Totalförsvarets budgetförordning (1989:924)

SFS nr
1989:924
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1989-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:134
Upphävd
1993-07-01

Förordningens tillämpningsområde m. m.

1 § I denna förordning finns föreskrifter om vilket underlag som skall
lämnas till regeringen för styrningen och uppföljningen av
totalförsvaret.

Föreskrifterna gäller för de myndigheter under regeringen som hör till
försvarsdepartementet samt för affärsverken, till den del som
verksamheten omfattar uppgifter för totalförsvaret. Myndigheter under
regeringen som skall tillämpa budgetförordningen (1989:400) skall, till
den del som verksamheten omfattar uppgifter för totalförsvaret, följa
också föreskrifterna i denna förordning.

2 § Till det militära försvaret hänförs i denna förordning
myndigheter vars verksamhet enligt regleringsbrev finansieras inom
ett försvarsbesluts militära utgiftsram.

Den civila delen av totalförsvaret omfattar myndigheter till
den del verksamheten finansieras inom ett försvarsbesluts civila
ekonomiska planeringsram eller i övrigt hänförs till någon funktion
enligt förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom
totalförsvarets civila del.

Med övrig verksamhet avses verksamhet som inte kan hänföras
till det militära försvaret eller den civila delen av totalförsvaret men
som redovisas mot anslag under fjärde huvudtiteln i statsbudgeten.

Med försvarsbeslut avses i denna förordning riksdagens beslut
om inriktningen av totalförsvaret för en bestämd tidsperiod som är
längre än ett budgetår.

Begreppen uppdrag, programansvar, programplan, program, produktion och
produktionsområde har i denna förordning samma innebörd som i
förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten.
Förordning (1992:39).

Det militära försvaret

Programplan

3 § Överbefälhavaren skall varje år senast den 15 september till
regeringen lämna en programplan för det militära försvaret.

4 § Som underlag för programplanen skall de programansvariga
myndigheterna till överbefälhavaren lämna programutvecklingsplaner som
innehåller uppgifter om tillståndet i krigs- och grundorganisationerna.

5 § Programplanen skall innehålla

— en lägesredovisning,

— överväganden och

— ett verksamhetsförslag. Förordning (1992:39).

6 § Lägesredovisningen skall kortfattat och koncentrerat ge

— en redovisning av tillståndet inom krigsorganisationens viktigaste
delar och viktiga funktioner samt en bedömning av följderna av detta för
det militära försvarets krigsduglighet, beredskap och uthållighet samt

— information om tillståndet i det militära försvarets övriga
organisation. Förordning (1992:39).

7 § Verksamhetsförslaget skall innehålla

— förslag till hur krigs- och grundorganisationerna skall utvecklas och

— uppgift om de beräknade utgifterna för verksamheten under pågående
och nästföljande försvarsbeslutsperiod.

I förslaget skall redovisas hur behoven har avvägts mot tillgängliga
resurser samt vilken inriktning som förordas för krigs- och
grundorganisationernas utveckling.

Inför ett försvarsbeslut skall även anges väsentliga förändringar i
förhållande till det närmast föregående försvarsbeslutet.

Anslagsframställning

8 § Myndigheter som får uppdrag av regeringen skall varje år senast den
15 september till regeringen lämna en anslagsframställning.

9 § Anslagsframställningen, som skall ansluta till programplanen och i
tillämpliga delar till myndighetens programutvecklingsplan, skall
innehålla

— en redovisning av tillståndet i krigs- och grundorganisationerna samt

— ett uppdragsförslag. Förordning (1992:39).

10 § Programmyndigheterna för huvudprogrammen Arméförband, Marinförband,
Flygvapenförband och Operativ ledning m.m. skall lämna sina förslag till
uppdrag samlat för respektive huvudprogram.

11 § Redovisningen av tillståndet i krigsorganisationen skall för de i
10 § nämnda huvudprogrammen omfatta krigsduglighet, beredskap och
uthållighet per den 30 juni det aktuella året. Förordning (1992:39).

12 § Uppdragsförslaget skall innehålla förslag samt motivering till

— mål och inriktning för delprogrammen,

— uppdrag med specificering för delprogrammen samt

— finansiering av uppdragen.

Om ett förslag förutsätter ändringar av lagar eller förordningar som
styr verksamheten, skall myndigheten lämna ett författningsförslag
utformat enligt principerna för författningsskrivning. Förordning
(1992:39).

13 § Överbefälhavaren skall senast den 1 oktober yttra sig till
regeringen över anslagsframställningarna. Förordning (1992:39).

