Lag (1989:928) om samhällstjänst

SFS nr
1989:928
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1989-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:604
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1361

1 § Om det vid val av påföljd enligt 30 kap. brottsbalken är av
avgörande betydelse för att rätten, i stället för att döma till
fängelse, skall kunna döma till skyddstillsyn eller förordna att
tidigare ådömd skyddstillsyn skall avse nya brott, får rätten, utöver
vad som följer av 28 kap. 6 § brottsbalken, meddela särskild föreskrift
som avser skyldighet att i samband med verkställigheten utföra oavlönat
arbete i lägst 40 och högst 200 timmar (samhällstjänst). Detta gäller
dock endast under förutsättning att den tilltalade förklarat sig villig
att följa en sådan föreskrift.

Meddelar rätten föreskrift med stöd av första stycket, skall det i
domslutet anges hur långt fängelsestraff som skulle ha dömts ut, om
fängelse i stället valts som påföljd.

Har föreskrift meddelats med stöd av första stycket och återkallar den
tilltalade sitt samtycke vid högre rätts prövning av målet, får rätten
utan hinder av 51 kap. 25 § första stycket första meningen och 55 kap.
15 § första stycket rättegångsbalken döma till fängelse.

2 § Övervakningsnämnden får ändra eller upphäva en föreskrift som har
meddelats enligt 1 § när det finns skäl till det. I fråga om dom med
sådan föreskrift tillämpas vad som föreskrivs i 26 kap. 17 §, 28 kap. 7
§ och 8 § första stycket första meningen och andra stycket samt 37 kap.
8 § andra stycket och 10 § brottsbalken om andra föreskrifter vid
skyddstillsyn.

Om det behövs för att den dömde skall stå under övervakning till dess
det föreskrivna arbetet har utförts, får övervakningsnämnden besluta om
övervakning av den dömde under viss tid efter det att ett år har gått av
prövotiden, dock längst till prövotidens utgång.

3 § Om rätten undanröjer en dom på skyddstillsyn med föreskrift enligt 1
§ första stycket och i stället dömer till fängelse, skall rätten beakta
uppgift som avses i 1 § andra stycket när straffets längd bestäms.

4 § Lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd skall tillämpas på den
som utför sådant arbete som avses i 1 §. I stället för vad som
föreskrivs i 4 § om skyddstid i den lagen gäller att personskadeskyddet
inträder när den dömde påbörjar en resa till arbetsplatsen i enlighet
med uppgjord arbetsplan och upphör när en resa från arbetsplatsen
avslutas.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om ersättning från staten för skador som orsakats av den
dömde vid sådant arbete som avses i 1 §.

Övergångsbestämmelser

1989:928

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och upphör att gälla
vid utgången av år 1992. Har föreskrift enligt 2 § meddelats
innan lagen upphört att gälla, skall dock bestämmelserna i
2-6 §§ fortsätta att tillämpas.

1992:372

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och upphör att gälla vid
utgången av år 1995. Har föreskrift enligt 1 § meddelats innan lagen
upphört att gälla, skall dock bestämmelserna i 1–5 §§ fortsätta att
tillämpas.

1998:604

– – – – –

7. Genom denna lag upphävs lagen (1989:928) om samhällstjänst.
Bestämmelserna i 4 § lagen om samhällstjänst skall dock
fortfarande gälla beträffande den som utför sådant arbete som
där avses på grund av en föreskrift som meddelats med stöd av
den lagen.