Lag (1989:933) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

SFS nr
1989:933
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1989-11-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1512
Upphävd
1997-12-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:696

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och förmögenhet som Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge
och Sverige undertecknade den 12 september 1989 skall tillsammans med
det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta
gälla för Sveriges del.

Avtalets bestämmelser i artikel 3 punkt 1 a om att uttrycket “Finland”
inte inbegriper landskapet Åland i fråga om den finska kommunalskatten
skall inte gälla.

Avtalet och protokollet är avfattade på danska, färöiska, finska,
isländska, norska och svenska språken. På svenska språket har utfärdats
två texter, en för Finland och en för Sverige. Samtliga texter har samma
giltighet. Den för Sverige utfärdade texten framgår av bilaga till denna
lag. De övriga texterna skall kungöras genom publicering i Sveriges
överenskommelser med främmande makter (SÖ). Lag (1991:939).

2 § Bestämmelserna i artikel 26 punkt 2 i avtalet om att, i fall då
beskattningsrätten tillagts annan avtalsslutande stat än den där
personen som förvärvar inkomsten har hemvist och denna avtalsslutande
stat på grund av sin lagstiftning inte medtar inkomsten vid taxeringen,
inkomsten beskattas endast i den stat där personen har hemvist skall
inte gälla beträffande utbetalning enligt sociallagstiftningen i en
avtalsslutande stat om utbetalningen på grund av sin art inte utgör
skattepliktig inkomst i denna stat för där bosatta personer.

3 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

4 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom
medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 28
punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos Skatteverket.
Lag (2003:696).

5 § Även om en skattskyldigs inkomst eller förmögenhet enligt avtalet
skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige,
skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för
taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

6 § Punkt III i protokollet till avtalet skall äga motsvarande
tillämpning på personer och företag som deltar i konsortier,
handelsbolag, kommanditbolag eller liknande som i de avtalsslutande
staterna inte utgör självständiga skattesubjekt. Lag (1995:1343).

7 § Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VII
respektive punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VIII i protokollet
till avtalet skall, om inte annat framgår av 8 §, inte tillämpas på
inkomst som förvärvas den 1 januari 1997 eller senare.
Lag (1996:1295).

8 § Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VII
respektive punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VIII i protokollet
till avtalet skall fortfarande tillämpas om en person den 1 januari
1997 uppfyller, och för tid därefter alltjämt uppfyller, villkoren i
de nämnda protokollspunkterna. Vid beräkning av sexmånadersregeln i
punkt 4 i protokollspunkt VII respektive punkt 4 i protokollspunkt
VIII får tid till och med den 30 juni 1997 beaktas. Från kortare
avbrott skall därvid bortses.

Med uttrycket “kortare avbrott” avses uppehåll i tjänstgöringen i
arbetsstaten som varar

1) högst 18 månader per barn på grund av föräldraledighet,

2) sammanlagt högst 12 månader under en period om 36 månader för
allt annat uppehåll än uppehåll på grund av sådan sjukdom som avses i
tredje stycket (tjänstledighet, arbetslöshet etc.).

Om en person är frånvarande från sitt arbete på grund av sjukdom
anses detta inte innebära att han inte alltjämt uppfyller villkoren i
bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i nämnda protokollspunkter under
förutsättning att han under hela sjukperioden behåller sin
anställning.

En period då en person bedriver sitt varaktiga personliga arbete i
hemviststaten anses inte utgöra ett “kortare avbrott”.

Bestämmelserna i punkterna 4-6 i protokollspunkt VII respektive
punkterna 4-6 i protokollspunkt VIII i avtalet skall fortfarande
gälla vid tillämpningen av punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VII
respektive punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VIII i avtalet.

Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VII respektive
punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VIII i avtalet tillämpas inte i
de fall en anställning hos en och samma arbetsgivare pågår under en
sammanhängande tid som är kortare än sex månader. Lag (1996:1295).

Övergångsbestämmelser

1991:939

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas
den 1 januari 1990 eller senare,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för
beskattningsår som börjar den 1 januari 1990 eller senare,

c) i fråga om förmögenhet, på förmögenhet som taxeras år 1991 eller
senare.

1996:1512

Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som
förvärvas före den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter
det år då lagen träder i kraft,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för
beskattningsår som börjar före den 1 januari det kalenderår som
följer närmast efter det år då lagen träder i kraft,

c) i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt
utgår på grund av taxering första kalenderåret efter det år då lagen
träder i kraft eller tidigare.

Den upphävda lagen skall också tillämpas i fall som avses i artikel
31 punkt 5 i avtalet såvitt avser punkterna 2-6 i protokollspunkt VII
och punkterna 2-6 i protokollspunkt VIII i protokollet till avtalet
den 12 september 1989 mellan de nordiska länderna för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.