Lag (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe

SFS nr
1989:894
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-11-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1337

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst som
Sverige och Zimbabwe undertecknade den 10 mars 1989 skall gälla för
Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom
medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25
punkt 1 i avtalet.

4 § Har upphävts genom lag (2011:1337).