Förordning (1989:901) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern

SFS nr
1989:901
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-11-23

1 § Lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Cypern skall träda i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas på inkomst
som förvärvas den 1 januari 1988 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 13 november 1989.

2 § Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst
som enligt bestämmelserna i artikel 18 punkterna 1 och 2 i avtalet
beskattas endast i Cypern eller enligt bestämmelserna i artikel 21 punkt
2 b skall undantas från svensk skatt.

Sådan inkomst tas inte med vid taxering i Sverige.

Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst
skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt
som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats
endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda
uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken
skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på
den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas
endast om detta leder till högre skatt.