/r1/ Förordning (1989:9) om statligt bidrag till vissa bemanningskostnader;

SFS nr
1989:9
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-01-12
Författningen har upphävts genom
SFS1992:912
Upphävd
1992-07-01

1 § Statligt bidrag lämnas enligt denna förordning till arbetsgivares
kostnader för sjömansskatt och socialavgifter.

2 § Bidrag lämnas till svenska fysiska eller juridiska personer eller
till svenska partrederier som har eller har haft sjömän anställda för
arbete ombord på svenska handelsfartyg som huvudsakligen används i
fjärrfart.

Med fjärrfart avses i denna förordning detsamma som i 2 § lagen
(1958:295) om sjömansskatt i dess lydelse den 1 januari 1989.

3 § Bidrag till kostnader för sjömansskatt lämnas med belopp motsvarande
den skatt som skall betalas enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt och
som har inbetalats.

4 § Bidrag till kostnader för socialavgifter lämnas med 38 000 kr. för
kalenderår och årsarbetskraft.

Som en årsarbetskraft räknas en sjöman som uppburit tolv månadslöner
under ett kalenderår. Med månadslön avses lön och avtalade tillägg per
månad (månadsinkomst).

Har en sjöman från samma arbetsgivare dessutom uppburit semester- och
vederlagsersättning som utgör beskattningsbar inkomst enligt lagen
(1958:295) om sjömansskatt och som beskattas som engångsbelopp, beräknas
bidrag även på denna ersättning. Ersättningen omräknas då till
månadslöner och del av månadslön varvid den anställdes månadslön då
ersättningen utbetalades utgör grund för beräkningen.

Har en sjöman uppburit lägre lön och ersättning än vad som motsvarar
tolv månadslöner, beräknade på det sätt som anges i tredje stycket,
grundas bidraget på vad sjömannen sammanlagt uppburit.

5 § Beslut i frågor om bidrag fattas av nämnden för rederistöd.

6 § Ansökan om bidrag enligt 3 § skall ges in till nämnden senast den 30
april året efter det år då skatten betalades. Ansökan får göras efter
varje skatteinbetalning.

Ansökan om bidrag enligt 4 § skall ges in till nämnden efter utgången av
det kalenderår som ansökan avser, dock senast den 30 april.

7 § I ansökan om bidrag skall anges vilka fartyg ansökan omfattar samt
för varje fartyg uppgift om

a) den tid som sökanden bemannat fartyget,

b) beskattningsbar inkomst som utbetalats i månadslön samt i semester-
och vederlagsersättning till de anställda,

c) den sjömansskatt som vid varje inbetalningstillfälle betalats för de
anställda.

Nämnden får begära de ytterligare uppgifter av sökanden som behövs för
prövning av ansökan.

Ansökan om bidrag skall undertecknas av den bidragssökande samt granskas
och godkännas av en auktoriserad eller godkänd revisor.

8 § Bidrag utbetalas av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

9 § Om bidrag har betalats ut med för högt belopp, får nämnden återkräva
vad som har betalats för mycket.

10 § Nämndens beslut i frågor om bidrag får överklagas hos regeringen.

Övergångsbestämmelser

1989:9

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1989.

Bidrag enligt 3 § lämnas första gången för skatt som hänför sig till
första redovisningsperioden år 1989.

Bidrag enligt 4 § lämnas första gången för år 1988.

1992:912

Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas på bidrag
till kostnader för sjömansskatt och socialavgifter som belöper på lön
och annan ersättning för tiden före den 1 juli 1992.