Förordning (1989:929) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av den som utför samhällstjänst

SFS nr
1989:929
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1989-12-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1007

1 § Ersättning av allmänna medel lämnas till andra än staten enligt
bestämmelserna i denna förordning för skador orsakade av den som utför
samhällstjänst enligt lagen (1989:928) om samhällstjänst. Förordning
(1992:375).

2 § Ersättning lämnas för person- eller sakskada som den dömde vid
samhällstjänst med eller utan vållande har tillfogat den hos vilken
samhällstjänsten utförs eller någon som är anställd hos denne. Detsamma
gäller i fråga om ren förmögenhetsskada som denne därvid har tillfogats
av den dömde genom brott.

Vid bestämmandet av ersättning tillämpas 5 kap. 1–5 och 7 §§ samt 6
kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Därutöver kan ersättning för
sakskada jämkas om det är skäligt med hänsyn till föreliggande
försäkringar.

3 § Ersättning för skador som tillfogats någon annan än den som avses i
2 § lämnas om och i den utsträckning som den hos vilken samhällstjänsten
utförs enligt lag är skyldig att ersätta skadan.

4 § Ersättning för en och samma skadehändelse lämnas till varje
skadelidande med högst 2 000 000 kronor för personskada, med högst 100
000 kronor för sakskada och med högst 100 000 kronor för ren
förmögenhetsskada genom brott.

5 § Kriminalvården beslutar om ersättning som inte överstiger
100 000 kr. Om myndigheten finner att ersättning bör lämnas med
högre belopp eller om ärendet är av principiell betydelse, skall
den med eget yttrande och den utredning som behövs lämna över
ärendet till regeringen för avgörande. Förordning (2005:1007).

6 § Ansökan om ersättning skall göras senast två år efter
skadehändelsen. Ansökan görs hos Kriminalvården.
Förordning (2005:1007).

7 § Rätt till ersättning enligt denna förordning förutsätter att den
skadelidande intill ersättningens belopp till staten överlåter sin rätt
till skadestånd av den dömde.