Förordning (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag

SFS nr
1989:896
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1989-11-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:756
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1117

1 § Bidrag enligt denna förordning får lämnas med ett grundbelopp till
jordbruksföretag i landet som bedriver animalieproduktion eller
matpotatisodling. Dessutom får bidrag lämnas med ett tilläggsbelopp till
jordbruksföretag som omfattas av förordningen (1985:672) om stöd till
jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige. Förordning (1992:142).

2 § Bidragen lämnas med ett visst belopp per djur respektive
per hektar matpotatisodling. Bidrag för matpotatisodling lämnas
endast till jordbruksföretag som brukar sammanlagt minst två
hektar åkermark, varav minst ett halvt hektar är matpotatisodling.
Bidrag lämnas endast om det sammanlagda bidraget uppgår till
minst 500 kr. Närmare föreskrifter om grunden för bidragen, om
vilka djurslag bidrag lämnas för och om storleken på bidragen
meddelas av Statens jordbruksverk. Förordning (1993:145).

3 § har upphävts genom förordning (1993:145).

4 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av jordbruksverket.
Förordning (1991:1457).

5 § har upphävts genom förordning (1993:145).

6 § har upphävts genom förordning (1993:145).

7 § Jordbruksföretag är återbetalningsskyldigt för belopp som har
betalats ut felaktigt.

Om beslut om bidrag har meddelats på grund av oriktig eller
vilseledande uppgift av bidragstagaren till lantbrukets
företagsregister eller till Jordbruksverket, får beslutet omedelbart
hävas och lämnat bidrag krävas tillbaka inom tio år från det att
beloppet betalades ut. Om det finns anledning att häva ett
bidragsbeslut, får Jordbruksverket besluta att fortsatt bidrag inte
skall lämnas. Förordning (1993:145).

8 § Jordbruksverket får ompröva beslut om bidrag. Begäran om omprövning
skall ha kommit in till verket inom fyra veckor från det att
jordbruksföretaget har fått del av beslutet om bidrag. Förordning
(1991:1457).

9 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
Jordbruksverkets beslut enligt 7 § andra stycket får dock inte
överklagas. Förordning (1998:1117).

10 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
bidragen. Förordning (1993:145).

Övergångsbestämmelser

1992:1427

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Den nya bestämmelsen
skall dock tillämpas för tid från och med den 15 december 1992.

1995:264

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2001:756

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd
som har beviljats före utgången av december 2001.