/r1/ Förordning (1989:968) om statligt reglerade anställningar hos Svenska språknämnden;

SFS nr
1989:968
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1765
Upphävd
1992-07-01

1 § Denna förordning gäller de anställningar hos Svenska språknämnden
som är statligt reglerade.

Med statligt reglerade anställningar avses i denna förordning
anställningar, där avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

2 § Tjänsten som föreståndare tillsätts av regeringen efter anmälan av
ordföranden i nämndens styrelse.

3 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning samt bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen
(1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på
den som innehar eller uppehåller tjänsten som föreståndare.

Beträffande andra arbetstagare vid nämnden prövas frågor om skiljande
från anställning eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning av nämndens styrelse.

4 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601)
lämnas beträffande samtliga arbetstagare av nämndens styrelse.

5 § Beslut av nämndens styrelse att tillsätta tjänster hos nämnden får
överklagas hos regeringen. Av 14 § lagen (1976:1046) om överlämnande av
förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
följer att bestämmelserna i 23–25 och 30 §§ förvaltningslagen
(1986:223) skall tillämpas vid överklagandet.