Årsredovisning

14 § Myndigheter som får uppdrag av regeringen skall senast den 1
oktober till regeringen lämna årsredovisning för det föregående
verksamhetsåret.

Årsredovisningen skall kortfattat och koncentrerat ge underlag för
myndighetens och regeringens uppföljning och bedömning av verksamhetens
resultat. Av årsredovisningen skall framgå om väsentliga förändringar
har inträffat inom myndighetens verksamhetsområde. Förordning
(1992:39).

15 § Årsredovisningen skall bestå av

— en resultatredovisning,

— en resultaträkning,

— en balansräkning,

— en anslagsredovisning och

— en finansieringsanalys.

Årsredovisningen skall upprättas i enlighet med god redovisningssed.
Upplysningar och specifikationer som behövs för att förklara innehåll
och sammansättning av enskilda poster skall lämnas i noter.
Förordning (1992:39).

16 § Av resultatredovisningen skall framgå verksamhetens resultat i
förhållande till de uppdrag som regeringen har lämnat i regleringsbrev
eller i särskilda beslut. Avvikelser skall förklaras. Avsteg från
handlingsregler skall motiveras.

Av resultatredovisningen skall också framgå väsentliga förändringar som
under året genomförts i organisationen.

Resultatredovisningen skall belysa

— verksamhetens fördelning på delprogram,

— en översiktlig produktionsredovisning,

— förändring av effekter avseende kvantitet och kvalitet samt

— totalt förbrukade resurser fördelade på delprogram och uppnådda
effekter. Förordning (1992:39).

17 § För resultaträkning och balansräkning skall bokföringsförordningen
(1979:1212) tillämpas. Förordning (1992:39).

18 § Anslagsredovisningen skall omfatta de anslag myndigheten
disponerar och de inkomsttitlar som myndigheten redovisar mot. Utfallet
skall ställas mot disponerade anslagsbelopp och mot beräknade belopp för
inkomsttitlar. Av regeringen beslutade ekonomiska restriktioner och
utfallet av dessa skall framgå av anslagsredovisningen. Förordning
(1992:39).

19 § Finansieringsanalysen skall utgöras av en sammanställning över
samtliga tillförda medel och deras användning. Förordning (1992:39).

Analys av planeringsförutsättningarna

20 § Överbefälhavaren skall varje år senast den 1 februari till
regeringen lämna en analys av planeringsförutsättningarna. Analysen
skall utgå från myndigheternas redovisningar av tillståndet i krigs-
och grundorganisationerna, resultatredovisningar och analyser av
produktionsutvecklingen. Förordning (1992:39).

Den civila delen av totalförsvaret

Programplan

21 § Överstyrelsen för civil beredskap skall senast den 15 september
varje år till regeringen lämna en programplan för den civila delen av
totalförsvaret. Programplanen skall utarbetas i samråd med de
myndigheter som har funktionsansvar enligt förordningen (1986:294) om
ledning och samordning inom totalförsvarets civila del. Förordning
(1992:39).

22 § Programplanen skall innehålla

— en lägesredovisning,

— överväganden om verksamhetens inriktning och prioritering samt

— förslag till beredskapsåtgärder och deras finansiering.
Förordning (1992:39).

23 § Lägesredovisningen skall utöver de gällande målen redogöra för i
vilken grad målen uppfyllts inom funktionerna och viktiga delfunktioner
samt hur detta påverkat beredskapen. Förordning (1992:39).

24 § Övervägandena om verksamhetens inriktning och prioritering skall
redogöra för hur behoven har avvägts mot tillgängliga resurser.
Redogörelsen skall utgå från redovisningen av beredskapsläget.
Överstyrelsen för civil beredskap skall också redovisa vilken
inriktning den förordar för beredskapen. Härvid skall anges väsentliga
förändringar i förhållande till närmast föregående programplan samt
tidpunkter för viktigare beslut. Förordning (1992:39).

25 § I avsnittet förslag till beredskapsåtgärder och deras finansiering
skall överstyrelsen för civil beredskap utifrån den föreslagna
verksamheten föreslå hur planeringsramens medel och övriga medel för
beredskapsändamål bör fördelas på anslag och funktioner. Förordning
(1992:39).

Anslagsframställning

26 § Myndigheter som får uppdrag av regeringen skall varje år senast den
15 september till regeringen lämna en anslagsframställning.
Förordning (1992:39).

27 § Anslagsframställningen, som skall ansluta till programplanen,
skall innehålla

— en redovisning av beredskapsläget och

— ett uppdragsförslag. Förordning (1992:39).

28 § Redovisningen av beredskapsläget skall översiktligt beskriva vad
som har uppnåtts närmast föregående budgetår jämfört med de i
regleringsbrevet uppsatta målen. Förordning (1992:39).

