Förordning (1989:900) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna

SFS nr
1989:900
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1989-11-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:638
Upphävd
2003-12-31

1 § Lagen (1987:1183) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Filippinerna skall träda i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas
beträffande kupongskatt på aktieutdelning som betalas till person med
hemvist i Filippinerna den 1 januari 1990 eller senare och beträffande
andra inkomstskatter, för beskattningsår som börjar den 1 januari 1990
eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 16 november 1989.

2 § Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst
som enligt bestämmelserna i artikel 15 punkt 3 eller artikel 18 punkt 1
eller 2 i avtalet beskattas endast i Filippinerna eller enligt
bestämmelserna i artikel 21 punkt 1 b i avtalet skall undantas från
svensk skatt.

Sådan inkomst tas inte med vid taxering i Sverige.

Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst,
skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt
som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats
endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda
uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken
skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på
den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas
endast om detta leder till högre skatt.