/r1/ Förordning (1989:967) om statligt reglerade anställningar hos Stiftelsen Tekniska museet;

SFS nr
1989:967
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1763
Upphävd
1992-07-01

1 § Denna förordning gäller de anställningar hos Stiftelsen Tekniska
museet som är statligt reglerade.

Med statligt reglerade anställningar avses i denna förordning
anställningar, där avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

2 § Bestämmelserna i 4 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning behöver inte tillämpas på tjänsten som museidirektör.

3 § Beslut av stiftelsens styrelse att tillsätta tjänsten som
museidirektör blir gällande först sedan regeringen har fastställt
beslutet.

4 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning samt bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen
(1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på
den som innehar eller uppehåller tjänsten som museidirektör.

Beträffande andra arbetstagare hos stiftelsen prövas frågor om skiljande
från anställning eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning av stiftelsens styrelse.

5 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601)
lämnas beträffande samtliga arbetstagare av stiftelsens styrelse.

6 § Beslut av stiftelsens styrelse att tillsätta andra tjänster än
tjänsten som museidirektör får överklagas hos regeringen. Av 14 § lagen
(1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom
utbildningsdepartementets verksamhetsområde följer att bestämmelserna i
23–25 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas vid
överklagandet.