29 § Uppdragsförslaget skall innehålla förslag samt motivering till

— mål och inriktning för funktionerna,

— specificerade uppdrag inom funktionerna och

— finansiering av uppdragen.

Om ett förslag förutsätter ändringar av lagar eller förordningar som
styr verksamheten, skall myndigheten lämna ett författningsförslag
utformat enligt principerna för författningsskrivning.

30 § Överstyrelsen för civil beredskap skall senast den 1 oktober yttra
sig till regeringen över anslagsframställningarna. Förordning
(1992:39).

Årsredovisning

31 § Myndigheter som får uppdrag av regeringen skall senast den 1
oktober till regeringen lämna årsredovisning för det föregående
verksamhetsåret.

Årsredovisningen skall kortfattat och koncentrerat ge underlag för
myndighetens och regeringens uppföljning och bedömning av verksamhetens
resultat. Av årsredovisningen skall framgå om väsentliga förändringar
har inträffat inom myndighetens verksamhetsområde. Förordning
(1992:39).

32 § Årsredovisningen skall bestå av

— en resultatredovisning,

— en resultaträkning,

— en balansräkning,

— en anslagsredovisning och

— en finansieringsanalys.

Årsredovisningen skall upprättas i enlighet med god redovisningssed.
Upplysningar och specifikationer som behövs för att förklara innehåll
och sammansättning av enskilda poster skall lämnas i noter.
Förordning (1992:39).

33 § Av resultatredovisningen skall framgå verksamhetens resultat i
förhållande till de uppdrag som regeringen har lämnat i regleringsbrev
eller i särskilda beslut. Avvikelser skall förklaras. Avsteg från
handlingsregler skall motiveras.

Av resultatredovisningen skall också framgå väsentliga förändringar som
under året genomförts inom organisationen.

Resultatredovisningen skall belysa

— verksamhetens fördelning på verksamhetsgrenar,

— utvecklingen av myndighetens prestationer med avseende på kostnader,
intäkter, volym och kvalitet,

— utvecklingen av myndighetens produktivitet samt

— effekter av verksamheten som direkt kan iakttas. Förordning
(1992:39).

34 § För resultaträkning och balansräkning skall bokföringsförordningen
(1979:1212) tillämpas. Förordning (1992:39).

35 § Anslagsredovisningen skall omfatta de anslag myndigheten disponerar
och de inkomsttitlar som myndigheten redovisar mot. Utfallet skall
ställas mot disponerade anslagsbelopp och mot beräknade belopp för
inkomsttitlar. Av regeringen beslutade ekonomiska restriktioner och
utfallet av dessa skall framgå av anslagsredovisningen. Förordning
(1992:39).

36 § Finansieringsanalysen skall utgöras av en sammanställning över
samtliga tillförda medel och deras användning. Förordning (1992:39).

Analys av planeringsförutsättningarna

37 § Överstyrelsen för civil beredskap skall varje år senast den 1
februari till regeringen lämna en analys av planeringsförutsättningarna.
Analysen skall utgå från myndigheternas redovisningar av
beredskapsläget, resultatredovisningar och analyser av verksamhetens
utveckling. Förordning (1992:39).

Övrig verksamhet

38 § Myndigheter med ansvar för verksamhet som enligt 2 § hänförs till
övrig verksamhet skall årligen senast den 15 september till regeringen
lämna en anslagsframställning med förslag till uppdrag från regeringen.

Regeringen beslutar särskilt om prövningen av dessa verksamheters
inriktning på längre sikt. Förordning (1992:39).

39 § Myndigheter som avses i 38 § skall lämna en fördjupad
anslagsframställning för en tidsperiod som regeringen bestämmer. En
sådan anslagsframställning skall innehålla förslag till inriktning, mål
och ekonomiska resurser för den tidsperiod som anges i regeringens
beslut samt en fördjupad analys, utvärdering och prövning av hela den
aktuella verksamheten. Den skall också innehålla förslag till uppdrag
för det första året i denna period.

För övriga år under perioden lämnas förslag till uppdrag i förenklad
form inom ramen för riksdagens och regeringens ställningstaganden till
myndigheternas fördjupade anslagsframställningar för verksamheten under
den aktuella perioden. Förordning (1992:39).

40 § Myndigheter som avses i 38 § skall lämna årsredovisning enligt
31–36 §§. Förordning (1992:39).

Verkställighetsföreskrifter

41 § Ytterligare föreskrifter om årsredovisningar får meddelas av
riksrevisionsverket. Förordning (1992:39).