1997:685).

17 a § Vid fastställandet av driftbidrag till en färjled skall
Trafikverkets region utöver vad som anges i 2 § även beakta
väghållarens möjligheter att täcka kostnaderna med hjälp av
avgifter från trafikanterna.

Driftbidraget till en färjled får användas även för bidrag till
att bygga en bro som ersättning för färjförbindelsen. Bidraget
får i dessa fall lämnas med högst det belopp som skulle lämnats
som byggnadsbidrag enligt 12-14 §§. Förordning (2010:129).

18 § Särskilda driftbidrag lämnas med högst 70 procent av kostnaderna
för sådana arbeten som avses i 45 § 2 och 3 vägkungörelsen (1971:954).

19 § har upphävts genom förordning (1995:1653).

20 § har upphävts genom förordning (1995:1653).’

21 § Driftbidrag får inte lämnas för kostnader som har
uppkommit innan bidraget har beviljats, om inte Trafikverkets
region i ett särskilt fall medger undantag.
Förordning (2010:129).

Utbetalning av byggnadsbidrag

22 § Byggnadsbidrag skall betalas ut allteftersom
byggnadsarbetena fortgår.

Om bidraget avser kostnader för sådan projektering som avses i
13 § 4 skall det betalas ut när Trafikverkets region har godkänt
projekteringshandlingarna. Förordning (2010:129).

23 § Om byggande av en väg kräver tillstånd av en myndighet, får
byggnadsbidrag inte betalas ut förrän tillståndet har meddelats.

Utbetalning av driftbidrag

24 § Årliga driftbidrag till vägar skall betalas ut i efterskott för
kalenderår.

Om driftbidraget avser färjled, får det betalas ut i efterskott för
kvartal.

25 § Särskilda driftbidrag får betalas ut när arbetena har
slutförts eller allteftersom arbetena fortgår. Förordning (1995:1653).

Bidrag för förrättningskostnader i vissa fall

25 a § Bidrag enligt 3 a § lämnas i mån av tillgång på medel
till samfällighetsföreningar, om förrättningen begärts senast

1. den 31 december 2001 med högst 50 procent av kostnaderna,

2. den 31 december 2002 med högst 25 procent av kostnaderna.
Förordning (2001:136).

Tillsyn m. m.

26 § Trafikverket skall se till att de bidrag som lämnas enligt denna
förordning används på lämpligt sätt för avsedda ändamål.
Förordning (2010:129).

27 § Vägar till vilka årliga driftbidrag lämnas skall hållas öppna för
trafik och underhållas väl.

Om en väg stängts av för trafik utan Trafikverkets regions medgivande eller
om underhållet eftersatts, får Trafikverkets region besluta att
beviljat årligt driftbidrag inte skall betalas ut. Förordning (2010:129).

Bemyndigande

28 § Föreskrifter för verkställighet av 3 a, 5 a och 25 a §§
får meddelas av Lantmäteriet. Föreskrifter för verkställighet
av denna förordning i övrigt får meddelas av Trafikverket.
Förordning (2010:129).

Överklaganden

29 § Beslut av Trafikverkets region om bidrag får överklagas hos
Trafikverket. Förordning (2010:129).

30 § Trafikverkets och Lantmäteriets beslut enligt denna
förordning får inte överklagas. Förordning (2010:129).

1989:891

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990, då förordningen
(1979:788) om statsbidrag till enskild väghållning skall upphöra att
gälla. De nya bestämmelserna i 6–11 §§ tillämpas första gången på
flerårsplaner som avser åren 1991–1995.

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för årliga driftbidrag som
avser åren 1989 och 1990.

1997:685

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997. De nya
bestämmelserna i 17 § tillämpas första gången för årlig drift
som avser år 1998.

2009:238

1. Denna förordning träder i kraft den 14 april 2009.

2. Den upphävda 4 § ska fortsätta att gälla vid fördelning av
medel som avser år 2009.