Förordning (1989:957) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

SFS nr
1989:957
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1989-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:658
Upphävd
1997-12-31

1 § Lagen (1989:933) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska
länderna skall träda i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas
den 1 januari 1990 eller senare,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för
beskattningsår som börjar den 1 januari 1990 eller senare,

c) i fråga om förmögenhet, på förmögenhet som taxeras år 1991 eller
senare.

Avtalet träder i kraft den 31 december 1989.

2 § Bestämmelsen om progressionsuppräkning i art. 25 punkt 6 d skall
inte tillämpas.

3 § Ärenden som enligt avtalet skall handläggas av behörig myndighet i
Sverige prövas av riksskatteverket. Är ett ärende av sådan beskaffenhet
att det bör avgöras av regeringen, skall dock riksskatteverket med eget
yttrande överlämna ärendet till regeringen.

Riksskatteverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1989:957

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1987:1043) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige.

3. Den upphävda förordningen och lagen (1987:384) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige tillämpas fortfarande

a) i fråga om skatter som innehållits vid källan, på inkomst som
förvärvats före den 1 januari 1990,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för
beskattningsår som börjar före den 1 januari 1990,

c) i fråga om förmögenhet, på förmögenhet som taxeras före år 1991.