/r1/ Förordning (1989:969) om statligt reglerade anställningar hos Stiftelsen Nordiska museet;

SFS nr
1989:969
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1989-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1764
Upphävd
1992-07-01

1 § Denna förordning gäller de anställningar hos Stiftelsen Nordiska
museet som är statligt reglerade.

Med statligt reglerade anställningar avses i denna förordning
anställningar, där avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

2 § Bestämmelserna i 4 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning behöver inte tillämpas på tjänsten som styresman.

3 § Beslut av museets nämnd att tillsätta tjänsten som styresman blir
gällande först sedan regeringen har fastställt beslutet.

4 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning samt bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen
(1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på
den som innehar eller uppehåller tjänsten som styresman.

Beträffande andra arbetstagare vid museet prövas frågor om skiljande
från anställning eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning av museets nämnd.

5 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601)
lämnas beträffande samtliga arbetstagare av museets nämnd.

6 § Beslut av museets nämnd att tillsätta andra tjänster än tjänsten som
styresman får överklagas hos regeringen. Av 14 § lagen (1976:1046) om
överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets
verksamhetsområde följer att bestämmelserna i 23–25 och 30 §§
förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas vid överklagandet.